Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 10/2016/RPO/I - Wykonanie i montaż schodów zejściowych z tarasu I piętra na otwartą przestrzeń na zewnątrz

Data publikacji: 07.06.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-06-2016

Numer ogłoszenia

1002345

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) lub za pomocą poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście na adres: ul. Pułaskiego 3 41-100 Siemianowice Śląskie (Bajkowy Żłobek) nie później niż do 21.06.2016 r. do godziny 15:00 do biura Dyrektora/ki Żłobka. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pollexpp@gazeta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Pitas

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i montaż schodów zejściowych z tarasu I piętra na otwartą przestrzeń na zewnątrz

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Siemianowice Śląskie Miejscowość: Siemianowice Śląskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja niniejszego zamówienia pozwoli zrealizować Projekt pn „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,
w tym opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w Bajkowym Żłobku w Siemianowicach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie i montaż schodów zejściowych z tarasu I piętra na otwartą przestrzeń na zewnątrz - 1 komplet

Schody proste trzybiegowe. Konstrukcja schodów wykonana ze stali S235 ocynkowanej ogniowo, wysokość schodów około 308 cm ,szerokość biegu schodów około 150 cm, wysokość stopnia 14,66 cm x 30 cm szerokość stopnia. Długość schodów 990 cm. Szerokość schodów 150 cm. Schody wyposażone w dwa spoczniki o wymiarach 150 cm x 150 cm, dwustronną balustradę typu bezpiecznego z wypełnieniem pionowym. Stopnie i podesty wykonane z krat pomostowych. Schody zabezpieczone furtką 150 cm x 150 cm + dwa elementy 50 cm x 50 cm z kraty przy zejściu na taras 1 piętra. Konstrukcja słupów z markami do przykręcenia. Konstrukcja schodów samonośna przystosowana do obciążenia 2KN/m2. W zakres prac wchodzi rysunek techniczny schodów, dostawa i montaż na miejscu u zleceniodawcy.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak.

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 30.07.2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
i) w terminie złożyli wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony w języku polskim, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
ii) ofertę złożyli zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub dołączono do niej stosowne pełnomocnictwo;
iii) zadeklarują wykonanie z należytą starannością przedmiot zamówienia nie później niż do 30.07.2016 r.
iv) posiadają udokumentowane doświadczenie (np. referencje) w realizacji podobnego zamówienia (konstrukcja stalowa zewnętrzna) na kwotę nie mniejszą niż podana w złożonej ofercie i załączą stosowny dokument do formularza ofertowego (może to być kopia potwierdzona za zgodność oryginałem).
b) Zamawiający po otrzymaniu ofert zobowiązany jest do ich analizy w oparciu
o powyższe informacje na podstawie oferty i zawartych w niej informacji.
c) Powyższe warunki maja charakter obligatoryjny.

Wiedza i doświadczenie

Potencjalny wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie (np. referencje) w realizacji podobnego zamówienia (konstrukcja stalowa zewnętrzna) na kwotę nie mniejszą niż podana w złożonej ofercie i załączą stosowny dokument do formularza ofertowego (może to być kopia potwierdzona za zgodność oryginałem).

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość oględzin i pomiarów dodatkowych w miejscu realizacji zamówienia przed złożeniem oferty przez Wykonawcę po uprzednim umówieniu się.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz potwierdzenia zawartych w ofercie informacji. W przypadku nie przedstawienia przez Oferenta satysfakcjonujących zamawiającego dokumentów potwierdzających przedstawionych informacji, zamawiający ma prawo odstąpić od podpisania umowy (odrzucając jednocześnie ofertę) bez ponoszenia odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert w ramach wyżej wskazanego zapytania ofertowego.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców elektronicznie na adres e-mail wskazany w ofercie oraz zamieści informację o wyniku postępowania na swojej stronie internetowej.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
8. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane prace na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
9. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Rachunek/Fakturę VAT zgodnie z podziałem
i nazewnictwem pozycji wskazanych w zapytaniu ofertowym.
10. Zamawiający przewiduje 14 dniowy termin zapłaty za wykonaną usługę. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy uzależniona jest od dostępu do środków pieniężnych na koncie projektowym. W przypadku opóźnień w zapłacie powyżej 14 dniowego terminu zapłaty Wykonawcy nie należą się kary/odsetki za zwłokę.
11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto;
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
12. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartość zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgody z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz do zapytania nr 10
2. Dokumnet potwierdzający posiadanie doświadczenia (np. referencje) w realizacji podobnego zamówienia (konstrukcja stalowa zewnętrzna) na kwotę nie mniejszą niż podana w złożonej ofercie (może to być kopia potwierdzona za zgodność oryginałem).
3. Pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania Wykonawcy - opcjonalnie

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) cena 70%
b) termin realizacji 10%
c) gwarancja 20% - ilość czasu, w ciągu, którego Wykonawca obejmuje gwarancją przedmiot zamówienia

Do porównania ofert będzie brana cena brutto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:

Ad. a. C = Cena brutto najtańszej oferty/Oferowana cena brutto x 70pkt
Ad. b. R = najkrótszy termin realizacji/ oferowany termin realizacji x 10pkt

W kryterium ma miejsce analiza zadeklarowanych dni kalendarzowych na realizację zamówienia od ostatecznego terminu składania ofert do dnia podanego w badanych ofertach.

Ad. c. G = okres gwarancji oferty badanej/najdłuższy okres gwarancji x 20pkt
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + R + G gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, R – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji”, G – punkty uzyskane w kryterium gwarancja.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:
a) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
b) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
iii) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PITAS PIOTR POL-LEX

Adres

Kościuszki 70

42-582 Rogoźnik

śląskie , będziński

NIP

6252163070

Tytuł projektu

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym opieki na dziećmi z niepełnosprawnościami w Bajkowym Żłobku w Siemianowicach Śląskich

Numer projektu

RPSL.08.01.03-24-0276/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TLC Sp. z o.o.
Chopina 25N
Gorlice
38-300
Data wpłynięcia oferty: 2016-06-20
Cena: 25461,00
Liczba wyświetleń: 704