Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem systemu przeznaczonego do wyznaczania dokładności przemieszczeń względnych robota 6 osiowego antropomorficznego oraz weryfikowania położenia detalu w przestrzeni

Data publikacji: 21.03.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-03-2016

Numer ogłoszenia

1000923

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Pisemnie, Alnea Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 11-034 Stawiguda

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stanislaw.kaminski@alnea.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stanisław Kamiński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem systemu przeznaczonego do wyznaczania dokładności przemieszczeń względnych robota 6 osiowego antropomorficznego oraz weryfikowania położenia detalu w przestrzeni.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Stawiguda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem systemu przeznaczonego do wyznaczania dokładności przemieszczeń względnych robota 6 osiowego antropomorficznego oraz weryfikowania położenia detalu w przestrzeni.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kompletnego systemu do wyznaczania dokładności przemieszczeń względnych robota 6 osiowego antropomorficznego.

Cechy systemu:
1. Kompletna maszyna pomiarowa z głowicą pomiarową oraz zestawem wymiennych trzpieni pomiarowych (magazynek minimum na 6 trzpieni),
2. Laserowa głowica do ustalania pozycji maszyny,
3. Komputer PC z oprogramowaniem do obsługi urządzenia,
4. Zapewnienie pięcioosiowego pomiaru ( z wykorzystaniem przegubu bezstopniowego ) położenia głowicy stożkowej robota z dokładnością graniczną 2,0+L/333 (2,0+3 L/1000) dla pełnego zakresu ruchów robota wynoszącego 900 mm,
5. Zapewnienie wysokiej dokładności pomiarów poprzez tworzenie dynamicznej, przestrzennej mapy współczynników korekcyjnych dla pomiarowej głowicy stykowej,
6. Wyznaczanie położenia wierzchołka stożkowej głowicy lutowniczej wykorzystując metodę pomiarów pośrednich,
7. Wyznaczanie odchyłki ruchów głowicy robota po okręgu w celu sprawdzania jego poprawnej pracy,
8. Możliwość integracji systemu pomiarowego z robotem,
9. Minimalny zakres pracy urządzenia: X=1200 mm, Y=1000 mm, Z=900 mm,
10. Szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego systemu oraz oprogramowania sterującego,
11. Instalacja oraz certyfikacja systemu w siedzibie zamawiającego.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem na okres od 1 maja 2016 roku do 28 lutego 2019 roku. Szczegółowy harmonogram wynajmu zostanie opracowany na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę przy założeniu że terminem dostarczenia maszyny jest 1 maja 2016r. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji, jeżeli przedmiotowe wydłużenie będzie wpływało na ważny interes Zamawiającego. Poprzez ważny interes Zamawiającego uważane jest zakończenie projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykaże się posiadanym doświadczeniem w zakresie robotyki.

Potencjał techniczny

Za Wykonawcę posiadającego zasoby Zamawiający uzna takiego, który prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 1 roku, która nie generuje strat. Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych potwierdzających zyskowność prowadzonej działalności lub oświadczenie z banku o posiadanych zasobach do realizacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca może złożyć jedna ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wymaga się by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych . Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
6. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
7. Ofertę zawierającą wymagane dokumenty i oświadczenia, przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym - należy umieścić w kopercie (opakowaniu). Koperta (opakowanie) winna być oznaczona:
nazwą i adresem (firmy) Wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Alnea Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 5, 11-034 Stawiguda
z opisem:
”Wynajem systemu przeznaczonego do wyznaczania dokładności przemieszczeń względnych robota 6 osiowego antropomorficznego oraz weryfikowania położenia detalu w przestrzeni - OFERTA"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty z listą kodów PKD w zakresie realizacji niniejszego zapytania,
- dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie robotyki,
2. Zamawiający wymaga również złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:
a) pełnomocnictwo – do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
- Cena 35% (35 punktów)
- Okres płatności 15% (15 punktów)
- Zgodność z wymaganiami 35% (35 punktów)
- Warunki ewentualnego wykupu po zakończeniu wynajmu 15% (15 punktów)

gdzie:
• „Cena” – 35%
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną otrzyma 35 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: Wartość punktowa = 35 x (Cmin / Cb), gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert,
Cb - cena oferty badanej.
• „Okres płatności” – 15%
Oferta z najdłuższym okresem płatności (odroczenie płatności) otrzyma 15 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: Wartość punktowa = 15 x (Ob / Omax), gdzie:
Omax - najdłuższy okres płatności,
Ob – okres płatności badanej oferty.
Okres płatności ma być wyrażony w dniach z uwzględnieniem warunków płatności za bieżący bądź poprzedzający miesiąc.
Uwaga: w przypadku rozłożenia płatności na raty, okres płatności wylicza się wg następującej zależności: [% kwoty x okres płatności danej kwoty]
• „Zgodność z wymaganiami” – 35%
Oferta z najlepszymi zaoferowanymi funkcjonalnościami otrzyma 35 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: Wartość punktowa = 35 x (Zb / Zmax), gdzie:
Zmax – maszyna spełniająca największą ilość wymagań,
Zb – spełnione wymagania oferty badanej.
Pod pojęciem zgodności z wymaganiami należy rozumieć procentowo wyrażoną ilość spełnionych wymagań wyszczegółnionych w opisie zamawianego przedmiotu (załącznik nr 1).
• „Warunki ewentualnego wykupu po zakończeniu wynajmu” – 15%
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną wykupu otrzyma 15 kt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: Wartość punktowa = 15 x (Wmin / Wb), gdzie:
Wmin - najniższa cena wykupu spośród złożonych ofert,
Wb – cena wykupu oferty badanej.

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALNEA SP. Z O.O.

Adres

Księcia Janusza 23

Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

509800201

NIP

5272691819

Tytuł projektu

Automatyczny system optycznego pozycjonowania w przestrzeni antropomorficznych robotów przemysłowych,.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0016/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

E3 Specialist
Ołówkowa 1C/20
Pruszków
05-800
Data wpłynięcia oferty: 2016-03-29
Cena: 720000
Liczba wyświetleń: 835