Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPSW/KIEL/2016 w ramach projektu pt. „50+ Aktywna na rynku pracy” nr RPSW.10.02.01-26-0060/15

Data publikacji: 04.08.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-08-2016

Numer ogłoszenia

1004473

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 12.08.2016 r. do godziny 09:30, w formie pisemnej w oddziale ICT Artur Olesiński, ul. Pańska 98 lok. 26, 00 – 837 Warszawa. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. 6.2. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@ictszkolenia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Artur Olesiński. Telefon kontaktowy 531 074 935 w godz. 10.00-14.00 w dni robocze. Adres do korespondencji email: biuro@ictszkolenia.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla 60 kobiet powyżej 50 roku życia, zamieszkałych w woj. świętokrzyskim(w rozumieniu KC) - 4 grupy po 15 osób: „Pracownik obsługi kadrowo-płacowej” 1 grupa, „Pracownik biurowy” 2 grupy, „Pracownik działu księgowości” 1 grupa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cele zamówienia jest realizacja szkoleń z zakresu: „Pracownik obsługi kadrowo-płacowej” 1 grupa, „Pracownik biurowy” 2 grupy, „Pracownik działu księgowości” 1 grupa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla 60 Uczestniczek Projektu w wieku po 50 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego:
„Pracownik obsługi kadrowo-płacowej” (1 grupa x 15 osób) 150 godz. (Program min: kodeks pracy, ubezpieczenia społeczne, Płatnik, komputerowe programy kadrowo-płacowe (np. Raks, Symfonia);
„Pracownik biurowy” (2 grupy x 15 osób) 150 godz. (Program min: organizacja pracy, przepływ informacji, obsługa klienta, prowadzenie terminarza, obsługa urządzeń biurowych i komputera);
„Pracownik działu księgowości” (1 grupa x 15 osób) 150 godz. (Program min: rachunkowość, formy opodatkowania, dokumenty księgowe, ewidencje, PIT, CIT, VAT, sprawozdanie finansowe, komputerowe programy f-k np. Symfonia).

Wymiar godzinowy: 4 szkolenia po 150 godzin/szkolenie. Łączne przeprowadzenie w ramach projektu maksymalnie 600 godz. Jedna jednostka (1 godz.) oznacza 1 godzinę lekcyjną, czyli 45 minut zajęć.
Uczestnicy Projektu: 60 Kobiet w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych w woj. świętokrzyskim(w rozumieniu KC), pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w PUP jako bezrobotne / długotrwale bezrobotne, dla których ustalono 1wszy lub 2gi profil pomocy oraz bierne zawodowo) i o niskich kwalifikacjach.
Miejsce realizacji usługi: województwo świętokrzyskie.
Termin: 08.2016 r. - 09.2016 r.
Zajęcia odbywać się będą w 4 grupach 15 osobowych według poniższego harmonogramu.
Szkolenia będą odbywać się w dni robocze, w wymiarze tygodniowym 4-5 dni x 8 godzin dziennie.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zostały opisane szczegółowo w załączniku do zapytania.

Harmonogram realizacji zamówienia

Część I szkolenie „Pracownik obsługi kadrowo-płacowej” w terminie 08.2016r. - 09.2016r. dla 1 grupy szkoleniowej;
Część II szkolenie „Pracownik biurowy” w terminie 08.2016r. – 09.2016r. dla 1 grupy szkoleniowej;
Część III szkolenie „Pracownik biurowy” w terminie 08.2016r. – 09.2016r. dla 1 grupy szkoleniowej;
Część IV szkolenie „Pracownik działu księgowości” w terminie 08.2016r. – 09.2016r. dla 1 grupy szkoleniowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zostały opisane szczegółowo w załączniku do zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Zostały opisane szczegółowo w załączniku do zapytania.

Potencjał techniczny

Został opisany szczegółowo w załączniku do zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zostały opisane szczegółowo w załączniku do zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Została opisana szczegółowo w załączniku do zapytania.

