Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług pocztowych ekonomicznych i priorytetowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym w zakresie odbioru i doręczenia przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ewentualny ich zwrot do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.

Data publikacji: 09.03.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-03-2016

Numer ogłoszenia

1000766

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy składać w formie papierowej do dnia 17.03.2016 r., do godz. 15.30(czyli do godz. zamknięcia urzędu) w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń, VII piętro, pokój nr 2 (kancelaria)bądź w formie zeskanowanej oferty z załącznikami na adres e-mail malgorzata.zak@wup.torun.pl, do dnia 17.03.2016 r., do godz. 23.59. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w nasypujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją: „Zapytanie ofertowe nr DZ.RI.231-2/2016 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych ekonomicznych i priorytetowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym w zakresie odbioru i doręczenia przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ewentualny ich zwrot do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

malgorzata.zak@wup.torun.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Darul , adres e-mail barbara.darul@wup.torun.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych ekonomicznych i priorytetowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym w zakresie odbioru i doręczenia przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ewentualny ich zwrot do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy .

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie usług pocztowych ekonomicznych i priorytetowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym w zakresie odbioru i doręczenia przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ewentualny ich zwrot do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług pocztowych ekonomicznych i priorytetowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym w zakresie odbioru i doręczenia przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ewentualny ich zwrot do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

64110000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi pocztowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

64112000-4 - usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 - usługi pocztowe dotyczące paczek

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 1.04.2016 r. - 31.03.2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych (dla działalności pocztowej określonej w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529 z późn. zm.)( w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków, stanowiące Załącznik nr 2A do zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków, stanowiące Załącznik nr 2A do zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków, stanowiące Załącznik nr 2A do zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków, stanowiące Załącznik nr 2A do zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności zmian stawki podatku VAT – w zakresie dostosowania jej do tych zmian. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianie przepisów w terminie 7 dni od uchwalenia / wydania przepisów, wskazując zmianę i określając jaki ma ona wpływ na realizacje umowy.
W okresie obowiązywania umowy ceny nie podlegają zmianie, chyba że opłaty pocztowe ulegną obniżeniu. W tej sytuacji Wykonawca zastosuje opłaty pocztowe wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 2B do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , którego treść zawarto w załączniku nr 2 A do zapytania ofertowego.
3. Zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych (dla działalności pocztowej określonej w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529 z późn. zm.)( w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM I - Cena
najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie
A = x waga (90 punktów)
cena oferty badanej

Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

KRYTERIUM II - Liczba punktów odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) którymi dysponuje Wykonawca na terenie gminy Włocławek, Toruń, Bydgoszcz w dniu składania ofert.
Punkty odbioru wykonawcy powinny spełniać wymagania określone w części C szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Punkty przyznane zostaną na podstawie wykazu już posiadanych placówek-punktów na terenie gminy Włocławek, Toruń, Bydgoszcz. Oferta z najwyższą liczbą placówek otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 10, a punkty dla pozostałych ofert zostaną obliczone wg wzoru:

B = suma punktów uzyskanych według poniższych obliczeń.

Największa liczba placówek z oferty w której wskazano największą liczbę placówek
B = Liczba placówek z oferty ocenianej x waga (10 punktów)
Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Łączna wartość oferty stanowi suma punktów uzyskanych według poniższego wzoru:

Łączna wartość uzyskanych punktów – ŁW

ŁW = A +B
Gdzie:
A = Najniższa cena - waga 90 punktów
B = Liczba placówek- waga 10 punktów

Wykluczenia

Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną wykonawcy bądź oferty ich zostaną odrzucone w sytuacji, w której:
a) Treść oferty nie odpowiada treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, do zapytania ofertowego.
b) Treść oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
c) Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia w kontekście art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych.
d) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
e) Wykonawca nie spełni warunków w postępowaniu określonym w punkcie 6 niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

Adres

Szosa Chełmińska 30/32

Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566693900

NIP

9562020455

Tytuł projektu

Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na rok 2016.

Numer projektu

POWR.06.01.00-04-2302/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

POCZTA POLSKA S.A.
Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Data wpłynięcia oferty: 2016-03-17
Cena: 97857,70
Liczba wyświetleń: 383