Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na przewóz osób: dojazd Uczestników projektu do miejsc odbywania staży we Francji nr sprawy 5/2016/WBiG/K

Data publikacji: 17.06.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2016

Numer ogłoszenia

1002688

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać: Pocztą lub kurierem lub złożyć osobiście na adres: Wektor Consulting s. c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: b.dzialo@wektor.org.pl Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości e-mail należy podać nr zapytania ofertowego: 5/2016/WBiG/K

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.dzialo@wektor.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Działo

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przewóz w obydwie strony jednej grupy uczestników projektu do miejsc odbywania staży tj.: z miasta Lublina przez Radom oraz Kielce (odbiór osób), do Bretanii we Francji i rozwiezienie oraz odebranie tych osób do i z następujących miejscowości: Concarneau, Morlaix, Perros-Guirec, Plouha i ewentualnie innych miejsc lub miejscowości oddalonych nie więcej niż 20 km od ww. przy zastrzeżeniu, że punktów odbioru będzie nie więcej niż 8

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

celem zamówienia jest przewóz w obydwie strony jednej grupy uczestników projektu do miejsc odbywania staży

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przewóz w obydwie strony jednej grupy uczestników projektu do miejsc odbywania staży tj.: z miasta Lublina przez Radom oraz Kielce (odbiór osób), do Bretanii we Francji i rozwiezienie oraz odebranie tych osób do i z następujących miejscowości: Concarneau, Morlaix, Perros-Guirec, Plouha i ewentualnie innych miejsc lub miejscowości oddalonych nie więcej niż 20 km od ww. przy zastrzeżeniu, że punktów odbioru będzie nie więcej niż 8.
2) Przewidywana liczba przewożonych jednorazowo osób w grupie wynosi 22 osoby, w związku, z czym wykonawca zamówienia musi posiadać możliwość zapewnienia przewozu dla równocześnie min 22 pasażerów jednym środkiem transportu.
3) Przewóz osób ma być wykonany pojazdem przeznaczonym do długodystansowego przewozu osób wyposażonym w klimatyzację, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2008 roku. Pojazd będzie miał należyty stan techniczny, co będzie potwierdzone minimum aktualnymi badaniami technicznymi. Stan pojazdu będzie gwarantował przebywanie w podróżnych w czystości i komforcie.
Zamawiający ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia w/w liczby osób o +/- 2 osób.
4) Termin wyjazdu do Francji 01 lipca 2016 r godzina 7.00 z dworca autobusowego w Lublinie, następnie zebranie osób o godzinie 9.00 z dworca autobusowego w Radomiu oraz kolejnych osób ok. godziny 11.00 z dworca w Kielcach.
5) Termin powrotu z Francji 31 sierpnia 2016 r. Wyjazd w godzinach dopołudniowych. Szczegółowe godziny i miejsca odbioru zostaną ustalone nie później niż na 2 dni przed realizacją usługi

Kod CPV

63000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

Dodatkowe przedmioty zamówienia

63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Harmonogram realizacji zamówienia

lipiec - sierpień 2016

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

wykonawcy, którzy prowadzą m.in. działalność gospodarczą w zakresie, objętym przedmiotem niniejszego zapytania poświadczony wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS

Wiedza i doświadczenie

wykonawcy, którzy posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

Potencjał techniczny

wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

wykonawca, który znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego ,
2. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
3. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

ocena formalna oferty – spełnianie warunków
• cena brutto – 100%

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
Cena: waga 100% (max 100 pkt),

Sposób przyznawania punktacji: Cena brutto najtańsza/cena brutto oferowana x100

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WEKTOR CONSULTING S.C. MARIUSZ LIPIŃSKI, WIKTOR CICHOŃ

Adres

Sienkiewicza 1

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

0177733040

Fax

0177733041

NIP

8171960828

Tytuł projektu

Wbrew barierom i granicom

Numer projektu

POWR.04.02.00-00-0031/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SINDBAD sp. z o. o.
Działkowa 4
Opole
45-144
Data wpłynięcia oferty: 2016-06-28
Cena: 53950,00
Liczba wyświetleń: 1090