Dodatkowe warunki

Zostały opisane szczegółowo w załączniku do zapytania.

Warunki zmiany umowy

Zostały opisane szczegółowo w załączniku do zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Została opisana szczegółowo w załączniku do zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Zostały opisane szczegółowo w załączniku do zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone sekcji 3 Zapytania Ofertowego, w oparciu o następujące kryteria
1. K1 - Cena 50% (maksymalnie możliwych do uzyskania 50 pkt.),
2. K2 - Doświadczenie 50% (maksymalnie możliwych do uzyskania 50 pkt.),
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt. (100%)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów według poniższego wzoru: K = K1 + K2

Sposób oceny ofert:
Spośród złożonych ofert Zamawiający wybiera najkorzystniejszą z punktu widzenia zastosowanego kryterium i tej ofercie przyznaje maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania.
Wykazy stanowiące podstawę do oceny ofert powinny być wypełnione zgodnie przedstawionymi wzorami i zawierać informacje pozwalające dokonać oceny ofert.
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
cena najniższa
Liczba pkt oferty ocenianej = -------------------------------- x max liczby punktów
cena oferty ocenianej

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Doświadczenie” zostanie dokonana w oparciu o doświadczenie osób wskazanych w przedłożonym wykazie osób zgodnie z załącznikiem nr 5, następujący sposób:
1) doświadczenie z okresu 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał ponad wymagane 2 usługi tożsame z przedmiotem zamówienia dla minimum 10 jednocześnie przeszkolonych osób
a) 3-4 przeprowadzone usługi tożsame z przedmiotem zamówienia – 5 pkt.
b) 5-6 przeprowadzone usługi tożsame z przedmiotem zamówienia – 10 pkt.
c) 7-8 przeprowadzone usługi tożsame z przedmiotem zamówienia – 15 pkt.
d) 9 i więcej przeprowadzonych usług tożsamych z przedmiotem zamówienia – 20 pkt.
2) doświadczenie trenerów posiadających co najmniej 50 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu, kadr i płac lub księgowości lub obsługi biura w okresie 3 ostatnich lat
a) 51-100 godzin przeprowadzonych szkoleń - 4 pkt.
b) 101-150 godzin przeprowadzonych szkoleń- 6 pkt.
c) 151-200 godzin przeprowadzonych szkoleń - 8 pkt.
d) 201 i więcej godzin przeprowadzonych szkoleń - 10 pkt.
3) doświadczenie trenerów w wykonaniu co najmniej 2 szkoleń o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia
a) 3 szkolenia tożsame z przedmiotem zamówienia - 1 pkt.
b) 4 szkolenia tożsame z przedmiotem zamówienia - 4 pkt.
c) 5 szkoleń tożsamych z przedmiotem zamówienia - 7 pkt.
d) 6 i więcej szkoleń tożsamych z przedmiotem zamówienia - 10 pkt.
4) doświadczenie trenerów w wykonaniu co najmniej 1 szkolenia o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia
a) dla osób w wieku po 50 roku życia - 10 pkt.

W przypadku wskazania kilku Trenerów w pozycji 3 punktacji za doświadczenie liczymy średnią matematyczną posiadanego doświadczenia podzieloną przez liczbę Trenerów

Wykluczenia

Zostały opisane szczegółowo w załączniku do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA „OD-NOWA”

Adres

Polska 8a

12-100 Szczytno

warmińsko-mazurskie , szczycieński

Numer telefonu

226355562

Fax

226355576

NIP

5252393651

Tytuł projektu

"50+ Aktywna na rynku pracy"

Numer projektu

RPSW.10.02.01-26-0060/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „Thetha”, 24-414 Kielce, ul. Warszawska 304, 12 sierpnia 2016r. - 60.000,00 zł
Data wpłynięcia oferty: 10 sierpnia 2016r.
Liczba wyświetleń: 602