Strona główna
Logo unii europejskiej

Publikacja ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej dotyczących projektu pn.: "Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Poslkich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000"

Data publikacji: 30.06.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-07-2016

Numer ogłoszenia

1003048

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenie do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 14 lipca 2016 r. do godz. 23:59 w formie: pisemnej - osobiście w godzinach pracy Urzędu Morskiego w Gdyni tj. do 15:00 (kancelaria ogólna Urzędu Morskiego w Gdyni) lub listownie (liczy się data i godzina doręczenia przesyłki) na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta: Publikacja ogłoszeń - Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000 lub w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na podany adres e-mail: fundusze@umgdy.gov.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@umgdy.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Cwilewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu w prasie trzech ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”. Publikacja ogłoszeń wynika z art. 37e pkt 1, 4 i 9 ustawy z dnia 21 marca.2016 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści ogłoszenia oraz oznaczeń unijnych odpowiada Zamawiający. Za opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku oraz publikację na zasadach określonych w OPZ odpowiada Wykonawca.
Dziennik, w którym zamieszczone zostaną ogłoszenia musi ukazywać się w postaci drukowanej, co najmniej 5 razy w tygodniu.
Nakład każdego wydania dziennika, w którym zostanie zamieszczone ogłoszenie musi być nie mniejszy niż 50 000 egzemplarzy oraz swoim zasięgiem musi obejmować obszar całej Polski.
Ogłoszenia będą wymiarowe, tj. powierzchnia zadruku stanowić będzie wielokrotność jednego modułu i obejmować będzie powierzchnię nie mniejszą niż 230 cm2.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany do 30 czerwca 2018 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Podawanie do publicznej wiadomości informacji nt. opracowywanego projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 37e pkt 1, 4 i 9 ustawy z dnia 21 marca 2016 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu w prasie trzech ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”. Publikacja ogłoszeń wynika z art. 37e pkt 1, 4 i 9 ustawy z dnia 21 marca.2016 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści ogłoszenia oraz oznaczeń unijnych odpowiada Zamawiający. Za opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku oraz publikację na zasadach określonych w OPZ odpowiada Wykonawca.
Dziennik, w którym zamieszczone zostaną ogłoszenia musi ukazywać się w postaci drukowanej, co najmniej 5 razy w tygodniu.
Nakład każdego wydania dziennika, w którym zostanie zamieszczone ogłoszenie musi być nie mniejszy niż 50 000 egzemplarzy oraz swoim zasięgiem musi obejmować obszar całej Polski.
Ogłoszenia będą wymiarowe, tj. powierzchnia zadruku stanowić będzie wielokrotność jednego modułu i obejmować będzie powierzchnię nie mniejszą niż 230 cm2.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany do 30 czerwca 2018 r.

Kod CPV

79970000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi publikacji

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamieszczanie ogłoszeń następować będzie sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem projektu realizowanego przez Zamawiającego, tj.:
a) Publikacja 1go ogłoszenia – III kwartał 2016 r.
b) Publikacja 2go ogłoszenia – IV kwartał 2016 r.
c) Publikacja 3go ogłoszenia – II kwartał 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Strony dopuszczają możliwość:
- wydłużenia terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy w przypadku opóźnień w realizowanym przez Zamawiającego projekcie „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”, przy czym stawka jednostkowa za publikację artykułu pozostaje bez zmian;
- wprowadzenia zmian do umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z zawartym w nim oświadczeniem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:

a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
- zostaną złożone w terminie

b) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena 90%,
- dodatkowa publikacja* – 10%

* przez dodatkową publikację rozumie się zamieszczenie ogłoszenia tej samej treści w internetowym wydaniu dziennika, w którym ukaże się ogłoszenie w wersji papierowej. Ogłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej muszą zostać opublikowane tego samego dnia.

Opis sposobu przyznawania punktacji - w załączniku pt. "zaproszenie"

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

URZĄD MORSKI W GDYNI

Adres

Bernarda Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

(58) 355 33 33

Fax

(58) 620 67 43

NIP

5860014932

Tytuł projektu

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000

Numer projektu

POWR.02.19.00-00-PM01/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pan Marcin Peranowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ALEKS Marcin Peranowski
ul. Rencistów 1
Zielonka
05-220
Data wpłynięcia oferty: 2016-07-01
Cena: 10 102,50 zł brutto
Liczba wyświetleń: 876