Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 6 dotyczące wykonania prac badawczo-rozwojowych

Data publikacji: 20.07.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2016

Numer ogłoszenia

1003766

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 27.07.2016 a) pocztą tradycyjną lub kurierem lub osobiście (adres: TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o., ul. Kocjana 1/4U, 01-473 Warszawa). b) mailowo na adres s.loboda@tizimplements.com. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników, nie będą podlegały ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.loboda@tizimplements.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Seweryn Łoboda

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych przewidzianych do realizacji w projekcie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienie jest przeprowadzenie badań przemysłowych związanych z opracowaniem parametrycznego zapisu modelu części (i przygotówki) z wymaganymi dokładnościami i jakością wykonania (WP1) i opracowanie Systemu Wnioskowania (WP2).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace badawcze w zakresie:
WP 1
1a Opracowanie parametrycznego zapisu części obrabianych i zespołów na potrzeby systemu eksperckiego
1b Opracowanie procedur automatycznego pozyskiwania danych technologicznych obróbki części na potrzeby SE (analiza cech technologicznych
1c Opracowanie procedur uzupełniania danych technologicznych obróbki części na potrzeby Se (import danych do SE)
1d Opracowanie procedur eksportu danych do SE

WP 2
2b Opracowanie etapów projektowania procesu technologicznego
2c Budowa formularzy wiedzy w procesach pozyskiwania wiedzy do systemu eksperckiego
2d Utworzenie wielowariantowej struktury procesu technologicznego elementów lotniczych
2e Opracowanie procedury formułowania problemu decyzyjnego rozwiązywanego przez system ekspercki
2f Opracowanie metody symbolicznej reprezentacji wiedzy o konstrukcji elementów lotniczych
2g Budowa symbolicznej reprezentacji wiedzy o strukturze procesu technologicznego
2h Opracowanie reguł projektowania procesów technologicznych elementów lotniczych
2i Budowa schematów wnioskowania w systemie eksperckim / Zapis reguł projektowania w bazie wiedzy

Z uwagi na ograniczenia znaków, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

28 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace będą rozliczane w cyklach kwartalnych po wcześniejszym otrzymaniu raportu z wykonania prac.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych.

Potencjał techniczny

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać uczelnie publiczne, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniające wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez podmioty inne niż wymienione powyżej, jednocześnie informuje, że udzielenie zamówienia takiemu podmiotowi nastąpi po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej (NCBiR).
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Zamawiającego lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
b. Są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego.
3. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zapytania.
2. Do oferty należy dołączyć:
a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie nr V niniejszego zamówienia (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – waga: 100 pkt.
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. Z uwagi na specyfikę prowadzonych badań, prosimy o podanie cen dla każdego z zadań (WP 1, WP 2), bez rozbijania na poszczególne pozycje. (np. 1a, 1b, 1c itd.)
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, wg następującego wzoru: Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów

Wykluczenia

Niespełnienie jakiegokolwiek z warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Antoniego Kocjana 1/U4

01-473 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 423 33 14

Fax

22 836 81 04

NIP

1131824802

Tytuł projektu

System Ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0013/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania
Warszawska 24
Kraków
31-866
Data wpłynięcia oferty: 2016-07-25
Cena: 299642,00
Liczba wyświetleń: 800