Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi opracowania i publikowania w prasie artykułów prasowych w 2016 r. w ramach promocji PO WER na lata 2014 – 2020

Data publikacji: 14.04.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-04-2016

Numer ogłoszenia

1001245

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Wólczańska 49,90-608 Łódź. Oferty składać można osobiście (w kancelarii urzędu - budynek B, parter, pok. 0.12, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00) lub pocztą tradycyjną na w/w adres urzędu. W przypadku przesłania oferty w formie elektronicznej (adres na który można wysyłać oferty: u.sochacka@wup.lodz.pl) wymagane jest złożenie jej również w formie pisemnej w terminie do upływu terminu składania ofert. Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem: „Oferta na usługę opracowania i publikowania w prasie artykułów prasowych w 2016 r. w ramach promocji PO WER na lata 2014 – 2020. OFERTA NIE OTWIERAĆ”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

u.sochacka@wup.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pytania w kwestiach formalnych można kierować do Pani Urszuli Sochackiej na adres e-mail: u.sochacka@wup.lodz.pl lub tel. (42) 638 91 63 w godz. 8.00-16.00 w dni robocze. Pytania w kwestiach merytorycznych można kierować do Pani Małgorzaty Staniewskiej na adres e-mail: m.staniewska@wup.lodz.pl lub tel. (42) 638 91 30 w godz. 8.00-16.00 w dni robocze.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i zamieszczeniu w dzienniku o zasięgu regionalnym, artykułów - tekstów informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Przez opracowanie rozumie się przygotowanie treści merytorycznej według wskazówek Zamawiającego, a także zebranie informacji, wykonanie zdjęć i skład artykułu (przygotowanie projektu, w tym układ treści, grafiki i zdjęć, artykuły będą publikowane w pełnym kolorze). Styl i język tekstów musi być dostosowany do specyfiki artykułów, tj. nie może być zbyt oficjalny i urzędowy, wskaźnik mglistości języka FOG nie powinien być wyższy niż 12.

Artykuły powinny być umieszczone w prasie o zasięgu regionalnym obejmującym cały obszar województwa łódzkiego. Tytuł prasowy, w którym umieszczane będą artykuły:
- powinien być płatny,
- powinien ukazywać się w postaci drukowanej regularnie, co najmniej 5 razy w tygodniu, w tym co najmniej od poniedziałku do piątku,
- nie powinien być wypełniony tanią sensacją, tekstami populistycznymi o dosadnym języku, odwołującym się do emocji, prowokacji, przekraczającym ogólnie przyjęte normy i nieprzestrzegającym etyki dziennikarskiej w publikowanych treściach i w swoich działaniach tj. odpowiadać swoim charakterem tabloidowi.
Celem publikacji artykułów jest m.in. informowanie o możliwościach korzystania i efektach realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Planowana jest publikacja ok. 5 artykułów prasowych. Dokładna liczba artykułów uzależniona będzie od ceny wskazanej przez Wykonawcę oraz środków którymi dysponuje Zamawiający.
Publikowane artykuły będą formatu pół strony lub całej strony gazety.
Artykuły publikowane będą w wydaniach od poniedziałku do piątku.
Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawarte zostało we wzorze umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem publikacji artykułów jest m.in. informowanie o możliwościach korzystania i efektach realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i publikacji w prasie o zasięgu regionalnym obejmującym cały obszar województwa łódzkiego artykułów, tekstów informacyjno – promocyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
2. Dokładna liczba artykułów uzależniona będzie od ceny wskazanej przez Wykonawcę oraz środków którymi dysponuje Zamawiający.
3. Artykuły będą publikowane od poniedziałku do piątku na stronach ogłoszeniowych - na prawej stronie, przy czym Zamawiający nie ma prawa wyboru numeru strony i miejsca zamieszczenia na stronie artykułu oraz nie ma prawa wyłączności dla zamieszczenia artykułu lub reklamy na danej stronie czy wydaniu dziennika.
4. Publikacja następować będzie każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie elektronicznej min. 10 dni roboczych przed dniem planowanej publikacji artykułów w prasie.
5. Treść merytoryczną artykułów przygotowuje Wykonawca według wskazówek Zamawiającego. Wykonawca odpowiada także za zebranie informacji, wykonanie zdjęć i skład artykułu (przygotowanie projektu, w tym układ treści, grafiki i zdjęć). Wykonawca jest zobowiązany by przygotowane teksty były tekstami autorskimi, a materiały zdjęciowe, które zostaną w nim zamieszczone, miały uregulowane kwestie praw autorskich i zgody osób na wykorzystanie ich wizerunku.
6. Zamawiający wymaga umieszczenia w artykule logotypów m.in. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Unii Europejskiej, WUP w Łodzi, Łódzkie promuje, które zostaną przesłane Wykonawcy w jednym z powszechnie używanych formatach graficznych np. JPG.
7. Artykuły będą publikowane w pełnym kolorze, w formatach określonych w ofercie tj, pół strony lub cała strona danego dziennika.
8. Artykuł opracowany zostanie w terminie pozwalającym na jego ostateczną akceptację przez Zamawiającego, najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanym terminem publikacji.
9. Publikacja nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji artykułu, dokonanej za pośrednictwem e-maila przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.
10. Zgłoszone przez Zamawiającego wady zostaną usunięte w terminie umożliwiającym publikację artykułu.
11. W przypadku błędów w publikacji ogłoszenia (np. niezgodność opublikowanej treści z przesłanym przez Zamawiającego zamówieniem), Wykonawca niezwłocznie powtórnie opublikuje artykuł bez błędów na swój koszt. Termin publikacji zostanie ustalony w drodze porozumienia z Zamawiającym.

