Strona główna
Logo unii europejskiej

zapytanie ofertowe nr 1/2016/WBiG/K

Data publikacji: 02.05.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-05-2016

Numer ogłoszenia

1001555

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać: pocztą, kurierem, złożyć osobiście na adres: Wektor Consulting s. c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: b.dzialo@wektor.org.pl Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości e-mail należy podać nr zapytania ofertowego: 1/2016/WBiG/K

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.dzialo@wektor.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Działo

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Organizacji zaplecza technicznego do realizacji szkoleń i doradztwa indywidualnego we wskazanym mieście

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacji zaplecza technicznego do realizacji szkoleń i doradztwa indywidualnego, celem którego jest przygotowanie Uczestników Projektu do mobilności

Przedmiot zamówienia

Cz. 1 Organizacji zaplecza technicznego do realizacji szkoleń i doradztwa indywidualnego w mieście Przemyślu lub bezpośrednich okolicach (nie dalej niż 20 km pod warunkiem zapewnienia w cenie usługi grupowego transportu z Przemyśla) w tym Udostępnienie sal szkoleniowych z pełnym zapleczem dydaktycznym i sanitarnym (rzutnik, ekran, flipchart, markery, stoły i krzesła, dostęp do toalety), Udostępnienie sal z zapleczem dydaktycznym i sanitarnym (stół i trzy krzesła, dostęp do toalety) na realizowane opracowania IPD, Zapewnienie pełnego cateringu dla uczestników szkoleń, Zakwaterowanie
Cz. 2 Wynajem 1 pokoju 1-osobowego oraz jednego pokoju 2 osobowego oraz 1 pokoju 1-osobowego. Standard pokoi hotelowy** lub motelowy z łazienką. Cena musi uwzględniać miejsce parkingowe
Cz.3,4,5,i,6 Organizacji zaplecza technicznego do realizacji szkoleń i doradztwa indywidualnego we wskazanym mieście na terenie województwa Podkarpackiego lub Świętokrzyskiego lub Małopolskiego lub Lubelskiego lub Śląskiego lub Mazowieckiego lub Łódzkiego lub bezpośrednich okolicach wskazanego miasta (nie dalej niż 20 km pod warunkiem zapewnienia grupowego transportu ze wskazanego miasta) w tym Udostępnienie sal szkoleniowych z pełnym zapleczem dydaktycznym i sanitarnym (rzutnik, ekran, flipchart, markery, stoły i krzesła, dostęp do toalety), Udostępnienie sal z zapleczem dydaktycznym i sanitarnym (stół i trzy krzesła, dostęp do toalety) na realizowane opracowania IPD, Zapewnienie pełnego cateringu dla uczestników szkoleń, Zakwaterowanie.

Kod CPV

55270000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe,
55250000-7 Usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych
55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji obejmujące najem sali konferencyjnej
70200000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie

Harmonogram realizacji zamówienia

maj - czerwiec 2016

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy którzy, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy którzy, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia

Potencjał techniczny

Wykonawcy którzy, dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy którzy, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy którzy, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego ,
2. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
3. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium – Cena: waga 85% (max 85 pkt),
Sposób przyznawania punktacji: Cena brutto najtańsza/cena brutto oferowana x85

2. Kryterium - Odległość zakwaterowania od miejsca realizacji szkoleń i doradztwa waga 15% (max 15 pkt):
Sposób przyznawania punktacji::
zakwaterowanie w tym samym ośrodku, gdzie będzie realizacja szkoleń i doradztwa – 15 pkt
zakwaterowanie od ośrodka, gdzie będzie realizacja szkoleń i doradztwa - w odległości nie większej niż 500 m – 10 pkt
zakwaterowanie od ośrodka, gdzie będzie realizacja szkoleń i doradztwa - w odległości powyżej 500 m, a nie większej niż 1000 m – 5 pkt
zakwaterowanie od ośrodka, gdzie będzie realizacja szkoleń i doradztwa - w odległości powyżej 1000 m – 0 pkt

Wykluczenia

Zamawiający informuje, iż w celu uniknięcia konfliktu interesów , Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WEKTOR CONSULTING S.C. MARIUSZ LIPIŃSKI, WIKTOR CICHOŃ

Adres

Sienkiewicza 1

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

0177733040

Fax

0177733041

NIP

8171960828

Tytuł projektu

Wbrew barierom i granicom

Numer projektu

POWR.04.02.00-00-0031/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy nr 2 cz.1, UpHOTEL s. c. cz.2, Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o cz. 3,4,5,6
-
-
-
Data wpłynięcia oferty: 2016-05-09
Cena: -
Liczba wyświetleń: 962