Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa polegająca na opracowaniu graficznym i druku 3 sztuk tablic promocyjnych do realizacji zadania Promocja i edukacja ekologiczna dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

Data publikacji: 12.08.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-08-2016

Numer ogłoszenia

1004957

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona na formularzach ofertowych i dostarczona: pocztą elektroniczną na adres: e.pigulska@zopk.pl lub faksem na nr (77) 439 75 48 lub pocztą tradycyjną lub osobiście (w godzinach pracy ZOPK od 7:00 do 15:00) na adres: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.pigulska@zopk.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pigulska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym i druku 3 sztuk tablic promocyjnych do realizacji zadania Promocja i edukacja ekologiczna dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Pokrzywna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i druku 3 sztuk tablic promocyjnych do realizacji zadania Promocja i edukacja ekologiczna dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

Przedmiot zamówienia

Opracowanie graficzne, druk i dostawa oraz montaż w terenie 3 sztuk tablic promocyjnych dotyczących projektu zadrzewieniowego, wraz z drewnianym stelażem.
Blacha o wymiarach 1200mm/1600mm, ocynk o grubości minimum 1mm lub alu-dibond.
Wydruki wysokiej jakości, odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.
Stelaże drewniane, wykonane zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Drewno suche - sezonowane, dwukrotnie impregnowane lakierobejcą – kolor palisander. Belki o przekroju kwadratowym (10 cm x 10 cm), deski grubości minimum 2 cm.
Montaż tablic przy trzech siedzibach ZOPK (w Pokrzywnej, Górze św. Anny i Ładzy) na ceownikach hutniczych sze-rokość 100mm / długość 1200mm, wbetonowanych w ziemię na głębokość 70 cm.

Kod CPV

30195000-2

Nazwa kodu CPV

Tablice

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy dostawy przedmiotów zamówienia: do dnia 26 września 2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium oceny: Cena: 90 %, Termin wykonania przedmiotu zamówienia 10 %. 2. Sposób dokonania oceny według kryterium „Cena” (C): Gdzie C = 90 x Cena brutto oferty najniższej / Cena brutto oferty badanej. Za kryterium „Cena” można maksymalnie uzyskać 90 punktów. 3. Sposób dokonania oceny według kryterium „Termin wykonania przedmiotu zamówienia” (T): Gdzie T = liczba pkt za termin wykonania przedmiotu zamówienia. 21-26 września - 0 pkt za termin wykonania przedmiotu zamówienia. 11-20 września - 5 pkt za termin wykonania przedmiotu zamówienia. 1-10 września - 10 pkt za termin wykonania przedmiotu zamówienia. Za kryterium „Termin wykonania przedmiotu zamówienia” można maksymalnie uzyskać 10 punktów. 4. Oferta , która uzyska największą ilość punktów (C + T), zostanie uznana za najkorzystniejszą. Maksymalna liczba punktów to 100.

Wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim.

Numer projektu

RPOP.05.01.00-16-0008/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Gama Lux Michał Latuszek
Bema 6/38
Karczew
05-480
Data wpłynięcia oferty: 2016-08-17
Cena: 3690,00
Liczba wyświetleń: 437