Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie usługi badawczej polegającej na analizie materiałów polimerowych, winylo oraz wodoropolisiloksanowych będących przedmiotem prowadzonych prac badawczych.

Data publikacji: 18.08.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-09-2016

Numer ogłoszenia

1005211

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożeniu ofert w formie mailowej, lub tradycyjnie pocztą rejestrową na adres Spółki. Liczy się data i czas wpływu oferty do Spółki, nie data i czas nadania

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.muskus@silikony.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Łubkowska, m.lubkowska@silikony.pl, 17 2407910

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wybór podwykonawcy dla usług badawczych polegających na analizie chemicznej i fizykomechanicznej materiałów polimerowych, winylo oraz wodoropolisiloksanowych, elastomerów siloksanowych będących przedmiotem prowadzonych prac badawczych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór podwykonawcy dla usług badawczych polegających na analizie chemicznej i fizykomechanicznej materiałów polimerowych, winylo oraz wodoropolisiloksanowych, elastomerów siloksanowych będących przedmiotem prowadzonych prac badawczych.
Okres przez jaki zlecane będą badania; do 31.08.2018 r.
Średnia ilość próbek analitycznych przypadająca na okres czasu; średnio 4 -10 / miesiąc.

Przedmiot zamówienia

ZAKRES ZAMÓWIENIA:
1. Badania spektroskopowe. Analiza struktury, interpretacja wyników:
1.1. H-NMR – wodorowy magnetyczny rezonans jądrowy,
1.2. Si-NMR – krzemowy magnetyczny rezonans jądrowy,
1.3. C-NMR – węglowy magnetyczny rezonans jądrowy.
2. Oznaczanie składu i zawartości grup funkcyjnych polisiloksanów, interpretacja wyników:
2.1. badania spektroskopowe w podczerwieni (IR).
3. Oznaczanie mas cząsteczkowych i polidyspersyjności polisiloksanów, interpretacja wyników:
3.1. chromatografia żelowa (GPC).
4. Badanie własności fizykochemicznych elastomeru silikonowego LSR:
4.1. indeks tlenowy,
4.2. badania starzeniowe,
4.3. badania własności elektrycznych:
4.3.1. rezystywność skrośna,
4.3.2. przenikalność elektryczna,
4.3.3. współczynnik strat dielektrycznych,
4.3.4. wytrzymałość elektryczna,
4.3.5. odporność na prądy pełzające i erozję,
4.3.6. odporność na wyładowania łukowe wysokonapięciowe, niskoprądowe,
4.3.7. zagrożenie ogniowe,
4.4. badania odporności mikrobiologicznej.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

W ofercie należy podać dla każdego pkt. 1-4 zakresu wg schematu:
1) koszt badania dla pojedynczej próbki netto,
2) czas realizacji (od otrzymania do dostarczenia wyników) pojedynczej próbki wraz z interpretacją wyników,,
3) wymaganą ilość materiału do przeprowadzenia badania,

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2018 r.
Planowana liczba zleceń analitycznych w ramach przedmiotu zamówienia średnio: około 4-10 / m-c.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
5) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.
Na stronie http://www.nauka.gov.pl/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/ znajduje się lista jednostek naukowych, podlegających takiej ocenie, wraz z informacją o przyznanej kategorii.
Powyższe dotyczy zarówno zlecenia części prac badawczych, jak również wartości niematerialno-prawnych, których odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania są rozliczane w projekcie. Zakup usług od podmiotów innych niż wymienione powyżej jest możliwe tylko za zgodą Instytucji Pośredniczącej. Zgoda taka może być udzielona po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania lub po podpisaniu umowy.

Wiedza i doświadczenie

Wymagania stawiane podwykonawcy: Podwykonawca powinien posiadać udokumentowaną wiedzę związaną z syntezą, analizą chemiczną w zakresie chemii krzemoorganicznej Powinien również posiadać doświadczenie związane z syntezą i analizą polimerów i elastomerów krzemoorganicznych, oraz charakterystyką struktur związków krzemoorganicznych na podstawie analiz spektroskopowych.

Potencjał techniczny

Niezbędne zasoby techniczne podwykonawcy: Podwykonawca powinien posiadać odpowiednie zasoby techniczne/sprzętowe konieczne do realizacji projektu: spektrometr NMR, chromatograf GPC/SEC, urządzenie do badań wytrzymałościowych, sprzęt do badań właściwości elektrycznych tworzyw, komora starzeniowa.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Niezbędne zasoby kadrowe podwykonawcy: Podwykonawca powinien dysponować odpowiednimi zasobami kadrowymi skierowanymi do realizacji wnioskowanego Projektu. Osoby te powinny posiadać wykształcenie, wiedzę i udokumentowane doświadczenie z zakresu analizy struktury polimerów siloksanowych metodami spektroskopowymi, oznaczeń masy cząsteczkowej metodą GPC, analizy parametrów wytrzymałościowych elastomerów silikonowych, wykonywania badań starzeniowych elastomerów, oraz interpretacji wyników.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty
2. Ankieta podwykonawcy
3. OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
5. INFORMACJA o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty oceniane będą wg kryterium:
1. cena (C) – waga 70 %

2. czas realizacji badania i interpretacji wyników (R) dla pojedynczej próbki od momentu jej otrzymania do przekazania informacji zlecającemu – waga 30 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w obu kryteriach.

Wykluczenia

Zapytanie zostaje uznane za wiążące jeżeli wszystkie złożone oferty pokryją wszystkie pkt z zakresu zamówienia.
W innym przypadku (brak przynajmniej jednej odpowiedzi na dowolny pkt zakresu zamówienia) czynić będzie zamówienie nieważnym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

667802328

NIP

8161528555

Tytuł projektu

Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0624/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Rubież 46
Poznań
61-612
Data wpłynięcia oferty: 2016-08-22
Cena: 30 - 10.900 PLN
Liczba wyświetleń: 452