Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 7 dotyczące zatrudnienia technologa - Specjalisty ds. integracji systemów CAD/CAPP/CAM

Data publikacji: 21.07.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-07-2016

Numer ogłoszenia

1003767

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 28.07.2016 a) pocztą tradycyjną lub kurierem lub osobiście (adres: TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o., ul. Kocjana 1/4U, 01-473 Warszawa). b) mailowo na adres s.loboda@tizimplements.com. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników, nie będą podlegały ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.loboda@tizimplements.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Seweryn Łoboda

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór technologa - specjalisty ds. integracji systemów CAD/CAPP/CAM

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzupełnienie kadry badawczej realizującej projekt badawczy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór technologa - specjalisty ds. integracji systemów CAD/CAPP/CAM
Zakres obowiązków:
• analiza funkcjonalności dostępnego oprogramowania do reprezentacji danych niegeometrycznych w powiązaniu z danymi geometrycznymi,
• budowa algorytmów łączenia danych geometrycznych z danymi niegeometrycznymi przy korzystaniu z reprezentacji danych w standardzie STEP (ISO 10303),
• budowa algorytmów rozpoznawania cech technologicznych zdefiniowanych w standardzie STEP-NC (ISO 14649),
• budowa algorytmów rozpoznawania wskazanych cech w przedmiotach z przemysłu lotniczego,
• projektowanie elementów architektury zintegrowanego systemu CAD/CAPP/CAM.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozliczanie miesięczne - planowany okres realizacji zamówienia do 31.03.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie:
• języków modelowania danych EXPRESS i EXPRESS G,
• reprezentacji geometrii, topologii i danych niegeometrycznych w standardzie STEP (ISO 10303),
• reprezentacji geometrii w standardzie B-Rep,
• algorytmów rozpoznawania cech technologicznych metodami grafowymi, logicznymi i typu „hint based reasoning”
• cech technologicznych obróbki zdefiniowane w normie STEP-NC (ISO 14649)
• metod działania systemów CAPP (Computer Aided Process Planning), zwłaszcza w obszarze danych wejściowych o przedmiocie obrabianym i jego transformacji w trakcie projektowania procesów technologicznych
• programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w standardzie STEP-NC (ISO 14649)
Wiedza ta powinna być udokumentowana poprzez publikacje w wymienionych powyżej obszarach zamieszczone w czasopismach punktowanych z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwo Wyższego.
Preferowany udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych z zakresu komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych.
Preferowany tytuł Doktora Nauk Technicznych uzyskany za pracę z zakresu komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- załącznik nr 2 - Oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków z zapytania ofertowego
- załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
- Curriculum Vitae w tym dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia prac badawczych na danym stanowisku (np. publikacje, referencje, ukończone kursy, szkolenia) opisane w polu Wiedza i doświadczenie.

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100pkt
Prosimy o podanie cen w wartościach netto ("na rękę") za miesięczną pracę na stanowisku zgodnym z zamówieniem (umowa zlecenie)
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, wg następującego wzoru: Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto. W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Antoniego Kocjana 1/U4

01-473 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 423 33 14

Fax

22 836 81 04

NIP

1131824802

Tytuł projektu

System Ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0013/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Janusz Pobożniak
x
x
00-000
Data wpłynięcia oferty: 2016-07-26
Cena: 0000,00
Liczba wyświetleń: 783