Strona główna
Logo unii europejskiej

KONSULTACJE INDYWIDUALNE i PORADNICTWO ZAWODOWE

Data publikacji: 08.02.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2016

Numer ogłoszenia

1000467

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

złożenie tj. przesłanie pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) załączników i dokumentów na adres: 7 Cubes sp. o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 1b, 00-640 Warszawa, lub złożenie (w formie elektronicznej) załączników i dokumentów e-mailem na adres dobrystart@7cubes.pl.  Oferta musi być złożona w terminie do 15.02.2016r. do godz. 23-59-59. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/POWR/DZ1/2016”.  W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/POWR/DZ1/2016”.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dobrystart@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Kielczyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

KONSULTACJE INDYWIDUALNE (Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych) i PORADNICTWO ZAWODOWE (poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawców do przeprowadzenia KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH oraz PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Przedmiot zamówienia

KONSULTACJE INDYWIDUALNE (Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych) i PORADNICTWO ZAWODOWE (poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ1/2016

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

02-05.2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ1/2016

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ1/2016

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ1/2016

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ1/2016

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ1/2016

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ1/2016

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ1/2016

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ1/2016

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. K1 - Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
2. K2 - Doświadczenie 30% (maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt), Tabela nr 2 z Formularza ofertowego
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x70
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach doradztwa:
W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać doświadczenie z okresu do 3 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie doradztwa zawodowego lub równoważnego – usługi doradcze o zbliżonym zakresie przedmiotowym do doradztwa zawodowego dotyczące aktywizacji zawodowej. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:
a) 350 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 6 pkt
b) 700 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 12 pkt
c) 1000 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 18 pkt
d) 1300 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 24 pkt
e) 1700 i więcej godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 30 pkt

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ1/2016

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SP. Z O.O.

Adres

Mokotowska 15a/1 b

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

222428938

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Kompetencje dla młodzieży szansą na dobry start

Numer projektu

POWR.01.02.02-12-0032/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pani Jolanta Okręglicka (I część zamówienia); Pani Renata Maciejczyk (II część zamówienia)Data wpłynięcia oferty: 2016-02-12
Cena:
Liczba wyświetleń: 1492