Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji kierownika projektu badawczo – rozwojowego

Data publikacji: 18.04.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-04-2016

Numer ogłoszenia

1001325

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami może być złożona: w wersji papierowej do siedziby firmy: Aero Login Sp. z o.o., ul. Stefana Kóski 45, 43-512 Kaniów (siedziba Zamawiającego otwarta jest dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00) lub elektronicznie (zeskanowania wersja formy papierowej) na adres mailowy: innolot@aerologin.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innolot@aerologin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dagmara Górniak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji kierownika projektu badawczo-rozwojowego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Kaniów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zlecenie realizacji zadań kierownika projektu dla potrzeb prowadzenia projektu badawczo-rozwojowego

Przedmiot zamówienia

1. Zadaniem Kierownika Projektu będzie wykonywanie wszystkich czynności zarządzania procesem badawczym, aby umożliwić osiągniecie celów projektu w ramach założonego zakresu prac w założonym czasie oraz planowanym budżecie.
2. W szczególności do obowiązków Kierownika Projektu należeć będzie:
- opracowanie i utrzymywanie szczegółowego planu badań (tzw. agendy badawczej) dla projektu na podstawie dostępnych dokumentów w tym przede wszystkim wniosku o dofinansowanie,
- opracowanie i utrzymywanie harmonogramu zadań badawczych dla wszystkich komórek i osób zaangażowanych w realizację projektu,
- zbieranie i opracowywanie wyników badań realizowanych w ramach projektu
- ustalanie wymagań dotyczących członków zespołu projektowego, w szczególności kierowanie procesem badawczym na każdym jego etapie,
- zapewnienie prawidłowej komunikacji pomiędzy członkami zespołu projektowego – w szczególności z koordynatorami zadań badawczych, a także prawidłowej komunikacji z otoczeniem projektu (w tym interesariuszami projektu i podwykonawcami działań badawczych)
- współuczestnictwo w pracach nad przygotowaniem zamówień publicznych w ramach projektu.
- udział w działaniach służących rozpowszechnianiu informacji o postępie prac i rezultatach projektu.
- bieżące rejestrowanie i rozwiązywanie zagadnień projektowych we współpracy z koordynatorami zadań badawczych oraz ich terminowe przekazywanie na właściwy poziom decyzyjny Zamawiającego,
- dokonywanie publikacji naukowych wyników badań, udział w opracowaniu dokumentacji zastrzeżeń patentowych itd.
- udział w konferencjach naukowych, prezentacja wyników badań.

Kod CPV

79421000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa z wyłonionym Zleceniobiorcą zawarta będzie na czas określony od dnia 01.05.2016 r. do 30.11.2019 r. (tj. planowana data zakończenia realizacji projektu).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu i składania ofert zaproszone są osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie zbliżonym do opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym obowiązków kierownika projektu badawczo – rozwojowego

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu i składania ofert zaproszone są osoby fizyczne, które spełniają następujące wymogi:
- wykształcenie wyższe preferowane techniczne, ekonomiczne lub z zakresu zarządzania,
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w koordynacji projektów współfinansowanych ze środków UE
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym finansowanym ze środków UE (pełnienie funkcji kierownika projektu lub koordynatora projektu badawczego przez okres minimum 2 lat)
- co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów w branży lotniczej,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawierać następujące elementy:
- dane identyfikujące oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)
- dane do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- datę przygotowania i termin ważności oferty
- kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto z realizacji przedmiotu zapytania ofertowego
- podpis osoby składającej ofertę.
2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Dodatkowo oferta musi zawierać następujące załączniki:
- CV Wykonawcy
- listę projektów zrealizowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego
- oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto – 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 100 pkt,
gdzie:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto”
Cmin – najmniejsza kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto spośród kwot zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców
Ci - kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto oferty nr „i”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AERO LOGIN SP. Z O.O.

Adres

Stefana Kóski 45

43-512 Kaniów

śląskie , bielski

Numer telefonu

32 750 82 38

NIP

6521715176

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0006/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Witold Załęski
Koszykowa 79A m 32
Warszawa
02-008
Data wpłynięcia oferty: 2016-04-25
Cena: 7500,00
Liczba wyświetleń: 1821