Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na przewóz osób: dojazd Uczestników projektu do miejsc odbywania staży we Francji

Data publikacji: 01.06.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-06-2016

Numer ogłoszenia

1002226

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać: Pocztą lub kurierem lub złożyć osobiście na adres: Wektor Consulting s. c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: b.dzialo@wektor.org.pl Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości e-mail należy podać nr zapytania ofertowego: 2/2016/WBiG/K

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.dzialo@wektor.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Działo

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1)Przedmiotem zamówienia jest przewóz w obydwie strony jednej grupy uczestników projektu do miejsc odbywania staży tj.: z miasta Przemyśla (w tym część osób z Rzeszowa) woj. podkarpackie, do departamentu LOT we Francji i rozwiezienie oraz odebranie tych osób do i z następujących miejscowości: Gramat, Rocamadour, Beaulieu sur Dordogne i ewentualnie innych miejsc lub miejscowości oddalonych nie więcej niż 20 km od ww. przy zastrzeżeniu, że punktów odbioru będzie nie więcej niż 5.
2) Maksymalna liczba przewożonych jednorazowo osób w grupie wynosi 24 osoby w obydwie strony, w związku, z czym wykonawca zamówienia musi posiadać możliwość zapewnienia przewozu dla równocześnie 24 pasażerów jednym środkiem transportu.
3) Przewóz osób ma być wykonany pojazdem przeznaczonym do długodystansowego przewozu osób wyposażonym w klimatyzację, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2010 roku. Pojazd będzie miał należyty stan techniczny, co będzie potwierdzone minimum aktualnymi badaniami technicznymi. Stan pojazdu będzie gwarantował przebywanie w podróżnych w czystości i komforcie.
Zamawiający ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia w/w liczby osób o +/- 1 osobę.
4) Termin wyjazdu do Francji 22 czerwca 2016 r godzina 8.00 z Przemyśla – adres ul. Czarneckiego 27 spod szkoły SOSW im. Janusza Korczaka oraz godzina 9.45 z Rzeszowa sprzed dworca PKP (pozostała część osób).
5) Termin powrotu z Francji 22 sierpnia 2016 r. Wyjazd w godzinach dopołudniowych. Szczegółowe godziny i miejsca odbioru zostaną ustalone nie później niż na 2 dni przed realizacją usługi.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

celem jest przewóz osób: dojazd Uczestników projektu do miejsc odbywania staży we Francji

Przedmiot zamówienia

1)Przedmiotem zamówienia jest przewóz w obydwie strony jednej grupy uczestników projektu do miejsc odbywania staży tj.: z miasta Przemyśla (w tym część osób z Rzeszowa) woj. podkarpackie, do departamentu LOT we Francji i rozwiezienie oraz odebranie tych osób do i z następujących miejscowości: Gramat, Rocamadour, Beaulieu sur Dordogne i ewentualnie innych miejsc lub miejscowości oddalonych nie więcej niż 20 km od ww. przy zastrzeżeniu, że punktów odbioru będzie nie więcej niż 5.
2) Maksymalna liczba przewożonych jednorazowo osób w grupie wynosi 24 osoby w obydwie strony, w związku, z czym wykonawca zamówienia musi posiadać możliwość zapewnienia przewozu dla równocześnie 24 pasażerów jednym środkiem transportu.
3) Przewóz osób ma być wykonany pojazdem przeznaczonym do długodystansowego przewozu osób wyposażonym w klimatyzację, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2010 roku. Pojazd będzie miał należyty stan techniczny, co będzie potwierdzone minimum aktualnymi badaniami technicznymi. Stan pojazdu będzie gwarantował przebywanie w podróżnych w czystości i komforcie.
Zamawiający ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia w/w liczby osób o +/- 1 osobę.
4) Termin wyjazdu do Francji 22 czerwca 2016 r godzina 8.00 z Przemyśla – adres ul. Czarneckiego 27 spod szkoły SOSW im. Janusza Korczaka oraz godzina 9.45 z Rzeszowa sprzed dworca PKP (pozostała część osób).
5) Termin powrotu z Francji 22 sierpnia 2016 r. Wyjazd w godzinach dopołudniowych. Szczegółowe godziny i miejsca odbioru zostaną ustalone nie później niż na 2 dni przed realizacją usługi.

Kod CPV

63000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

Dodatkowe przedmioty zamówienia

63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Harmonogram realizacji zamówienia

czerwiec 2016 - sierpień 2016

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

wykonawcy, którzy prowadzą m.in. działalność gospodarczą w zakresie, objętym przedmiotem niniejszego zapytania poświadczony wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS

Wiedza i doświadczenie

wykonawcy, którzy posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

Potencjał techniczny

wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

wykonawcy, którzy posiadają ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
posiadają ważne ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

ocena formalna oferty – spełnianie warunków
• cena brutto – 100%

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
Cena: waga 100% (max 100 pkt),

Sposób przyznawania punktacji: Cena brutto najtańsza/cena brutto oferowana x100

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WEKTOR CONSULTING S.C. MARIUSZ LIPIŃSKI, WIKTOR CICHOŃ

Adres

Sienkiewicza 1

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

0177733040

Fax

0177733041

NIP

8171960828

Tytuł projektu

Wbrew barierom i granicom

Numer projektu

POWR.04.02.00-00-0031/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 1099