Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa zestawu sprzętu optycznego z osprzętem

Data publikacji: 04.04.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-04-2016

Numer ogłoszenia

1001089

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. ul. św. Wojciecha 13, 45–028 Opole w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2016 r. do godziny 15:30. 2. Ofertę można również wysłać na adres: administracja@muzuem.opole.pl. Pod warunkiem opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz właściwym jej zabezpieczeniem w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2016 r. do godziny 23:59:59. 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy. 4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania (data stempla pocztowego) czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską. 5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12.04.2016 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. św. Wojciecha 13, 45–028 Opole. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę (brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający każdorazowo poda obecnym: a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta została otwarta, b) informację dotyczącą ceny podanej w ofercie, c) termin wykonania zamówienia, d) okres gwarancji, e) warunków płatności. 8. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji, ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy. 9. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, w stosunku do których złożono oświadczenie o wycofaniu. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 10. Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. Szczegółowe informacje dot. otwarcia ofert dostępne są na stronie www.bip.mso.opole.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

administracja@muzuem.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) w zakresie spraw merytorycznych: Piotr Zabłocki – Kierownik Działu Przyrody, tel. 77 461 54 66, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, 2) w sprawach proceduralnych: Joanna Ojdana – Kierownik Działu Administracyjnego i Projektów, tel. tel. 77 443 17 56, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Szczegółowe informacje dot. sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami dostępne są na stronie www.bop.mso.opole.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu sprzętu optycznego wraz z osprzętem.
Przedmiot zamówienia opisują:
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna zestawu sprzętu optycznego wraz z osprzętem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: strzelecki Miejscowość: Góra św. Anny, ul. Leśnicka 28

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem dostawy jest doposażenie obiektu edukacji ekologicznej, w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

Przedmiot zamówienia

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV: 38510000-3 mikroskopy
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu sprzętu optycznego wraz z osprzętem.
3. Przedmiot zamówienia opisują:
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna zestawu sprzętu optycznego wraz z osprzętem.
Celem dostawy jest doposażenie obiektu edukacji ekologicznej, w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.
4. Miejsce wykonania zamówienia: ul. Leśnicka 28, Góra św. Anny, woj. opolskie.
5. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. Gwarancja obok ceny i terminu wykonania zamówienia jest kryterium oceny oferty. Okres gwarancji Wykonawca określa w for-mularzu ofertowym - Załącznik nr 4.
6. Warunki płatności: przelew, 30 dni od daty przedstawienia fv po prawidłowo zrealizowanym i odebranym zamówieniu.
7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia Podwykonawcy.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
9. Ponadto Zamawiający nie przewiduje:
1) rozliczeń w walutach obcych,
2) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
3) zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 21 dni od dnia podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert obok ceny i gwarancji. Ter-min Wykonawca określa w formularzu ofertowym - Załącznik nr 4.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony na podstawie: wykazu minimum dwóch głównych dostaw zestawu sprzętu optycznego wraz z osprzętem wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, o wartości minimum 70.000,00 brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie - Załącznik 2a.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt VI.1 ppkt 1– 4 będzie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych poświadczeń, oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający, a także na podstawie ich treści, złożonych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 2a, według formuły „spełnia – nie spełnia”. Poświadczenia, oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte, potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na realizację umowy,
b) zmian korzystnych dla Zamawiającego,
c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) w sytuacji zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych,
e) zmiany obowiązujących stawek VAT – cena umowna może ulec zmianie, tylko
i wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ceny może obejmować wyłącznie zakres dostaw niewykonanych i rozliczana jest na korzyść Zamawiającego.
2. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, które jest ustalone, w określonej w ofercie oraz w umowie, kwocie stałej i niezmiennej, niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów dostawy.
3. Nie stanowi zmiany umowy:
a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmianą rachunku bankowego,
c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
4. Zmiana umowy musi spełniać następujące warunki:
a) inicjowanie zmian musi nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) wniosek powinien zawierać uzasadnienie zmian,
c) zmiany powinny być zawarte w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Na zmianę zgodę muszą wyrazić obie Strony.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. VI – oświadczenie Wykonawcy, wystawione nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, wg wzorów, stanowiących załączniki nr 2 oraz 2a do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załączeniem dowodów,
2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wskazanych w pkt. VI – oświadczenie Wykonawcy, wystawione nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Złożona przez nich oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do oferty;
2) oświadczenie wymienione w pkt. VI dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleni zamówienia składają łącznie. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie;
3) oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI, wskazujące, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania muszą być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje ujawniane przez Zamawiającego w czasie otwarcia ofert, a więc, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu opatrzonym napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, trwale ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, należy załączyć do oferty.
4. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, przy czym stosowne upoważnienie powinno być dołączone wówczas do oferty.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Szczegółowe informacje dot. dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy oraz sposobu przygotowania ofert, w tym terminu nią związania oraz sposobu obliczania ceny, dostępne są na stronie www.bip.mso.opole.pl.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:
1) cena – 60 %,
2) okres gwarancji* – 20%
3) termin wykonania zamówienia (dostawy)** – 20%

* jest to maksymalna ilość czasu, w ciągu, którego Wykonawca obejmuje gwarancją przedmiot zamówienia.
** jest to najkrótszy termin, w ciągu którego Wykonawca jest w stanie wykonać zamówienie .

2. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
3. Za kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:


C = (Cn/Cob) x 60% x 100 pkt.

gdzie:
C - liczba punktów za kryterium cena
Cn - najniższa cena brutto
Cob - cena brutto oferty badanej.

4. Za kryterium okres gwarancji Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

G = ( Gob/ Gmax) x 20% x 100 pkt.

gdzie:
G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji
Gob – okres gwarancji oferty badanej
Gmax – najdłuższy okres gwarancji.

5. Za kryterium termin wykonania zamówienia Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

T = ( Tmin/Tob) x 20% x 100 pkt

gdzie:
T - liczba punktów za kryterium termin wykonania zamówienia
Tmin - najkrótszy termin wykonania zaproponowany w ważnych ofertach
Tob - termin wykonania zaproponowany w ofercie badanej

6. Punkty uzyskane wg powyższej metodologii zostaną zsumowane i poddane przelicze-niu wg wzoru:
Su= C+G+T

gdzie:
Su - suma punktów wg przyjętych kryteriów;
C - liczba punktów za kryterium cena
G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji.
T - liczba punktów za kryterium termin wykonania zamówienia

7. Zamawiający przy wyliczaniu punków za poszczególne kryteria ograniczy się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia punktów. Jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest poniżej 5 to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w dół, jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest 5 i powyżej to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w górę.
8. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą.
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Szczegółowe informacje dot. ogłoszenia wyników postępowania oraz formalnościach jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego są dostępne na stronie www.bip.mso.opole.pl

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu, zostaną wykluczeni, a ich oferta odrzucona.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców:
1) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
2) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
4) którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, w celu uniknięcia konfliktu interesów (na podstawie pkt. 8 rozdziału 6.5.3. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności - Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Muzeum lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Muzeum lub osobami wykonującymi w imieniu Muzeum czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Stosowne oświadczenie w powyższym zakresie Wykonawca składa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OPOLU

Adres

św. Wojciecha 13

45-023 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774536677

Fax

774431778

NIP

7542527629

Tytuł projektu

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim.

Numer projektu

RPOP.05.01.00-16-0008/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CONBEST Sp. z o.o. FIRMA INŻYNIERSKO – HANDLOWA
Wadowicka 12
Kraków
30-415
Data wpłynięcia oferty: 2016-04-11
Cena: 69995,65
Liczba wyświetleń: 369