Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 9 dotyczące zatrudnienia technologa - Specjalista od integracji Systemu Monitoringu Maszyn MES

Data publikacji: 22.07.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-07-2016

Numer ogłoszenia

1003872

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 28.07.2016 a) pocztą tradycyjną lub kurierem lub osobiście (adres: TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o., ul. Kocjana 1/4U, 01-473 Warszawa). b) mailowo na adres s.loboda@tizimplements.com. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników, nie będą podlegały ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.loboda@tizimplements.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Seweryn Łoboda

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie technologa - specjalisty w zakresie: Specjalista od integracji Systemu Monitoringu Maszyn MES

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzupełnienie kadry badawczej realizującej projekt badawczy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie technologa - specjalisty w zakresie:
Specjalista od integracji Systemu Monitoringu Maszyn MES
Zakres obowiązków:
• Integracja przyrządów pomiarowych z protokołem MtConnect;
• Instalacja przyrządów pomiarowych w obrabiarkach;
• Zbieranie i magazynowanie danych z obrabiarek;
• Analiza otrzymanych danych;
• Implementacja zdobytej wiedzy w systemie ekspertowym.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozliczanie miesięczne - planowany okres realizacji zamówienia do 31.03.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

• Wykształcenie wyższe techniczne;
• Wiedza ekspercka z branży mechatroniki;
• Wiedza ekspercka z zakresu Informatyki;
• Wiedza z zakresu budowy maszyn;
• Doświadczenie w projektowaniu oprogramowania
• Wiedza w zakresie przetwarzania sygnałów
• Doświadczenie w programowaniu aplikacji językach C, C++
• Doświadczenie w budowie systemów eksperckich
• Wiedza ekspercka z zakresu formatów wymiany danych wykorzystywanych systemach CAD
• Doświadczenie w pracy z czujnikami drgań wykonanymi w technologii MEMS

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy:
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- załącznik nr 2 - Oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków z zapytania ofertowego
- załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
- Curriculum Vitae w tym dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia prac badawczych na danym stanowisku (np. publikacje, referencje, ukończone kursy, szkolenia) opisane w polu Wiedza i doświadczenie.

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 100pkt.
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (na rękę) za miesięczną pracę na stanowisku (umowa zlecenie) Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, wg następującego wzoru: Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto. W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Antoniego Kocjana 1/U4

01-473 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 423 33 14

Fax

22 836 81 04

NIP

1131824802

Tytuł projektu

System Ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0013/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jacek Paszek
ul. Trzech Budrysów 29/33
Warszawa
02-381
Data wpłynięcia oferty: 2016-07-28
Cena: 2525/m-c
Liczba wyświetleń: 908