Strona główna
Logo unii europejskiej

POŚREDNICTWO PRACY

Data publikacji: 11.02.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2016

Numer ogłoszenia

1000490

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

złożenie tj. przesłanie pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) załączników i dokumentów na adres: 7 Cubes sp. o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 1b, 00-640 Warszawa, lub złożenie (w formie elektronicznej) załączników i dokumentów e-mailem na adres dobrystart@7cubes.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dobrystart@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Kielczyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

POŚREDNICTWO PRACY: kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia POŚREDNICTWA PRACY

Przedmiot zamówienia

POŚREDNICTWO PRACY (kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/PP1/2016.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

02-11.2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/PP1/2016.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/PP1/2016.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/PP1/2016.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/PP1/2016.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/PP1/2016.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/PP1/2016.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/PP1/2016.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/PP1/2016.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. K1 - Cena 50% (maksymalnie możliwych do uzyskania 50,00 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
2. K2 - Doświadczenie 50% (maksymalnie możliwych do uzyskania 50,00 pkt), Tabela nr 2 z Formularza ofertowego
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x50
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach pośrednictwa:
W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać doświadczenie z okresu do 3 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie pośrednictwa pracy. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:
a) 320 godz. przeprowadzonego pośrednictwa pracy – 10,00 pkt
b) 640 godz. przeprowadzonego pośrednictwa pracy – 20,00 pkt
c) 960 godz. przeprowadzonego pośrednictwa pracy – 30,00 pkt
d) 1280 godz. przeprowadzonego pośrednictwa pracy – 40,00 pkt
e) 1600 i więcej godz. przeprowadzonego pośrednictwa pracy – 50,00 pkt

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/PP1/2016.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SP. Z O.O.

Adres

Mokotowska 15a/1 b

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

222428938

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Kompetencje dla młodzieży szansą na dobry start

Numer projektu

POWR.01.02.02-12-0032/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pan Kamil Bałys (I część zamówienia), Pan Mateusz Pytel (II część zamówienia)Data wpłynięcia oferty: 2016-02-17
Cena:
Liczba wyświetleń: 1799