Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych z tonerami, zestawu nagłośnieniowego konferencyjnego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz aktualizacja programu Symfonia Środki Trwałe.

Data publikacji: 12.04.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2016

Numer ogłoszenia

1001195

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, pokój 405 ( sekretariat).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rafal.paras@bppwl.lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sprawy proceduralne: Rafał Paras, tel. 42 630 57 69 do 72, wew. 115; sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia; Jarosław Graczyk, , tel. 42 630 57 69 do 72, wew. 129; ponadto wszystkie pytania można kierować na adres email: rafal.paras@bppwl.lodzkie.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych z tonerami, zestawu nagłośnieniowego konferencyjnego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz aktualizacja programu Symfonia Środki Trwałe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych z tonerami, zestawu nagłośnieniowego konferencyjnego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz aktualizacja programu Symfonia Środki Trwałe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie podzielone jest na 7 części. Część nr 1 – dostawa 3 komputerów stacjonarnych i 3 systemów operacyjnych PC; część nr 2 – dostawa 6 monitorów LCD; część nr 3 – dostawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych i 2 kompletów tonerów (black, cyan, magenta, yellow) stosowanych w zaoferowanych urządzeniach wielofunkcyjnych oprócz tonerów startowych; część nr 4 - dostawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych i 2 kompletów tonerów (black, cyan, magenta, yellow) stosowanych w zaoferowanych urządzeniach wielofunkcyjnych oprócz tonerów startowych; część nr 5 – dostawa 1 sztuki zestawu nagłośnieniowego konferencyjnego (aktywnego); część nr 6 – dostawa 2 sztuk oprogramowania typu OCR, 1 sztuki patch panelu, 1 sztuki zestawu szyn, 2 sztuk zestawu szyn, 4 sztuk pamięci, 1 sztuki wymiennego modułu bateryjnego, 10 sztuk myszy, 10 sztuk klawiatury; część nr 7 – usługa aktualizacji programu Symfonia Środki Trwałe 3.1 wraz z konwersją posiadanej bazy danych.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
30232100-5 Drukarki i plotery
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie było zrealizowane w następujący sposób:
- wszystkie części zamówienia od 1 do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Termin wykonania zamówienia będzie liczony od dnia następnego po dniu podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Według oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 2

Wiedza i doświadczenie

Według oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 2

Potencjał techniczny

Według oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Według oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 2

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Według oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 2

Dodatkowe warunki

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3

Warunki zmiany umowy

Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT). Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zgodnej woli Stron i mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnego aneksu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki do SIWZ o nr 2, 3, 4, 5, 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do podpisywania oferty, jeżeli uprawnienia Osoby/Osób podpisujących ofertę nie wynikają z przepisów prawa lub złożonych w ofercie dokumentów rejestrowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty ostatecznej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: K1 – wartość brutto wykonania zamówienia, waga 60%; K2 – termin wykonania zamówienia (od 1 do 10 dni roboczych), waga 40%.
Punktacja liczona będzie według wzorów:

K1 = wartość oferty z najniższą ceną / wartość badanej oferty * 100 pkt. * 0,6

K2 = oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia (liczba dni) / termin realizacji zamówienia w ofercie badanej (liczba dni) *100 pkt. *0,4

Termin wykonania zamówienia będzie liczony od dnia następnego po dniu podpisania umowy.
Ocenie będzie podlegać oferta, w której termin realizacji będzie nie krótszy niż 1 dzień roboczy i nie dłuższy niż 10 dni roboczych. Oferty zawierające termin realizacji krótszy niż 1 dzień roboczy i dłuższy niż 10 dni roboczych podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z treścią SIWZ.
Sumaryczna ocena oferty odpowiada sumie kryteriów KC= K1 + K2
Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Wykonawca nie podlegający wykluczeniu musi spełniać poniższe warunki ( załącznik nr 3 do SIWZ):
- nie zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec ZUS oraz nie zalega z opłacaniem podatków;
- w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, nie wszczęto postępowania upadłościowego;
- nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Działanie XII.2 - System realizacji

Numer projektu

RPLD.12.02.00-10-0006/15-04

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Omega Systemy Komputerowe Sp. z o.o.pl. Kościuszki 8, 97-300 Piotrków Trybunalski (nr części: 1, 2, 4, 5, 6, 7, cena 30 392,00 zł); Euroimpex S.A., ul. Mydlana 3B, 51-502 Wrocław (nr części: 3, cena 44933,40 zł), Szczegółowe informacje dostępne na: http://bip.bppwl.lodzkie.pl/categories/2022
Pl. Kościuszki 8
Piotrków Trybunalski
97-300
Data wpłynięcia oferty: 2016-04-27
Cena: 75 385,40
Liczba wyświetleń: 896