Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa realizacji szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z zakresu realizacji projektów lub/i zasady równości szans i niedyskryminacji.

Data publikacji: 26.04.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-05-2016

Numer ogłoszenia

1001447

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Wólczańska 49,90-608 Łódź. Oferty składać można osobiście (w kancelarii urzędu - budynek B, parter, pok. 0.12, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00) lub pocztą tradycyjną na w/w adres urzędu. W przypadku przesłania oferty w formie elektronicznej (adres: na który można wysyłać oferty: u.sochacka@wup.lodz.pl) wymagane jest złożenie jej również w formie pisemnej w terminie do upływu terminu składania ofert. Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem: „Oferta na usługę realizacji szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z zakresu realizacji projektów lub/i zasady równości szans i niedyskryminacji. OFERTA NIE OTWIERAĆ”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

u.sochacka@wup.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pytania w kwestiach formalnych można kierować do Pani Urszuli Sochackiej na adres e-mail: u.sochacka@wup.lodz.pl lub tel. (42) 638 91 63 w godz. 8.00-16.00 w dni robocze. Pytania w kwestiach merytorycznych można kierować do Pani Małgorzaty Staniewskiej na adres e-mail: m.staniewska@wup.lodz.pl lub tel. (42) 638 91 30 w godz. 8.00-16.00 w dni robocze.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z zakresu realizacji projektów w ramach regionalnych Działań Osi I POWER (część I zamówienia) lub/i zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach w ramach regionalnych Działań Osi I POWER (część II zamówienia). Przeprowadzone zostanie minimum jedno szkolenie na jeden temat, wybrany spośród wyżej podanych obszarów. W zależności od wartości uzyskanych ofert i posiadanych środków Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia szkoleń na oba wskazane wyżej tematy.
Szkolenia odbędą się w grupach pięćdziesięcioosobowych w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w siedzibie Zamawiającego w godzinach między 9.00 a 16.00 (8 godzin dydaktycznych), w terminach ustalonych z Wykonawcą. Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawarte zostało we wzorze umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkoleń dla Beneficjentów projektów jest udzielenie odpowiedzi na liczne pytania dotyczące szeroko rozumianego rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na przeprowadzeniu szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z zakresu realizacji projektów w ramach regionalnych Działań Osi I POWER lub/i zasady równości szans i niedyskryminacji.
2. Szkolenia odbędą się w grupach pięćdziesięcioosobowych w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w siedzibie Zamawiającego w godzinach między 9.00 a 16.00 (8 godzin dydaktycznych), w terminach ustalonych z Wykonawcą.
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji szkolenia min. 14 dni przed jego planowanym terminem.
4. Wykonawca przygotuje program szkolenia, uwzględniający problematykę wskazaną w formularzu oferty, szczegółowe materiały szkoleniowe, w tym prezentację multimedialną oraz prześle je w formie elektronicznej do Zamawiającego min. 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest skonsultować szczegółowy zakres materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnej z Zamawiającym oraz uwzględnić rozwiązania dotyczące przedmiotu szkolenia, przyjęte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi jako Instytucję Pośredniczącą.
6. Materiały, prezentacja multimedialna i program podlegają akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca powieli materiały szkoleniowe, prezentację (w formacie 2 slajdy na stronę) i program dla każdego z uczestników oraz przekaże jeden komplet materiałów Zamawiającemu do celów archiwizacji.
7. Wykonawca wyraża zgodę na zamieszczenie programu, materiałów szkoleniowych i prezentacji na stronie www Zamawiającego.
8. Wykonawca przygotuje imienne certyfikaty ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika. Wzór certyfikatu powinien zostać przedstawiony do akceptacji Zamawiającego min. 3 dni przed planowanym terminem szkolenia. Zamawiający poda Wykonawcy imienny wykaz uczestników do 1 dnia przed planowanym terminem szkolenia.
9. Wykonawca oznaczy wszystkie dokumenty związane ze szkoleniem m.in. za pomocą znaków: Funduszy Europejskich – PO WER, Unii Europejskiej, Łódzkie Promuje i WUP w Łodzi, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kadry trenerskiej posiadającej kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń we wskazanej tematyce. Wykonawca zobowiązuje się, że szkolenie będzie prowadzone przez trenera wskazanego dla danej tematyki szkolenia w złożonej ofercie. Zamawiający dopuszcza zmianę trenera tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca zagwarantuje w to miejsce trenera o tym samym lub większym doświadczeniu.
11. Jeśli uczestnicy zgłoszą kwestie problemowe w zakresie merytorycznym, których trener nie będzie mógł rozstrzygnąć podczas szkolenia, Wykonawca zobowiązuje się zebrać pytania i udzielić na nie odpowiedzi w formie pisemnej przekazując informacje Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia szkolenia.
12. Zamawiający zapewnia catering dla uczestników szkoleń i salę wyposażoną w miejsca siedzące ze stolikami oraz sprzęt multimedialny (rzutnik, ekran).

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotowego zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.06.2016 r. lub do wykorzystania kwoty brutto, na jaką zawarta zostanie umowa, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Ocena spełnienia powyższego warunku, osobno dla każdej części zamówienia, oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenia według wzoru (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy:
1) Posiadają min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług szkoleniowych o tematyce zgodnej z zakresem szkolenia, o którego realizację ubiegają się w przedmiotowym postępowaniu.
Ocena spełnienia powyższego warunku, osobno dla każdej części zamówienia, oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenia według wzoru (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

2) Przeprowadzili w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert min. 40 godzin szkoleń o tematyce zgodnej z zakresem szkolenia, o którego realizację ubiegają się w przedmiotowym postępowaniu.
Ocena spełnienia powyższego warunku, osobno dla każdej części zamówienia, oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o kopie referencji potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia.

