Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa produkcji i emisji spotów radiowych w ramach PO WER

Data publikacji: 14.03.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2016

Numer ogłoszenia

1000815

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Wólczańska 49,90-608 Łódź. Oferty składać można osobiście (w kancelarii urzędu - budynek B, parter, pok. 0.12, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00) lub pocztą tradycyjną na w/w adres urzędu. W przypadku przesłania oferty w formie elektronicznej wymagane jest złożenie jej również w formie pisemnej w terminie do upływu terminu składania ofert. Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem: „Oferta na usługi produkcji i emisji spotów radiowych w ramach PO WER.OFERTA NIE OTWIERAĆ”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

u.sochacka@wup.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pytania w kwestiach formalnych można kierować do Pani Urszuli Sochackiej na adres e-mail: u.sochacka@wup.lodz.pl lub tel. (42) 638 91 63 w godz. 8.00-16.00 w dni robocze.Pytania w kwestiach merytorycznych można kierować do Pani Małgorzaty Staniewskiej na adres e-mail: m.staniewska@wup.lodz.pl lub tel. (42) 638 91 30 w godz. 8.00-16.00 w dni robocze.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja spotów radiowych (stacja radiowa o zasięgu regionalnym – województwo łódzkie) w 2016 r. promujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowej usługi Wykonawca ma przygotować i wyprodukować 40 sekundowy spot radiowy w formacie .mp3, zawierający: propozycje scenariusza, głos lektorski, podkład muzyczny/efekty dźwiękowe oraz wyemitować go w dni robocze w godz.7.00-17.00 w stacji radiowej o zasięgu regionalnym (województwo łódzkie). Treść spotu zostanie uzgodniona przez Strony na etapie realizacji umowy. Planowanych jest ok. 400 emisji. Dokładna ilość emisji uzależniona będzie od ceny wskazanej przez Wykonawcę oraz środków którymi dysponuje Zamawiający i określona zostanie na etapie realizacji przedmiotowej usługi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługa ma na celu informowanie o możliwościach ubiegania się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu i bez ograniczenia co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy, majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do przygotowanego i opracowanego spotu, w odniesieniu do niżej wymienionych pól eksploatacji:
a) w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego,
b) w zakresie wykorzystania i udostępniania przedmiotu niniejszej umowy w całości lub części,
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy lub jego części –wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono przedmiot umowy – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
e) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w pkt. d) – publiczne wykonywanie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu niniejszej umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f) w zakresie zwielokrotniania poprzez zapis na nośnikach magnetycznych i optycznych, oraz w inny sposób, niezbędny dla wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i udostępniania przedmiotu umowy w sieciach komputerowych,
g) w zakresie korzystania z utworu w całości lub części, łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez w szczególności dodawanie elementów, uaktualnianie, modyfikację,
h) w zakresie dokonywania podziału utworu uzasadnionego ze względu na sposób i cel prezentacji oraz dostosowywanie całości i części utworu do sposobu i celu prezentacji,
i) w zakresie nadawania za pomocą wizji lub fonii przez stację naziemną,
j) w zakresie wprowadzania treści do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań,
k) w zakresie wprowadzania przedmiotu umowy w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika,
l) w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet.
Zamawiający udostępni IZ PO WER, będący przedmiotem niniejszej umowy, opracowany utwór na podstawie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z niego bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie wskazanych pól eksploatacji.
W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania planu emisji spotu, przekazania spotu nagranego na płytę CD/DVD oraz do przygotowania i przekazania Zamawiającemu zestawienia danych dotyczących słuchalności spotu radiowego w ciągu 30 dni od daty emisji.
Spot powinien być wyprodukowany w terminie pozwalającym na jego ostateczną akceptację przez Zamawiającego, najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną emisją. Emisja nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego nagranego spotu, dokonanej za pośrednictwem e-maila przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan emisji spotów w formie harmonogramu.
Płatność dokonana będzie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do WUP w Łodzi poprawnie wystawionej faktury oraz płyty CD/DVD z nagranym spotem i zestawienia danych dotyczących słuchalności.
W ramach realizacji przedmiotowej usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie danych dotyczących słuchalności spotów radiowych w ciągu 30 dni od daty ich emisji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.

Kod CPV

92210000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi radiowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

92.21.10.00-3 (usługi produkcji radiowej)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotowego zamówienia: od dnia podpisania umowy do 23.12.2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w danym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia wymagań w danym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w danym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w danym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2).

Dodatkowe warunki

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2).

Warunki zmiany umowy

Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT). W takim przypadku zmianie ulec może także ilościowy zakres umowy (liczba emisji).
Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zgodnej woli Stron i mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnego aneksu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz oferty
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik. Załączniki powinny zostać złożone w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: cena - 60% i liczba dziennych słuchaczy w województwie łódzkim - 40%.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Lp = C + J

gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
J – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – liczba dziennych słuchaczy w woj. łódzkim Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 punkt = 1%

A. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej x 60 = liczba punktów oferty badanej w kryterium cena

Na potrzeby wyliczenia, cena brutto oferty rozumiana jest jako:
Suma iloczynów ceny produkcji spotu i ceny emisji pojedynczego spotu i wagi przypisanej dla każdej z opcji, przy czym przyjmuje się następujące wagi:
• dla produkcji – 20%
• dla emisji pojedynczego spotu – 80%

B. Punkty za kryterium „Liczba dziennych słuchaczy w województwie łódzkim” zostaną obliczone według wzoru:

liczba punktów oferty badanej / liczba punktów oferty z największą liczbą dziennych słuchaczy w województwie łódzkim x 40 = liczba punktów oferty badanej w kryterium liczba dziennych słuchaczy w województwie łódzkim

Liczba dziennych słuchaczy w województwie łódzkim oznacza średnią liczbę dziennych słuchaczy w województwie łódzkim za okres IV kwartał 2015 r. na podstawie badań słuchalności Komitetu Badań Radiowych.
Punkty przyznawane są zgodnie z następującą metodologią:
• do 50 tys. osób – 3 pkt
• od 50 do 70 tys. osób – 5 pkt
• od 70 do 90 tys. osób – 7 pkt
• powyżej 90 tys. osób – 10 pkt

Liczby punktów otrzymane za kryterium cena oraz liczba dziennych słuchaczy w województwie łódzkim, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród nich wybierze ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy:
- nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Wykonawcy którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu (tj. nie przedłożą oświadczenia w przedmiotowym zakresie, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

Adres

Wólczańska 49

90-608 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426335878

Fax

426367797

NIP

7272490364

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na rok 2016

Numer projektu

POWR.06.01.00-10-1702/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Doradztwo Mediowe Sp. z o.o.
ul. Czerska 8/10
Warszawa
00-732
Data wpłynięcia oferty: 2016-03-21
Cena: 41,58
Liczba wyświetleń: 321