Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostarczenie usługi edukacyjno-szkoleniowej i usługi psychologicznej w zakresie przygotowania i realizacji zajęć dodatkowych w placówkach opieki dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Data publikacji: 16.08.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-08-2016

Numer ogłoszenia

1005106

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@rodziceprzyszlosci.pl oraz w formie pisemnej w terminie do 24 sierpnia 2016 do godz. 13.00. 2. Ofertę pisemną należy złożyć w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 16:00, adres: Fundacja Rodzice Przyszłości ul. Moniuszki 4A lok. 211 90-111 Łódź 3. Ofertę w formie pisemnej można złożyć osobiście w biurze, drogą pocztową lub kurierem. 4. Decyduje data wpływu ofert. 5. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. X.1 niniejszego zapytania ofertowego nie zostaną otwarte i rozpatrzone. 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem na kopercie: zapytanie ofertowe na dostarczenie usługi szkoleniowej w zakresie przygotowania i realizacji zajęć dodatkowych w placówkach opieki dla dzieci w ramach projektu nr. RPLD.09.02.01-10-B018/15-00. 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2016, godz. 13:15. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania z ważnej przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@rodziceprzyszlosci.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Marciszewski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć dodatkowych dla łącznie 360 dzieci w wieku 6-12 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Miejscowość: Łódź, Aleksandrów Łódzki, Ozorków, Zgierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy usługi edukacyjno szkoleniowej oraz usługi psychologicznej spełniającego w największym stopniu uzasadnione wymagania Zamawiającego z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć dodatkowych dla łącznie 360 dzieci w wieku 6-12 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów do miejsca realizacji zamówienia. Zajęcia dodatkowe mogą być realizowane w różnych lub tych samych godzinach we wszystkich czterech placówkach w: Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim, Zgierzu, Ozorkowie zgodnie z harmonogramem zajęć przedstawionym przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy. Godziny realizacji zajęć dodatkowych mogą ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. Zamawiający zastrzega, że zapłaci tylko za godziny zajęć faktycznie przeprowadzone.
Wykonawcy powinni posiadać uprawnienia do przeprowadzenia opisanych poniżej zajęć potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem odbytego w tym zakresie szkolenia.
Ze względu na specyfikę projektu - praca z osobami małoletnimi, wykonawcy bedą musieli złożyć oświadczenie o niekaralności, oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece.
Warunki udziału w postępowaniu – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące:
- posiadania wiedzy i doświadczenia – wymagania zostały określone w opisanych poszczególnych części przedmiotu postępowania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał usługi szkoleniowe w wymiarze minimum 40 godzin zajęć.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zajęcia będą realizowane łącznie w trzech edycjach (I edycja wrzesień 2016 - czerwiec 2017; II edycja wrzesień 2017 - czerwiec 2018, III edycja wrzesień 2018 - czerwiec 2019) w okresie od września 2016 r. do czerwca 2019 r., z wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia szkolne. Zajęcia będą się odbywać w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w przedziale godzin od 13:00 do 19:00. Dokładne godziny realizacji zajęć ustala Zamawiający.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zostały określone w załączniku nr 5 - zapytanie ofertowe z podziałem na części - lider

Wiedza i doświadczenie

Zostały określone w załączniku nr 5 - zapytanie ofertowe z podziałem na części - lider

Potencjał techniczny

Zostały określone w załączniku nr 5 - zapytanie ofertowe z podziałem na części - lider

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zostały określone w załączniku nr 5 - zapytanie ofertowe z podziałem na części - lider

Dodatkowe warunki

1. Oferta musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w języku polskim, na formularzu ofertowym, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie w formie pisemnej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
6. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż 1 część zamówienia.
7. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie 1 h zajęć oraz całości zamówienia z uwzględnieniem ceny netto + podatek VAT jeśli dotyczy.
8. Do oferty należy dołączyć wymagane w niniejszym zapytaniu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1.
9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.
10. Do oferty należy dołączyć plan pracy zawierający:
- opis założeń
- cele szczegółowe
- spis metod pracy, które będą stosowane podczas zajęć
- spis form pracy, które będą stosowane podczas zajęć
- spis środków dydaktycznych
- plan działań uwzględniający elementy stałe i zmienne podczas rocznego
cyklu zajęć.
11. Do oferty należy załączyć zaparafowany wzór umowy z dopiskiem „zapoznałem/am się i akceptuję treść umowy”, datą i podpisem.
12. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu prawidłowej realizacji umowy Wykonawca przy podpisywaniu umowy wystawi weksel in blanco.
13. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
14. Wykonawca zobowiązany jest na dzień podpisania umowy do dostarczenia kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem potwierdzających kwalifikacje i doświadczenia niezbędne do realizacji zajęć.
15. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16. Regulamin dotyczący zapytań ofertowych oraz rozeznań rynku znajduje się do wyglądu w Biurze Projektu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego;
3. zmiany harmonogramu realizacji Projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem;
4. zmiany harmonogramu realizacji Projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania Projektu (zmiany harmonogramu płatności);
5. zmiany liczby osób uczestniczących w szkoleniu wpływającej na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem;
6. gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
7. w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwi wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy; inne wydarzenia losowe.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Oświadczenie o spełnieniu wymagań podanych w zapytaniu ofertowym
4. Oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego
5. Zaparafowany wzór umowy
6. Plan pracy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria w oparciu, o które zostanie wyłoniona najkorzystniejsza z ofert dla każdej z części przedmiotu postępowania:

1. Cena jednostkowa zamówienia – waga kryterium: 80%
a. poprzez całkowitą cenę zamówienia rozumie się cenę brutto usługi szkoleniowej
b. ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według następującego wzoru:

C=Cn/Cb x 100 x 80%
gdzie:
C – oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „całkowita cena zamówienia”;
Cn – ozn. najniższą całkowitą cenę zamówienia ofertową spośród ocenianych ofert;
Cb – ozn. całkowitą cenę zamówienia oferty ocenianej.

2. Przygotowania planu pracy - waga kryterium: 20%
a. na ocenę planu pracy wpływa:
- zgodność z wytycznymi podanymi w zapytaniu ofertowym - 10 pkt;
- kompletność wszystkich wymaganych informacji - 10 pkt;
b. ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według następującego wzoru:

P = Pb/Pmax x 100 x 20%
gdzie:
P – ozn. ostateczną ilość punktów jaką otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „przygotowania planu pracy”;
Pb – ozn. łączną ilość punktów jaką uzyska oceniany plan pracy;
Pmax – ozn. największą łączną liczbę punktów spośród ocenianych planów pracy.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą ostateczną liczbę punktów (Po), która będzie stanowiła sumę: ilość punktów uzyskana w kryterium „Cena” (C) oraz ostatecznej ilości punktów uzyskanych w kryterium „przygotowania planu pracy” (P) według następującego wzoru:
Po= C + P + G

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA RODZICE PRZYSZŁOŚCI

Adres

Mikołaja Kopernika 67/69/14

90-553 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

601263088

NIP

7272780458

Tytuł projektu

Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-B018/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informacja dostępna na stronie http://blog.rodziceprzyszlosci.pl/2016/09/01/informacja-o-wybranych-wykonawcach/
j.w.
j.w.
j.w.
Data wpłynięcia oferty: 2016-08-24
Cena: 45
Liczba wyświetleń: 730