Kopie dokumentacji przedkładanej przez Wykonawcę powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne. Ocena spełnienia powyższych warunków, osobno dla każdej części zamówienia, oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenia według wzoru (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Ocena spełnienia powyższego warunku, osobno dla każdej części zamówienia, oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenia według wzoru (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT). W takim przypadku zmianie ulec może także ilościowy zakres umowy (liczba szkoleń).
2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
3. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zgodnej woli Stron i mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnego aneksu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz oferty – osobny dla każdej części
• Załącznik nr 2: Wykaz szkoleń zrealizowanych przez trenera
• Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
• Załącznik nr 4: Wykaz szkoleń zrealizowanych przez Wykonawcę
2. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik. Załączniki powinny zostać złożone w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Oferta nie zawierająca załączników nr 1 (Formularz oferty) i 2 (Wykaz szkoleń zrealizowanych przez trenera) nie będzie rozpatrywana. Oferta nie zawierająca załącznika nr 3 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ) oraz nr 4 (Wykaz szkoleń zrealizowanych przez Wykonawcę) zostanie wykluczona.
W przypadku Wykonawców składających oferty na obie części zamówienia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) wystarczy złożyć raz.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena kryteriów będzie dokonywana odrębnie dla każdej części zamówienia.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: Cena - 30, Doświadczenie trenera - 50, Próbka materiału szkoleniowego - 20. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Lp = C + D + P
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
D – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie trenera
P – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - próbka materiału szkoleniowego
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Liczby punktów otrzymane za kryterium cena, doświadczenie trenera i próbka materiału szkoleniowego, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej x 30 = liczba punktów oferty badanej w kryterium cena

Punkty za kryterium „Doświadczenie trenera” zostaną obliczone według wzoru:

liczba punktów oferty badanej / liczba punktów oferty o największym doświadczeniu trenera x 50 = liczba punktów oferty badanej w kryterium doświadczenie trenera

W ramach kryterium „Doświadczenie trenera” Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę godzin szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert. Punkty będą przyznawane na podstawie załączonego wykazu szkoleń z liczbą godzin ich trwania. Punktowane będą jedynie te szkolenia, które zostały potwierdzone stosownymi referencjami.
Wykonawca zobowiązuje się, że wskazany w ofercie trener, którego doświadczenie podlega ocenie na przedmiotowym etapie, będzie prowadził szkolenie.
Punkty przyznawane są zgodnie z następującą metodologią:
• do 30 godzin – 0 pkt
• od 31 do 60 godzin – 3 pkt
• do 61 do 90 godzin – 6 pkt
• powyżej 90 godzin – 10 pkt
Godzina rozumiana jest jako godzina dydaktyczna trwająca 45 minut.

Punkty za kryterium „Próbka materiału szkoleniowego” zostaną obliczone według wzoru:

liczba punktów oferty badanej / liczba punktów oferty z najlepszą próbką materiału szkoleniowego x 20 = liczba punktów oferty badanej w kryterium próbka materiału szkoleniowego.

Wykonawca przygotuje próbkę materiałów szkoleniowych w postaci wydruku prezentacji multimedialnej o objętości 10 slajdów dotyczącą danej tematyki szkolenia. Komunikaty kierowane do beneficjentów Funduszy Europejskich powinny być pisane prostym i przyjaznym językiem. Dlatego też zaprezentowane w próbce treści muszą uwzględniać zalecenia i rekomendacje publikacji Prosto o konkursach Funduszy Europejskich dostępnej pod adresem: ttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/prosto-o-konkursach-funduszy-europejskich/
Ocenie podlegać będą:
1. Poprawność merytoryczna materiału – w ramach tego podkryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt.
2. Język przekazu – prosty i przyjazny język, jasność przekazu – w ramach tego podkryterium można uzyskać maksymalnie 5 pkt.
3. Jakość i atrakcyjność materiału szkoleniowego, całościowy wygląd materiału: tekst, elementy graficzne i inne zastosowane przez Wykonawcę np. print screeny lub zdjęcia. Pod uwagę będą brane: ilość światła na stronie, rozmieszczenie tekstu (tekst pisany ciągiem, wypunktowany), boldy najistotniejszych informacji – w ramach tego podkryterium można uzyskać maksymalnie 5 pkt.

Wykluczenia

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy:
1) posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
2) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
3) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
4) posiadają min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług szkoleniowych o tematyce zgodnej z zakresem szkolenia, o którego realizację ubiegają się w przedmiotowym postępowaniu
5) przeprowadzili w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert min. 40 godzin szkoleń o tematyce zgodnej z zakresem szkolenia, o którego realizację ubiegają się w przedmiotowym postępowaniu.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia powyższych warunków, osobno dla każdej części zamówienia, oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o:
- złożone oświadczenia według wzoru (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) w przypadku warunków udziału w postępowaniu określonych w punktach od 1 do 4,
- kopie referencji potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 5.
Kopie dokumentacji przedkładanej przez Wykonawcę powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

Adres

Wólczańska 49

90-608 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426335878

Fax

426367797

NIP

7272490364

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na rok 2016

Numer projektu

POWR.06.01.00-10-1702/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 342