Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze - opracowanie modelu biznesowego na wybranych rynkach docelowych

Data publikacji: 27.06.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2016

Numer ogłoszenia

1002908

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w jego treści. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym w ramach podwykonawstwa. Zamawiający zastrzega, iż rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Sposoby składania ofert: 1) osobiście w siedzibie firmy: 3R-SYSTEMS SP. Z O.O. ul. Poznańska 131, 60-185 Skórzewo w godzinach pracy biura (dni robocze 8.00- 16.00) lub 2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 3R-SYSTEMS SP. Z O.O. ul. Poznańska 131, 60-185 Skórzewo lub 3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: w.klapp@3r-systems.de

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.klapp@3r-systems.de

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Klapp

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie modelu biznesowego dla rynku amerykańskiego, niemieckiego, szwajcarskiego i austriackiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Poznan

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych w celu zaistnienia na wskazanych rynkach docelowych USA, Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Przedmiot zamówienia

W ramach działania planowane jest zlecenie wykonania opracowania doradczego w zakresie przygotowania modeli biznesowych wejścia na zagraniczne rynki USA, Austrii, Szwajcarii i Niemiec. Planowane jest uzyskanie 4 dokumentów, osobno dla każdego rynku docelowego.

Kod CPV

79400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia - 11.07.2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, umożliwiającego realizację zadań wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia.

Z uwagi na specyfikę zamówienia, minimalnym warunkiem dostępu jest wykazanie w formie porozumień/referencji lub innych nie budzących wątpliwości dokumentów, współpracy z co najmniej 5 podmiotami zagranicznymi w zakresie świadczenia usług doradczych.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) wymagane jest złożenie oferty na formularzu ofertowym zawierającej: nazwę, adres, NIP i numer telefonu wykonawcy, datę wystawienia oferty, dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w zakresie poszczególnych kryteriów, termin ważności oferty, cenę netto i brutto w PLN 2) złożenie oświadczeń zgodnie z formularzem ofertowym

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena netto w PLN – 40% -
2) Termin realizacji wyrażony w dniach roboczych – 30%
3) Doświadczenie Oferenta – 30%

KRYTERIUM: CENA – WAGA 40%
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:
(Cena oferty najtańszej / Cena rozpatrywanej oferty) x 100 = ilość punktów

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich w wartości brutto i netto oraz obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem przedmiotu zamówienia.

KRYTERIUM: TERMIN REALIZACJI – WAGA 30%
Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia Oferenta w zakresie liczby dni niezbędnych do realizacji zamówienia w oparciu o wzór:
(Najkrótsza zaoferowana liczba dni / Liczba dni w rozpatrywanej ofercie) x 100 = ilość punktów

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

KRYTERIUM: DOŚWIADCZENIE – WAGA 30%
Kryterium będzie oceniane na podstawie referencji lub innych równoważnych dokumentów nie budzących wątpliwości co do świadczenia usług na rzecz podmiotów zagranicznych.
• Współpraca z 6 podmiotami – 25 pkt
• Współpraca z 7 podmiotami – 50 pkt
• Współpraca z 8 i więcej podmiotami – 100 pkt
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 3R-SYSTEMS SP. Z O.O. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie 3R-SYSTEMS SP. Z O.O. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 3R-SYSTEMS SP. Z O.O. lub osobami wykonującymi w imieniu 3R-SYSTEMS SP. Z O.O. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3R-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

60-185 Skórzewo

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

533 300 653

NIP

7773237251

Tytuł projektu

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa 3R-SYSTEMS sp. z o.o.

Numer projektu

RPWP.01.04.01-30-0108/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EBDF S.A.
Wierzbięcice 44a
Poznań
61-658
Data wpłynięcia oferty: 2016-07-01
Cena: 70000 PLN netto
Liczba wyświetleń: 1112