Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie ekspertyz dendrologicznych 50 drzew położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

Data publikacji: 12.07.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-07-2016

Numer ogłoszenia

1003432

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona na formularzach ofertowych i dostarczona: pocztą elektroniczną na adres: g.racheniuk@zopk.pl lub faksem na nr (77) 469 35 50 lub pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

g.racheniuk@zopk.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Racheniuk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dendrologicznych 50 drzew położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych tj.: 34 szt. - Stobrawski Park Krajobrazowy, 9 szt. - Park Krajobrazowy „Góra ś,w. Anny”, 7 szt. - Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Pokrzywna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie ekspertyz dendrologicznych 50 drzew położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zamówienia

Kod CPV

77211300-5

Nazwa kodu CPV

Usługi selekcji drzew

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do 1 września 2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu ekspertyz oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien udokumentować swoje doświadczenie poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat wykonywał ekspertyzy 20 drzew, w tym 5 pomników przyrody, oceniające stan zdrowotny, statykę oraz bezpieczeństwo w otoczeniu ocenianych drzew. Na potwierdzenie wymagań do oferty należy dołączyć wykaz zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2.

Potencjał techniczny

O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który złoży oświadczenie, że dysponuje atestowanymi narzędziami do specjalistycznej diagnostyki drzew: tomografem sonicznym, rezystografem, sprzętem do przeprowadzenia testu obciążeniowego oraz posiada doświadczenie w używaniu wymienionego sprzętu do specjalistycznej diagnostyki drzew zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien udokumentować, że dysponuje kadrą doświadczoną i wykwalifikowaną w zakresie zamówienia, tj. osobą zdolną do wykonania zamówienia (wymagane zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do prac w koronie drzew z wykorzystaniem technik linowych). Na potwierdzenie wymagań do oferty należy dołączyć wykaz zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1
Wykaz potwierdzający spełnienie warunków udziału w zamówieniu zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2.
Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w zamówieniu zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3
Wykaz potwierdzajacy spełnienie kryteriow oceny ofert zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4
Kserokopia zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do prac w koronie drzew z wykorzystaniem technik linowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium oceny: a) Cena: 50 %, b) Doświadczenie Wykonawcy: 50 %. 2. Sposób dokonania oceny według kryterium „Cena” C: C = 50 x (Cena brutto oferty najniższej /Cena brutto oferty badanej). Za kryterium „Cena” można maksymalnie uzyskać 50 punktów. „Cena“ będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Sposób dokonania oceny według kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” D: Oceniane elementy: Max liczba punktów. Wykonawca powinien udokumentować doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz drzew testem obciążeniowym lub przy użyciu tomografu sonicznego w okresie ostatnich 3 lat. 5 pkt za każdą kolejną ekspertyzę drzew wykonaną testem obciążeniowym oraz 3 pkt za każdą kolejną ekspertyzę drzew wykonaną przy użyciu tomografu sonicznego, jednak nie więcej niż 50 pkt. Za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” można maksymalnie uzyskać 50 punktów. 4. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (C + D), zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Maksymalna liczba punktów to 100.

Wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim.

Numer projektu

RPOP.05.01.00-16-0008/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„Arboria” Usługi Arborystyczne Kamil Witkoś-Gnach
ul. Świerczewskiego 30/2
Leśna
59-820
Data wpłynięcia oferty: 2016-07-19
Cena: 30000
Liczba wyświetleń: 653