Strona główna
Logo unii europejskiej

Ekspert - konsultacje i doradztwo merytoryczne z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przy realizacji projektu pn. "Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich"

Data publikacji: 11.05.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2016

Numer ogłoszenia

1001720

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na Formularzu oferty (załącznik) należy złożyć w terminie do dnia 25 maja 2016 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej: osobiście (kancelaria ogólna Urzędu Morskiego w Gdyni) lub listownie na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta: ekspert - Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000” Ofertę można złożyć w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na podany adres e-mail: fundusze@umgdy.gov.pl Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@umgdy.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Mostowiec; fundusze@umgdy.gov.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług konsultacji i doradztwa merytorycznego z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w kwestiach związanych z realizacją projektu pn.: „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”, oś priorytetowa: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.
Przedmiot zamówienia obejmuje nie więcej niż 540 godzin doradztwa w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem doradztwa jest zapewnienie, że projekt ww. planu, sporządzony przez wykonawcę projektu planu, wyłonionego przez Zamawiającego, zostanie opracowany zgodnie z wymogami ustawy z 21.03.1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, zgodnie z treścią Rozporządzenia w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, a także zgodnie z zapisami Dyrektywy ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (23.07.2014 r.) oraz zgodnie z wytycznymi grupy roboczej Helcom / Vasab.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług konsultacji i doradztwa merytorycznego z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w kwestiach związanych z realizacją projektu pn.: „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”, oś priorytetowa: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.
Przedmiot zamówienia obejmuje nie więcej niż 540 godzin doradztwa w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Do zadań Wykonawcy będzie należeć świadczenie na rzecz Zamawiającego usług konsultacji i doradztwa merytorycznego przy podejmowaniu decyzji odnośnie do rozstrzygnięć projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, który obejmie polską wyłączną strefę ekonomiczną, morze terytorialne oraz morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Głównym celem doradztwa jest zapewnienie, że projekt ww. planu, sporządzony przez wykonawcę projektu planu, wyłonionego przez Zamawiającego, zostanie opracowany zgodnie z wymogami ustawy z 21.03.1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, zgodnie z treścią Rozporządzenia w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, a także zgodnie z zapisami Dyrektywy ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (23.07.2014 r.) oraz zgodnie z wytycznymi grupy roboczej Helcom / Vasab.
Konsultacje i doradztwo merytoryczne będzie dotyczyć również strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach której opracowana zostanie Prognoza oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ponadto do zadań Wykonawcy będzie należeć wspieranie procesu krajowych i międzynarodowych konsultacji, którym będzie podlegał projekt planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowisko. Doradztwo podczas konsultacji społecznych będzie obejmować aktywny udział w 4 dużych spotkaniach na poziomie krajowym, z których jedno będzie stanowić tzw. „dyskusję publiczną” w rozumieniu art. 37e ust. 1 pkt 10 ustawy o obszarach morskich administracji morskiej. Ponadto, zakłada się, że w zależności od potrzeb Wykonawca weźmie aktywny udział w dodatkowych (mniejszej rangi) spotkaniach dla określonych grup interesariuszy (np. rybacy, przedstawicie gmin itd.), planowanych w Słupsku, Gdyni i Szczecinie.
Wykonawca wykonywać będzie ponadto doradztwo odnośnie do sposobu przeprowadzenia konsultacji projektu planu na poziomie międzynarodowym i będzie wspierał międzynarodową współpracę przy opracowywaniu projektu planu. W szczególności do zadań Wykonawcy będzie należało poprowadzenie pierwszego spotkania konsultacyjnego na poziomie międzynarodowym, którego celem będzie publiczne przedstawienie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich oraz zebranie uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000.
Wykonawca będzie również wspierał Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu uwzględnienia poszczególnych uwag i wniosków wnoszonych do projektu planu w ramach procesu opiniowania, uzgadniania oraz w ramach konsultacji społecznych.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje nie więcej niż 540 godzin doradztwa w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy wykażą (na podstawie oświadczeń i danych zawartych w załączniku pt. OŚWIADCZENIA) że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, tj.:
- w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyli w dwóch międzynarodowych projektach dotyczących planowania przestrzennego obszarów morskich Morza Bałtyckiego;
- w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyli w minimum pięciu postępowaniach administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji na obszarach morskich;
- w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyli w dwóch międzynarodowych konsultacjach dokumentów dotyczących planowania przestrzennego obszarów morskich Morza Bałtyckiego, które zostały opracowane przez organizacje międzynarodowe zajmujące się planowaniem przestrzennym lub przez organy administracji krajów nadbałtyckich.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- legitymującymi się wykształceniem wyższym technicznym lub urbanistycznym (poprzez dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku);
- legitymującymi się co najmniej siedmio letnim doświadczeniem w pracy w administracji morskiej (poprzez dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku);
- legitymującymi się biegłą znajomością języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie (na podstawie oświadczeń i danych zawartych w załączniku do niniejszego zaproszenia OŚWIADCZENIA WYKONAWCY) ;
Pod pojęciem „biegła znajomość” rozumie się znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu wystarczającym do pełnej i swobodnej komunikacji nt. planowania przestrzennego;
- są autorem lub współautorem dwóch opracowań poświeconych tematyce planowania przestrzennego na morzu ;

Warunki zmiany umowy

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Strony dopuszczają możliwość:
- wydłużenia terminu obowiązywania umowy wraz z konsekwencjami wprowadzenia tych zmian w przypadku przedłużającej się procedury uzgadniania projektu planu, przy czym wartość stawki godzinowej netto wynagrodzenia nie może ulec zmianie;
- zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług.

Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany terminu składania ofert;
- wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Zamawiającego;
- uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
- poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty i oświadczenia są określone w zaproszeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) cena 50%,
b) doświadczenie 50%
Szczegóły oceny ofert - zawarte w załączniku "zaproszenie"

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

URZĄD MORSKI W GDYNI

Adres

Bernarda Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

(58) 355 33 33

Fax

(58) 620 67 43

NIP

5860014932

Tytuł projektu

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000

Numer projektu

POWR.02.19.00-00-PM01/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Andrzej Cieślak
-
Sopot
-
Data wpłynięcia oferty: 2016-05-25
Cena: 108 000
Liczba wyświetleń: 1020