Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa usługa szkoleniowa nt. "Efektywna komunikacja w zespole - relacja przełożony - podwładny"realizowana w dniach 01.06.2016 - 03.06.2016 r. dla kadry kierowniczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Data publikacji: 11.05.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-05-2016

Numer ogłoszenia

1001705

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać osobiście (w kancelarii urzędu - parter, pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub pisemnie Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c lub w formie elektronicznej

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.korzeniowska@wup.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Korzeniowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej nt: „Efektywna komunikacja
w zespole - relacja przełożony – podwładny” w dniach 01.06.2016 r. - 03.06.2016 r.
dla kadry kierowniczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, tj. dla grupy liczącej minimum
30 pracowników, z zastrzeżeniem zwiększenia liczby uczestników do 33 osób, zorganizowanej
w miejscowości oddalonej nie dalej niż 200 km licząc od granic administracyjnych Miasta Opole, znajdującej się w Kotlinie Kłodzkiej lub Kotlinie Jeleniogórskiej lub Beskidzie Śląskim, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji związanych z komunikatywnością, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem, skutecznym przekazywaniem informacji mających wpływ na kształtowanie postawy nastawionej na efektywną realizacje zadań

Przedmiot zamówienia

Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usług szkoleniowej, obejmującej:
1) Usługę szkoleniową
2) Usługę przewozową
3) Usługę hotelarską
4) Usługę restauracyjną
5) Usługę ubezpieczeniową

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

DZIEŃ I (środa, 01.06.2016 r.)
12:00 Wyjazd spod siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
14:30 – 15:15 Planowany przyjazd na miejsce szkolenia i zakwaterowanie uczestników w hotelu
15:15 – 16:00 Obiad
16:00 – 17:30 Zajęcia „Efektywna komunikacja w zespole - relacja przełożony – podwładny”
17:30 – 17:45 Przerwa kawowa
17:45 – 19:15 Zajęcia „Efektywna komunikacja w zespole - relacja przełożony – podwładny”
19:30 – 21:00 Kolacja
DZIEŃ II (czwartek, 02.06.2016 r.)
07:45 – 08:30 Śniadanie
08:30 – 10:30 Zajęcia „Efektywna komunikacja w zespole - relacja przełożony – podwładny”
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 Zajęcia „Efektywna komunikacja w zespole - relacja przełożony – podwładny”
12:15 - 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:30 Zajęcia „Efektywna komunikacja w zespole - relacja przełożony – podwładny”
13:30 – 14:15 Obiad
14:15 – 16:00 Zajęcia „Efektywna komunikacja w zespole - relacja przełożony – podwładny”
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 18:00 Zajęcia „Efektywna komunikacja w zespole - relacja przełożony – podwładny”
19:00 – 19:45 Kolacja
DZIEŃ III (piątek, 03.06.2016 r.)
07:45 – 08:30 Śniadanie
08:30 – 10:30 Sala konferencyjna do dyspozycji „Zmiany w prawie pracy w 2016 r.”
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa + wykwaterowanie
11:00 – 13:30 Sala konferencyjna do dyspozycji „Zmiany w prawie pracy w 2016 r.”
13:30 – 14:15 Obiad
14:15 Wyjazd z miejsca szkolenia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej pięć usług organizacji szkoleń/warsztatów dla grup min. 20 – osobowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

Cena 50% 50 punktów
Doświadczenie trenera 50% 50 punktów


Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

Lp = C + D
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
D – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie trenera

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” (50%, tj. 50 pkt) zostaną obliczone według wzoru:


cena brutto oferty najtańszej/cena oferty brutto oferty badanej x 50 pkt = liczba punktów w danym kryterium

B. Punkty za kryterium „Doświadczenie trenera” (50%, tj. 50 pkt), zostaną przyznane
na podstawie informacji o liczbie godzin przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/wykładów
z tematyki będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Wraz z CV trenerów należy przedstawić wykaz przeprowadzonych przez nich szkoleń/warsztatów/wykładów
ze wskazaniem liczby zrealizowanych godzin. Godziny szkoleń/warsztatów/wykładów zostaną zsumowane, a punkty w niniejszym kryterium zostaną wyliczone według wzoru:

liczba godzin zegarowych szkoleń oferty badanej/największa liczba godzin zegarowych w ofercie x 50 pkt = liczba punktów w danym kryterium

Liczby punktów otrzymanych za kryterium „cena” oraz „doświadczenie trenera”, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016r.

Numer projektu

RPOP.11.01.00-16-0005/15-00
Liczba wyświetleń: 312