Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze - doradztwo i opracowanie w zakresie dróg dystrybucyjnych, potrzeb rynkowych i możliwości zaistnienia na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii dla substratów biowęgla

Data publikacji: 13.06.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2016

Numer ogłoszenia

1002512

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w jego treści. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym w ramach podwykonawstwa. Zamawiający zastrzega, iż rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Sposoby składania ofert: 1) osobiście w siedzibie firmy: 3R-SYSTEMS SP. Z O.O. ul. Poznańska 131, 60-185 Skórzewo w godzinach pracy biura (dni robocze 8.00- 16.00) lub 2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 3R-SYSTEMS SP. Z O.O. ul. Poznańska 131, 60-185 Skórzewo lub 3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: w.klapp@3r-systems.de

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.klapp@3r-systems.de

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Klapp

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Doradztwo i opracowanie dróg dystrybucyjnych, potrzeb rynkowych i możliwości zaistnienia na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii dla substratów biowęgla

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Skórzewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opracowanie modelu biznesowego w celu skutecznego zaistnienia na rynkach docelowych

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie kompleksowego opracowania w ramach zadania "Opracowanie modelu biznesowego w celu skutecznego zaistnienia na rynkach docelowych", które umożliwi skuteczne wejście na planowane rynki docelowe Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Opracowanie ma objąć swoim zakresem kwestie dróg dystrybucyjnych, potrzeb rynkowych i możliwości zaistnienia na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii dla substratów biowęgla.

Kod CPV

79400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia - 30.06.2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, umożliwiającego realizację zadań wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) wymagane jest złożenie oferty na formularzu ofertowym zawierającej: nazwę, adres, NIP i numer telefonu wykonawcy, datę wystawienia oferty, dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w zakresie poszczególnych kryteriów, termin ważności oferty, cenę netto i brutto w PLN 2) złożenie oświadczeń zgodnie z formularzem ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 1. cena netto w PLN - 70% - maksymalna liczba punktów = 70 2. czas realizacji (łączna liczba dni roboczych przewidziana na realizację wszystkich usług objętych niniejszym zapytaniem) - 30% - maksymalna liczba punktów = 30 Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły: C n = (C min/Cr)x100 x 70% C min – cena minimalna w zbiorze C r – cena oferty rozpatrywanej C n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium ceny netto w PLN b) Punkty w ramach kryterium czas realizacji będą przyznawane wg następującej formuły: B n = (B min/Br)x 100 x 30% B min – czas realizacji minimalny w zbiorze B r – czas realizacji oferty rozpatrywanej B n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium czas realizacji

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 3R-SYSTEMS SP. Z O.O. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie 3R-SYSTEMS SP. Z O.O. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 3R-SYSTEMS SP. Z O.O. lub osobami wykonującymi w imieniu 3R-SYSTEMS SP. Z O.O. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3R-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

60-185 Skórzewo

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

533 300 653

NIP

7773237251

Tytuł projektu

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa 3R-SYSTEMS sp. z o.o.

Numer projektu

RPWP.01.04.01-30-0108/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 1014