Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie usługi badawczej w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo - rozwojowych

Data publikacji: 06.06.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2016

Numer ogłoszenia

1002317

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami może być złożona: w wersji papierowej do siedziby firmy Aero Login Sp. z o. o., ul. Stefana Kóski 45, 43-512 Kaniów (siedziba Zamawiającego otwarta jest dla klientów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00) lub elektronicznie (zeskanowania wersja formy papierowej) na adres mailowy: innolot@aerologin.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innolot@aerologin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kramarz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Kaniów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zlecenie wykonania usługi badawczej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej w ramach poszczególnych zadań projektowych:
Zadanie 1: opracowanie koncepcji układu źródła zasilania do różnych platform wielowirnikowych wraz z wykonaniem modeli laboratoryjnych,
Zadanie 2: zaprojektowanie i wykonanie modelu laboratoryjnego mobilnej stacji kontroli (MSK),
Zadanie 3: opracowanie koncepcji i wykonanie modeli laboratoryjnych systemu mobilnych przekaźników sygnałów sterujących i wizyjnych multikoptera.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia - do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu podwykonawstwo części merytorycznych można zlecać uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała, co najmniej ocenę B lub innym podmiotom (po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej)

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. Oferent zobowiązany jest do udokumentowania:
-zrealizowania w ciągu ostatnich 5 lat trzech projektów badawczych w obszarze systemów sterowania bezzałogowych statków powietrznych,
-doświadczenia w realizacji projektów dotyczących konstruowania systemów komunikacji bezprzewodowej,
-doświadczenia w realizowaniu projektów dotyczących układów zasilania w oparciu o ogniwa elektrowodorowe,
-udziału w projektach badawczych o wartości minimum 500 000,00 zł.

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dodatkowo oferta musi zawierać następujące załączniki:
-Prawidłowo wypełniony formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (parafowane wszystkie strony).
-Zaparafowany na każdej stronie suplement do formularza cenowego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
-Oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego
-Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
-Zaparafowane na każdej stronie istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 7 dni niniejszego zapytania ofertowego.
-Pełnomocnictwo (jeśli ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria
1. cena – 70 pkt. (70%)
2. czas wykonania usługi – 30 pkt. (30%)
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 70 pkt,
gdzie
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin– najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów Ci - cena całkowita oferty nr „i”
Liczba punktów w kryterium „czas wykonania usługi” będzie przyznawana według poniższego schematu:
0 pkt. – czas wykonania dłuższy niż 12 miesięcy.
10 pkt. – czas wykonania: w ciągu 12 miesięcy od momentu zlecenia prac badawczych przez Zamawiającego.
20 pkt. – czas wykonania: w ciągu 10 miesięcy od momentu zlecenia prac badawczych przez Zamawiającego.
30 pkt. – czas wykonania: w ciągu 8 miesięcy od momentu zlecenia prac badawczych przez Zamawiającego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AERO LOGIN SP. Z O.O.

Adres

Stefana Kóski 45

43-512 Kaniów

śląskie , bielski

Numer telefonu

32 750 82 38

NIP

6521715176

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0006/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Al. Mickiewicza 30
Kraków
30-059
Data wpłynięcia oferty: 2016-06-20
Cena: 1057800,00
Liczba wyświetleń: 873