Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem parku maszynowego wraz z przeszkolonym personelem i odpowiednim osprzętem

Data publikacji: 29.06.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-07-2016

Numer ogłoszenia

1003006

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami może być złożona: w wersji papierowej do siedziby firmy Aero Login Sp. z o. o., ul. Stefana Kóski 45, 43-512 Kaniów (siedziba Zamawiającego otwarta jest dla klientów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00) lub elektronicznie (zeskanowania wersja formy papierowej) na adres mailowy: innolot@aerologin.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innolot@aerologin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kramarz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem parku maszynowego wraz z przeszkolonym personelem i odpowiednim osprzętem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Kaniów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podpisanie umowy na wynajem parku maszynowego umożliwiającego prowadzenie prac badawczo rozwojowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem parku maszynowego wraz z przeszkolonym personelem i odpowiednim osprzętem w skład którego wchodzą: frezarka CNC, tokarka CNC, ramię pomiarowe.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie zrealizowane do 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dodatkowo oferta musi zawierać następujące załączniki:
 Oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego (zaparafowane wszystkie strony).
 Pełnomocnictwo (jeśli ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację określonego zadania nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:
Cena brutto 1 godziny roboczej przedmiotu zamówienia – 60%
Odległość od miejsca realizacji projektu przez Zamawiającego, tj. ul. Kasprowicza 48, 43-502 Czechowice Dziedzice – 40%
Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana wg poniższego wzoru
Najniższa oferowana cena brutto
----------------------------------------- x 60pkt
Cena brutto oferty ocenianej

Liczba punktów w kryterium „lokalizacja” będzie przyznawana według poniższego schematu:
 40 pkt. – lokalizacja (odległość od siedziby Zamawiającego) do 20 km
 20 pkt. – lokalizacja (odległość od siedziby Zamawiającego) do 50 km
 0 pkt. – lokalizacja (odległość od siedziby Zamawiającego) powyżej 50 km
Odległość od miejsca realizacji projektu przez Zamawiającego będzie ustalana na podstawie maps.google.pl-odległość dla przejazdu samochodem.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AERO LOGIN SP. Z O.O.

Adres

Stefana Kóski 45

43-512 Kaniów

śląskie , bielski

Numer telefonu

32 750 82 38

NIP

6521715176

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0006/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AERTECH Sp. z o.o.
Centralna 56
Kobiór
43-210
Data wpłynięcia oferty: 2016-07-05
Cena: 430,50
Liczba wyświetleń: 799