Strona główna
Logo unii europejskiej

Transport lotniczy 2 osób dorosłych z Tuluzy do Krakowa

Data publikacji: 02.06.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-06-2016

Numer ogłoszenia

1002258

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać: Pocztą lub kurierem lub złożyć osobiście na adres: Wektor Consulting s. c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: b.dzialo@wektor.org.pl Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości e-mail należy podać nr zapytania ofertowego: 3/2016/WBiG/K

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.dzialo@wektor.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Działo

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Transport lotniczy 2 osób dorosłych z Tuluzy do Krakowa w dniu 5 lipca.

Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
- wylot nie wcześniej niż o godzinie 10,
- maksymalnie 1 przesiadka,
- czas podróży maksymalnie 10 godzin,
- cena zawiera transport bagażu podręcznego oraz bagażu głównego do 18 kg,
- transfer z Krakowa do Przemyśla autobusowy, busowy lub taxi.
-wykonawca w oferowanej cenie zapewni ubezpieczenie NNW, wskazanych przez Zamawiającego osób na czas przelotu - w szczególności koszty następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty bagażu podróżnego
- cena biletów oraz koszty pozostałych usług transportowych powinny obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne niezbędne;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Transport lotniczy 2 osób dorosłych z Tuluzy do Krakowa w dniu 5 lipca

Przedmiot zamówienia

Transport lotniczy 2 osób dorosłych z Tuluzy do Krakowa w dniu 5 lipca.

Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
- wylot nie wcześniej niż o godzinie 10,
- maksymalnie 1 przesiadka,
- czas podróży maksymalnie 10 godzin,
- cena zawiera transport bagażu podręcznego oraz bagażu głównego do 18 kg,
- transfer z Krakowa do Przemyśla autobusowy, busowy lub taxi.
-wykonawca w oferowanej cenie zapewni ubezpieczenie NNW, wskazanych przez Zamawiającego osób na czas przelotu - w szczególności koszty następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty bagażu podróżnego
- cena biletów oraz koszty pozostałych usług transportowych powinny obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne niezbędne;

Kod CPV

60400000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi transportu lotniczego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
63512000 - 1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Harmonogram realizacji zamówienia

lipiec 2016

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy, którzy prowadzą m.in. działalność gospodarczą w zakresie, objętym przedmiotem niniejszego zapytania poświadczony wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego ,
2. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
3. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert:

• cena brutto – 100%

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
Cena: waga 100% (max 100 pkt),

Sposób przyznawania punktacji: Cena brutto najtańsza/cena brutto oferowana x100

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WEKTOR CONSULTING S.C. MARIUSZ LIPIŃSKI, WIKTOR CICHOŃ

Adres

Sienkiewicza 1

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

0177733040

Fax

0177733041

NIP

8171960828

Tytuł projektu

Wbrew barierom i granicom

Numer projektu

POWR.04.02.00-00-0031/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 782