Strona główna
Logo unii europejskiej

szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją

Data publikacji: 08.02.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2016

Numer ogłoszenia

1000466

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

złożenie tj. przesłanie pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) załączników i dokumentów na adres: 7 Cubes sp. o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 1b, 00-640 Warszawa, lub złożenie (w formie elektronicznej) załączników i dokumentów e-mailem na adres dobrystart@7cubes.pl. • Oferta musi być złożona w terminie do 15.02.2016 do godz. 23-59-59. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. • W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/POWR/SZ1/2016”. • W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/POWR/SZ1/2016”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dobrystart@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Kielczyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją, w których skład wchodzi przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz certyfikacja (egzaminów zewnętrznych): mające na celu nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie. Na zakończenie szkoleń zostanie przeprowadzona certyfikacja (egzamin zewnętrzny) – VCC lub równoważny.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy do przeprowadzenia Szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją

Przedmiot zamówienia

Szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją, w których skład wchodzi przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz certyfikacja (egzaminów zewnętrznych): mające na celu nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie. Na zakończenie szkoleń zostanie przeprowadzona certyfikacja (egzamin zewnętrzny) – VCC lub równoważny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POWR/SZ1/2016

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

02-08.2016 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POWR/SZ1/2016

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POWR/SZ1/2016

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POWR/SZ1/2016

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POWR/SZ1/2016

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POWR/SZ1/2016

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POWR/SZ1/2016

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POWR/SZ1/2016

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POWR/SZ1/2016

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. K1 - Cena 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
2. K2 – Doświadczenie/potencjał 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x40
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie/potencjał” w ramach szkoleń:
Celem potwierdzenia posiadania potencjału Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:
 przeprowadził co najmniej 500 godz. szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji, której zdawalność wynosiła minimum 90%. Doświadczenie musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. referencje), które muszą zawierać co najmniej: nazwa/opis przeprowadzonego szkolenia oraz rodzaj certyfikacji z potwierdzeniem co najmniej 90% zdawalności, liczbę przeprowadzonych godzin szkoleniowych, termin realizacji szkolenia, nazwę i adres podmiotu, na rzecz, którego była wykonana usługa.
oraz
 przeprowadził co najmniej 1.200 godz. szkoleń zawodowych wpisujących się w zakres branż związanych z ekologią zrównoważoną lub równoważnych, tzn. o zbliżonym zakresie przedmiotowym. Doświadczenie musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. referencje), które muszą zawierać co najmniej: nazwa/opis przeprowadzonego szkolenia, liczbę przeprowadzonych godzin szkoleniowych, termin realizacji szkolenia, nazwę i adres podmiotu, na rzecz, którego była wykonana usługa.
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie/potencjał”
Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie/potencjał”
 w zakresie szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji będzie przyznawana w następujący sposób:
a) 500 godz. przeprowadzonych szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji, której zdawalność wynosiła minimum 90% – 5,00 pkt
b) 1.000 godz. przeprowadzonych szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji, której zdawalność wynosiła minimum 90% – 10,00 pkt
c) 1.500 godz. przeprowadzonych szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji, której zdawalność wynosiła minimum 90% – 15,00 pkt
d) 2.000 godz. i więcej przeprowadzonych szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji, której zdawalność wynosiła minimum 90% – 20,00 pkt
 w zakresie szkoleń zawodowych wpisujących się w zakres branż związanych z ekologią zrównoważoną lub równoważnych będzie przyznawana w następujący sposób:
a) 1.200 godz. przeprowadzonych szkoleń zawodowych wpisujących się w zakres branż związanych z ekologią zrównoważoną – 5,00 pkt
b) 2.400 godz. przeprowadzonych szkoleń zawodowych wpisujących się w zakres branż związanych z ekologią zrównoważoną – 10,00 pkt
c) 3.600 godz. przeprowadzonych szkoleń zawodowych wpisujących się w zakres branż związanych z ekologią zrównoważoną – 15,00 pkt
d) 4.800 godz. przeprowadzonych szkoleń zawodowych wpisujących się w zakres branż związanych z ekologią zrównoważoną – 20,00 pkt
e) 6.000 godz. przeprowadzonych szkoleń zawodowych wpisujących się w zakres branż związanych z ekologią zrównoważoną – 25,00 pkt
f) 7.200 godz. przeprowadzonych szkoleń zawodowych wpisujących się w zakres branż związanych z ekologią zrównoważoną – 30,00 pkt
g) 8.400 godz. przeprowadzonych szkoleń zawodowych wpisujących się w zakres branż związanych z ekologią zrównoważoną – 35,00 pkt
h) 9.600 godz. i więcej przeprowadzonych szkoleń zawodowych wpisujących się w zakres branż związanych z ekologią zrównoważoną – 40,00 pkt

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POWR/SZ1/2016

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SP. Z O.O.

Adres

Mokotowska 15a/1 b

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

222428938

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Kompetencje dla młodzieży szansą na dobry start

Numer projektu

POWR.01.02.02-12-0032/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław OmieczyńskiData wpłynięcia oferty: 2016-02-12
Cena:
Liczba wyświetleń: 1676