Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi sprzątania w budynku przy ul. Oleskiej 127 w Opolu w części stanowiacej siedzibę Wojewódzkiego Urzędu Pracy (I piętro, II piętro, klatka schodowa)

Data publikacji: 11.05.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2016

Numer ogłoszenia

1001698

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać osobiście (w kancelarii urzędu - parter, pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub pisemnie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c lub w formie elektronicznej

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.krupinska@wup.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Krupińska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania w budynku przy ul. Oleskiej 127 w Opolu w części stanowiącej siedzibę Wojewódzkiego Urzędu Pracy tj. na pierwszym i drugim piętrze wraz z klatką schodową - o łącznej powierzchni użytkowej 640,00 m² w tym:
a. pomieszczenia biurowe – 383,06 m²
b. korytarze – 99,13 m²
c. toalety – 35,33 m²
d. sala konferencyjna – 67,62 m²
e. kuchnia – 6,50 m²
f. klatka schodowa – 48,36 m²

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Utrzymanie czystości w budynku przy ul. Oleskiej 127 w Opolu w części stanowiącej siedzibę WUP

Przedmiot zamówienia

Obsługa porządkowa w budynku przy ul. Oleskiej 127, winna być realizowana z uwzględnieniem następujących zasad:
a. sprzątanie wykonuje się w godzinach od 15.00 do 20.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
b. Obsługa porządkowa wykonywana będzie przez pracownika/ów Wykonawcy posiadających ważne badania lekarskie do pracy na wysokości powyżej 1m - z zapewnieniem ciągłości obsługi /zastępstwa/ w okresie urlopowym względnie chorobowym.
c. Pracownicy obsługi porządkowej zobowiązani są do opróżniania koszy w pomieszczeniach biurowych i toaletach oraz wrzucanie ich codzienne do oznakowanego pojemnika zbiorczego na zewnątrz budynku.

Kod CPV

90910000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi sprzątania

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa zostanie zawarta zawarta na okres: od 01 sierpnia 2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze posiada aktualna polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosować wyłącznie kryterium cena oferty brutto, której waga będzie stanowić 100%.
Ocena oferty będzie dokonywana według następującego wzoru:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została złożona z najniższą ceną.
Cena musi być podana w PLN.
Cena – 100 % w tym:
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Cmin
An = ---------- x 100 pkt
Cn
An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
Cmin - najniższa cena
Cn – cena rozpatrywanej oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016r.

Numer projektu

RPOP.11.01.00-16-0005/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Spółdzielnia Socjalna Usługowo - Handlowo - Produkcyjna "Opole"
ul. Katowicka 91
Opole
45-054
Data wpłynięcia oferty: 2016-05-18
Cena: 8610,00
Liczba wyświetleń: 389