Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup odczynników i surowców chemicznych.

Data publikacji: 18.08.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-09-2016

Numer ogłoszenia

1005213

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożeniu ofert w formie mailowej na adres r.muskus@silikony.pl, lub tradycyjnie pocztą rejestrową. Termin składania ofert do 02.09.2016 r. godz. 15:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.muskus@silikony.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Miazga tel 17 24 07 932 e-mail: zaopatrzenie@silikony.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup odczynników i surowców chemicznych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Nowa Sarzyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup odczynników i surowców chemicznych.

Przedmiot zamówienia

Nazwa CAS Ilość
SUROWCE PODSTAWOWE DO SYNTEZ
Octamethylcyclotetrasiloxane D4 556-67-2 55 kg
2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane 2370-88-9 90 kg
1,1,3,3-tetramethyldisilokxane 3277-26-7 lub 30110-74-8 35 kg
hexamethyldisiloxane (MM) 107-46-0 35 kg
octaphenylcyclotetrasiloxane 546-56-5 20 kg
Phenylmethylcyclosiloxane (Me-Ph-D4) 77-63-4 20 kg
Phenyltris(dimethylsiloxy)silane 18027-45-7 20 kg
1,1,3,5,5 pentamethyl-3-phenyltrisiloxane 17962-34-4 15 kg
Crosslinker 100 68037-59-2 2 kg
Crosslinker 110 68037-59-2 2 kg
Crosslinker 120 68037-59-2 2 kg
Crosslinker 200 69013-23-6 2 kg
Crosslinker 210 69013-23-6 2 kg
KATALIZATORY
Pięciochlorek fosforu czda 10026-13-8 2 kg
Chlorek amonu czda 12125-02-9 1 kg
czterochloroetan 79-34-5 3 kg
Pięciotlenek fosforu czda 1314-56-3 0,5 kg
n-heptan 142-82-5 2 kg
kwas siarkowy 7664-93-9 4 kg
kwas fosforowy 7664-38-2 3,5 kg
Ziemia okrzemkowa (puder do 0,065mm, pH ok 3) 61790-53-2 4 kg

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakupy realizowane w terminie od 08.2016 r. do 31.10.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Deklarowany termin dostawy – do 30 pkt (30%)


2.Cena za dostarczony produkt – do 70 pkt (70%)

Wykluczenia

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

1. Pełne dane identyfikujące oferenta( nazwa ,adres NIP,KRS/EDG),
2. Czas realizacji zamówienia (od zgłoszenia zapotrzebowania do dostarczenia materiału)
3. Specyfikację oferowanego produktu,
4. Cenę całkowitą netto i brutto
5. Warunki i termin płatności,
6. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

667802328

NIP

8161528555

Tytuł projektu

Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0624/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Na ofertę odpowiedział tylko jeden podmiot w zakresie cząstkowym, dotyczącym jedynie zakupu substancji katalizujących.
Liczba wyświetleń: 855