Strona główna
Logo unii europejskiej

usługa polegająca na opracowaniu graficznym i druku materiałów promocyjnych, ulotek, plakatów na konkurs fotograficzny do realizacji zadania Promocja i edukacja ekologiczna dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

Data publikacji: 12.08.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-08-2016

Numer ogłoszenia

1004947

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona na formularzach ofertowych i dostarczona: pocztą elektroniczną na adres: e.pigulska@zopk.pl lub faksem na nr (77) 439 75 48 lub pocztą tradycyjną lub osobiście (w godzinach pracy ZOPK od 7:00 do 15:00) na adres: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.pigulska@zopk.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pigulska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym i druku materiałów promocyjnych, ulotek, plakatów na konkurs fotograficzny do realizacji zadania Promocja i edukacja ekologiczna dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Pokrzywna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie usługi opracowania graficznego i druk materiałów promocyjnych, ulotek, plakatów na konkurs fotograficzny do realizacji zadania Promocja i edukacja ekologiczna

Przedmiot zamówienia

1. Opracowanie graficzne, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego plakatu na konkurs fotograficzny o następujących parametrach: format A2, zadrukowany jednostronnie w pełnym kolorze, papier kreda 170g, nakład: 500 szt.
2. Opracowanie graficzne, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego ulotek promujących projekt zadrzewieniowy o następujących parametrach: format 21 x 44,5 cm, zadrukowana w pełnym kolorze, papier offset 250g, bigowana x2, nakład: 3000 szt.
3. Opracowanie graficzne, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego ulotek promujących projekt zadrzewieniowy o następujących parametrach: format 21 x 44,5 cm, zadrukowane w pełnym kolorze, papier kreda mat 300g, na całości: folia mat i lakier wybiórczy, bigowana x 2, nakład: 3000 szt.
4. Opracowanie graficzne, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego rollupów o następujących parametrach: roll-up jednostronny, baner min. 500 g/m2, kaseta z mechanizmem rolującym z przodu płaska, z tyłu składana nóżka z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja aluminiowa lakierowana proszkowo, maszt segmentowy, listwa zatrzaskowa, opakowanie w formie torby w zestawie, funkcje specjalne: szybki montaż i demontaż, materiał banerowy 1x2 m, druk pełnokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jakości, ilość: 3 szt.

Kod CPV

79823000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi drukowania i dostawy

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy dostawy przedmiotów zamówienia:
Etap I: Opracowanie graficzne, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego plakatu na konkurs fotograficzny - do dnia 1 września 2016 r.
Etap II: Opracowanie graficzne, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego ulotek promujących projekt zadrzewieniowy oraz rollupów - do dnia 26 września 2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium oceny: Cena: 90 %, Dostawa II etapu 10 %. 2. Sposób dokonania oceny według kryterium „Cena” (C): Gdzie C = 90 x Cena brutto oferty najniższej / Cena brutto oferty badanej. Za kryterium „Cena” można maksymalnie uzyskać 90 punktów. 3. Sposób dokonania oceny według kryterium „Dostawa II etapu” (D): Gdzie D = liczba pkt za termin dostawy II etapu. 21-26 września - 0 pkt za termin dostawy II etapu. 11-20 września - 5 pkt za termin dostawy II etapu. 1-10 września - 10 pkt za termin dostawy II etapu. Za kryterium „Dostawa II etapu” można maksymalnie uzyskać 10 punktów. 4. Oferta , która uzyska największą ilość punktów (C + D), zostanie uznana za najkorzystniejszą. Maksymalna liczba punktów to 100.

Wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim.

Numer projektu

RPOP.05.01.00-16-0008/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „MULTIGRAF” S.C. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk
ul. Bielicka 76c
Bydgoszcz
85-135
Data wpłynięcia oferty: 2016-08-19
Cena: 5334,51
Liczba wyświetleń: 521