Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie kompleksowej usługi szkoleniowej nt. "Obsługa MS EXCEL w stopniu średniozaawansowanym"dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Data publikacji: 12.08.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-08-2016

Numer ogłoszenia

1004952

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

4. Oferty można składać osobiście (w kancelarii urzędu - parter, pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) lub pisemnie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c lub w formie elektronicznej

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.adamus@wup.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Adamus

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi szkoleniowej nt: „Obsługa programu MS EXCEL w stopniu średniozaawansowanym” w dwóch terminach, tj. I grupa w dniach 12-13.09.2016 r. oraz II grupa w dniach 19-20.09.2016 r. dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, tj. dla dwóch grup liczących po 12 pracowników (łącznie 24 osoby).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Podniesienie kwalifikacji pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w zakresie obsługi programu MS Excel

Przedmiot zamówienia

Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usług szkoleniowej, obejmującej:
1) Usługę szkoleniową,
2) Usługę cateringową

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

DZIEŃ I (poniedziałek, 12.09.2016 r./ 19.09.2016 r.)
08:00 - 09:45 zajęcia „Obsługa programu MS EXCEL w stopniu średniozaawansowanym”
09:45 – 10:00 przerwa kawowa
10:00 – 11:45 zajęcia „Obsługa programu MS EXCEL w stopniu średniozaawansowanym”
11:45 – 12:30 lunch
12:30 – 13:45 zajęcia „Obsługa programu MS EXCEL w stopniu średniozaawansowanym”
13:45 – 14:00 przerwa kawowa
14:00 – 15:15 zajęcia „Obsługa programu MS EXCEL w stopniu średniozaawansowanym”
DZIEŃ II (wtorek, 13.09.2016 r./20.09.2016 r.)
08:00 - 09:45 zajęcia „Obsługa programu MS EXCEL w stopniu średniozaawansowanym”
09:45 – 10:00 przerwa kawowa
10:00 – 11:45 zajęcia „Obsługa programu MS EXCEL w stopniu średniozaawansowanym”
11:45 – 12:30 lunch
12:30 – 13:45 zajęcia „Obsługa programu MS EXCEL w stopniu średniozaawansowanym”
13:45 – 14:00 przerwa kawowa
14:00 – 15:15 zajęcia „Obsługa programu MS EXCEL w stopniu średniozaawansowanym”

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej pięć usług organizacji szkoleń/warsztatów dla grup min. 20 – osobowych

Potencjał techniczny

przygotowanie i udostępnienie sali warsztatowej na terenie Miasta Opola, zgodnie
z przedstawionym harmonogramem szkolenia, tj. w dniach 12-13.09.2016 r. oraz 19-20.09.2016 r., z dyspozycją 12 stanowisk wyposażonych w sprawny sprzęt komputerowy, każdy z oprogramowaniem MS Office 2010 lub nowszym, ponadto wyposażonej w klimatyzację, rzutnik do prezentacji multimedialnej, laptopa oraz tablicę, o odpowiedniej wizualizacji i akustyce

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zapewnienie trenera w dniach 12-13.09.2016 r. oraz 19-20.09.2016 r., który przeprowadził co najmniej 80 godzin zegarowych warsztatów z zakresu obsługi MS EXCEL – poziom średniozaawansowany/zaawansowany, w okresie ostatnich trzech lat licząc do dnia terminu złożenia oferty,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą (formularzem oferty – zał. nr 2 do umowy) należy złożyć dokumenty:
• Załącznik nr 1 do formularza oferty
• Załącznik nr 2 do formularza oferty
• CV trenera
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
• pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

Cena 60% 60 punktów
Doświadczenie trenera 40% 40 punktów
Suma 100% 100 punktów

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

Lp = C + D
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
D – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie trenera

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” (60%, tj. 60 pkt) zostaną obliczone według wzoru:


x 60 pkt = liczba punktów w danym kryterium


B. Punkty za kryterium „Doświadczenie trenera” (40%, tj. 40 pkt), zostaną przyznane
na podstawie informacji o liczbie godzin przeprowadzonych warsztatów z tematyki będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Wraz z CV trenerów należy przedstawić wykaz przeprowadzonych przez nich szkoleń/warsztatów/wykładów ze wskazaniem liczby zrealizowanych godzin. Godziny warsztatów zostaną zsumowane, a punkty w niniejszym kryterium zostaną wyliczone według wzoru:

x 40 pkt = liczba punktów w danym kryterium


Liczby punktów otrzymanych za kryterium „cena” oraz „doświadczenie trenera”, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016r.

Numer projektu

RPOP.11.01.00-16-0005/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SEKA S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 7
Opole
45-084
Data wpłynięcia oferty: 2016-08-19
Cena: 4250,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 412