Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Data publikacji: 17.03.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-03-2016

Numer ogłoszenia

1000866

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej lub pisemnie na adres: WUP Opole, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie, z dopiskiem: „Oferta dotyczy zapytania ofertowego pn: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.swiecicki@wup.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Święcicki

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego będącego na wyposażeniu WUP w Opolu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem ilościowym zawarto w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby wdrażania RPO WO 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Kod CPV

30125110-5

Nazwa kodu CPV

Toner do drukarek laserowych/faksów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wynosi 7 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) gdy konieczna będzie zmiana danych teleadresowych lub konieczna będzie zmiana miejsca wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, to dostawa przedmiotu umowy nastąpi do innego wskazanego przez Zamawiającego miejsca /na terenie miasta Opola/;
2) gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała;
3) gdy nastąpi zmiana przepisów prawa dot. postanowień niniejszej umowy i postanowienia te staną się niezgodne z prawem w całości lub części -stosuje się obowiązujące przepisy prawa;
4) dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy bez wpływu na cenę umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy
5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektów, w ramach których realizowane jest zamówienie;
6) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
7) zmiany źródła finansowania umowy lub dodania nowego źródła finansowania umowy, kwota umowy pozostanie bez zmian, a Zamawiający zmieni tylko jej źródło finansowania i doda (lub zmieni) odpowiednie logo i informację o współfinansowaniu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. oświadczenie Wykonawcy o okresie gwarancji na dostarczone materiały
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosować wyłącznie kryterium cena oferty brutto, której waga będzie stanowić 100%.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016r.

Numer projektu

RPOP.11.01.00-16-0005/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

POLPRIMES sp. z o.o.
ul. Światowida 5
Opole
45-325
Data wpłynięcia oferty: 2016-03-25
Cena: 7987,94 zł brutto
Liczba wyświetleń: 212