Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa cateringu na rok 2016 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w ramach promocji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 07.04.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-04-2016

Numer ogłoszenia

1001128

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać osobiście (w kancelarii urzędu - parter, pok. nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) lub pisemnie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c lub w formie elektronicznej

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.bugajska@wup.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Leja, Katarzyna Bugajska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w 2016 r. dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie cateringu uczestnikom spotkań informacyjnych/Komisji Oceny Projektów/Szkoleń/Konferencji

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w 2016 r. dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ( kod CPV: 55.32.10.00-6 usługi przygotowania posiłków, 55.32.00.00-9 usługi podawania posiłków, 55.52.00.00-1 usługi dostarczania posiłków). Umowa o świadczenie usług cateringowych obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do chwili wyczerpania kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 grudnia 2016 roku. Ogólna wartość usług cateringowych wynikających z umowy w okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty 19.600,00 zł brutto.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z gramaturą oraz zestawieniem ilościowym znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 2 do umowy.
2) Planowanych jest ok. 18 spotkań informacyjnych/komisji oceny projektów dla ok. 224 osób ogółem w skali roku, 13 szkoleń dla ok. 124 osób ogółem w skali roku oraz 1 konferencja dla ok. 70 osób. Wybór zakresu oferty (wariant 1,2,3) będzie uzależniony od rodzaju spotkania i grupy uczestników. Zaproponowana cena wariantu obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.

Kod CPV

55320000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Świadczenie usług cateringowych będzie się odbywać sukcesywnie w oparciu o odrębne zlecenia przesyłane Wykonawcy w formie elektronicznej min. 5 dni roboczych przed dniem świadczenia usługi.
2. Zamawiający każdorazowo zlecając wykonanie usługi, określi termin, miejsce, rodzaj wariantu na 2 dni przed planowanym spotkaniem oraz szacunkową liczbę uczestników na 1 dzień przed planowanym spotkaniem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

- do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi cateringu w zakresie organizacji konferencji.

Warunki zmiany umowy

Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT) oraz w przypadku zmian teleadresowych Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą (formularzem oferty – zał. nr 2 do umowy) należy złożyć dokumenty:
• Załącznik nr 1 do formularza oferty
• Załącznik nr 2 do formularza oferty
• Załącznik nr 3 do formularza oferty
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
• pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 80% - 80 punktów
Klauzule społeczne 20% - 20 punktów

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

Lp = C + K
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – klauzule społeczne

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej x 80 pkt = liczba punktów w danym kryterium


Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (20% tj.20 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru nr 3 zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub takich o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym przy jego realizacji zostanie zaangażowanych min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie minimum 1 osoby spełniającej w/w warunki.

oferta badana/oferta z największą liczbą osób zaangażowanych w ramach klauzul społecznych x 20 pkt = liczba punktów w danym kryterium

Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz klauzule społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na rok 2016

Numer projektu

POWR.06.01.00-16-1902/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MP INVESTA s.c. Michał Komorowski, Przemysław Chwaliński
ul. Kościuszki 3
Opole
45-063
Data wpłynięcia oferty: 2016-04-15
Cena: 79,28 / 1 osoba
Liczba wyświetleń: 968