Kod CPV

79970000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi publikacji

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamieszczanie artykułów następować będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego do dnia 23 grudnia 2016 r. lub do wykorzystania kwoty brutto, na jaką zawarta zostanie umowa, w zależności co nastąpi pierwsze, każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie elektronicznej min. 10 dni roboczych przed dniem planowanej publikacji artykułów w prasie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT). W takim przypadku zmianie ulec może także ilościowy zakres umowy (liczba publikacji).
2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
3. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zgodnej woli Stron i mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnego aneksu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz oferty
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik. Załączniki powinny zostać złożone w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Oferta nie zawierająca załącznika nr 1 nie będzie rozpatrywana. Oferta nie zawierająca załącznika nr 2 zostanie wykluczona.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: cena -60, średnie rozpowszechnianie płatne w województwie łódzkim -40.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Lp = C + J

gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
J – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – średnie rozpowszechnienie płatne w woj. łódzkim
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej/ cena brutto oferty badanej x 60 = liczba punktów oferty badanej w kryterium cena

Cena brutto oferty rozumiana jest jako średnia arytmetyczna ceny za publikację artykułu w formacie ½ strony i za 1 stronę. Podana cena brutto publikacji powinna obowiązywać niezależnie od tego czy artykuł ukaże się w dni powszednie czy w wydaniu piątkowym oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

B. Punkty za kryterium „Średnie rozpowszechnienie płatne w woj. łódzkim” zostaną obliczone według wzoru:
liczba punktów oferty badanej/ liczba punktów oferty o największym średnim rozpowszechnieniu płatnym w woj. łódzkim x 40 = liczba punktów oferty badanej w kryterium średnie rozpowszechnienie płatne w woj. łódzkim

Średnie rozpowszechnienie płatne w woj. łódzkim oznacza sprzedaż ogółem (będącą sumą sprzedaży egzemplarzowej i prenumeraty, w tym e-wydań) oraz inne płatne formy rozpowszechniania za grudzień 2015 r. zgodnie z danymi Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (lub innych niezależnych badań), przy czym za niezależne badania rozumie się badania wykonane przez podmiot niezwiązany w żaden sposób z Wykonawcą składającym ofertę.
Punkty przyznawane są zgodnie z następującą metodologią:
• do 10 tys. – 3 pkt
• powyżej 10 tys. do 15 tys. – 6 pkt
• powyżej 15 tys. – 10 pkt
Punkty otrzymane za kryterium cena oraz średnie rozpowszechnienie płatne w woj. łódzkim, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Wykluczenia

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy:
- nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Wykonawcy którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu (tj. nie przedłożą oświadczenia w przedmiotowym zakresie, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

Adres

Wólczańska 49

90-608 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426335878

Fax

426367797

NIP

7272490364

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na rok 2016

Numer projektu

POWR.06.01.00-10-1702/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Polska Press Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 45
Warszawa
02-672
Data wpłynięcia oferty: 2016-04-22
Cena: 2775,00
Liczba wyświetleń: 645