Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POWER2016/DORADCA/1

Data publikacji: 14.06.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2016

Numer ogłoszenia

1002560

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wszystkie oferty: a) w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego (dotyczy ofert wysyłanych pocztą tradycyjną bądź dostarczanych osobiście do Biura Projektu) muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: Biura Projektu „Akademia pozytywnej zmiany”, ul. Piwna 15 53-353 Wrocław, do dnia 27.06.2016 r., do godziny 16:30., b) wysyłane pocztą e-mail muszą być wysłane na adres: wrocław@agdoradztwo.pl, do dnia 27.06.2016 r., do godziny 16:30

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wroclaw@agdoradztwo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Informacji dodatkowych dot. zamówienia udziela Anna Dudziak, emailem: wrocław@agdoradztwo.pl bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00 pod numerem tel. 793 256 760.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom Projektu „Akademia pozytywnej zmiany” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferenci są zobowiązani do świadczenia usługi doradczej, w ramach której zapewnione zostanie: 1) Opracowanie dla i przy udziale z Uczestnikiem Projektu Indywidualnego Planu Działania (6h/UP); 2) Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych (8h/UP).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom Projektu „Akademia pozytywnej zmiany” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferenci są zobowiązani do świadczenia usługi doradczej, w ramach której zapewnione zostanie: 1) Opracowanie dla i przy udziale z Uczestnikiem Projektu Indywidualnego Planu Działania (6h/UP); 2) Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych (8h/UP).

Przedmiot zamówienia

1)Oferenci są zobowiązani do świadczenia usługi doradczej, w ramach której zapewnione zostanie wsparcie na 1 Uczestnika Projektu (dalej: UP) (łącznie dla 120 UP):A)Identyfikację Potrzeb Uczestnika Projektu (IPUP) prowadzącą do wypracowania
z UP Indywidualnego Planu Działania, w podziale na:
- IPUP_cz.I (4 godziny na 1 Uczestnika Projektu, łącznie dla 120 UP):diagnoza możliwości UP w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia UP od rynku pracy,projektowanie konkretnych działań adekwatnych do możliwości UP, uwzględniające cel zawodowy, alternatywy rozwoju, działania prowadzące do osiągnięcia ustalonych celów wraz z terminami ich realizacji oraz efektami zamierzonymi po zakończeniu realizacji - tworzenie Indywidualnego Planu Działania,
- IPUP_cz.II (2 godziny na 1 Uczestnika Projektu, łącznie dla 120 UP): bilans uczestnictwa w projekcie, a w tym analiza dokonań, ocena sukcesów i niepowodzeń oraz badanie przyrostu tzw. „pozytywnej zmiany”, jak również ewentualna korekta IPD.
B)Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (IPZ) 8 godzin na 1 Uczestnika Projektu (łącznie dla 120 UP) w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jako proces, w którym doradca zawodowy i UP wspólnie pracują nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez UP decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.
2) przeprowadzenie usługi doradczej przez osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego.
3) wypełnienie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego.
4) uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, ewentualny udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych).
5) ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu.
6) informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach projektu „Akademia pozytywnej zmiany”.
7) prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań.
8) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w okresach miesięcznych protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin kadry doradcy/-ów w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie doradztwa w projekcie (miesięczny limit 276 h).

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

n/d

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres świadczenia usług doradczych: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.01.2018 r. Okres świadczenia usługi dla jednego Uczestnika Projektu (łącznie 120 UP) trwa przez około 2 pierwsze miesiące udziału uczestnika w projekcie oraz w trakcie ostatniej formy wsparcia dla UP, tj. w trakcie staży zawodowych lub Akademii Kompetencji Zawodowych (AKZ).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:
Posiadają niżej określone kwalifikacje:
a. wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie kierunkowe i/lub ukończone studia podyplomowe,
b. licencja doradcy zawodowego,

Wiedza i doświadczenie

O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:
1. Posiadają niżej określone wiedzę/doświadczenie:
a. znajomość problematyki rynku pracy,
b. wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,
c. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy,
d. wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego,
e. znajomość podstaw prawa pracy,
f. min. 2-letnie doświadczenie w projektach edukacyjno-aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych, współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
g. min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług doradztwa zawodowego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społeczno – zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych wieku 15-25 lat, biernych zawodowo
i bezrobotnych (w tym - długotrwale bezrobotnych), które nie pracują, nie kształcącą się i nie szkolą się (tzw. młodzież NEET), w tym osobami z niepełnosprawnościami.

Potencjał techniczny

n/d

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, które
1) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru.
2) Wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania.
3) Zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian
w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: a. okresu i harmonogramu realizacji umowy, b. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania, c. ostatecznej ilości Uczestników Projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejsze-go zapytania. Należy do niej załączyć: a. Formularz zgłoszeniowy doradcy wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego ze wskazaniem doświadczenia zawodowego (CV) oraz wykształcenia wraz z kursami i szkoleniami w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Zamówienia, b. Wykaz należycie wykonanych usług doradczych – załącznik nr 2A do zapytania ofertowego, ze wskazaniem doświadczenia doradczego w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Zamówienia - na potwierdzenie należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. protokoły i/lub referencje.

Zamówienia uzupełniające

n/d

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto – 50%
a. najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 50 pkt, pozostałe według zależności:
C= Cn / Co * 50 (Cn – cena oferty najkorzystniejszej / Co – cena oferty rozpatrywanej)
a. porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert,
b. w ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 50.
2. Doświadczenie doradcy – 50%
a. w ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 50, według zasady:
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu do 9 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Zamówienia – 0 pkt,
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 10 do 200 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Zamówienia – 5 pkt,
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 201 do 500 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Zamówienia – 10 pkt,
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu powyżej 501 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Zamówienia – 20 pkt,
- wykazanie doświadczenia w projektach edukacyjno-aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych, współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ilość od 1 do 3 – 5 pkt,
- wykazanie doświadczenia w projektach edukacyjno-aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych, współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ilość od 4 i więcej – 10 pkt.
UWAGA: Zamawiający dokonana oceny w/w kryterium na podstawie wykazu usług stanowiącego Załącznik nr 2A. do zapytania ofertowego. Na potwierdzenie należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. protokoły i/lub referencje.

Wykluczenia

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 1. Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania: a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności; b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 3. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AG DORADZTWO ADAM GÓRSKI

Adres

Joachima Lelewela 28

61-409 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618908350

NIP

7791627413

Tytuł projektu

Akademia Pozytywnej Zmiany

Numer projektu

POWR.01.02.02-02-0113/15-00
Liczba wyświetleń: 937