Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-09-2019

Termin składania ofert

07-10-2019

Numer ogłoszenia

1204956

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:
"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o.
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137,
61-719, POZNAŃ,
Polska

lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów lub dokumenty podpisane elektronicznie) na adres:
przetargi@drutplast.com.pl
Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@drutplast.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Żywica

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 693 835 680

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 42940000-7 - Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw;
CPV: 42994000-0 - Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI DOSTAWA LINII WYTŁACZANIA TRÓJWARSTWOWEJ IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO METODA SILANOWĄ, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.
Wymogi technologiczne stawiane linii do nakładania izolacji na żyły kabli metodą trójwarstwową z polietylenu usieciowanego metodą silanową:
1. Materiał żył miedź i aluminium
2. Przekrój żył minimalny nie więcej niż 25 mm2 i maksymalny nie mniej niż 500 mm2
3. Maksymalna średnica żył nie mniej niż 25 mm
4. Grubość ścianki 1 warstwy minimalna nie więcej niż 0,3 mm i maksymalna nie mniej niż 1,00 mm z regulacją grubości w tym zakresie.
5. Grubość ścianki 2 warstwy minimalna nie więcej niż 1,00 mm i maksymalna nie mniej niż 4,00 mm z regulacją grubości w tym zakresie.
6. Grubość ścianki 3 warstwy minimalna nie więcej niż 0,3 mm i maksymalna nie mniej niż 1,0 mm z regulacją grubości w tym zakresie.
7. Maksymalna średnica uzyskiwanej izolacji nie mniej niż 40 mm.
8. Maksymalna prędkość linii do 100 m/min, z zastrzeżeniem, że linia powinna umożliwiać wytłaczanie 3 niżej podanych wyrobów z zachowaniem minimalnej wydajności:
a. Wytłaczanie izolacji trójwarstwowej na żyle miedzianej o przekroju 50 mm2 na napięcie znamionowe 3,6/6 kV o grubości drugiej warstwy 2,5 mm z wydajnością maksymalną nie mniejszą niż 15 m/min.
b. Wytłaczanie izolacji trójwarstwowej na żyle miedzianej o przekroju 120 mm2 na napięcie znamionowe 3,6/6 kV o grubości drugiej warstwy 2,5 mm z wydajnością maksymalną nie mniejszą niż 10 m/min.
c. Wytłaczanie izolacji trójwarstwowej na żyle miedzianej o przekroju 185 mm2 na napięcie znamionowe 6/10 kV o grubości drugiej warstwy 3,4 mm z wydajnością maksymalną nie mniejszą niż 8 m/min.

Linia powinna składać się z następujących elementów:
1. Układ zdawczy dostosowany do szpul o średnicy maksymalnej nie mniejszej niż 1600mm2 i masie maksymalnej nie mniejszej niż 5 ton.
2. Indukcyjne podgrzewanie żył z miedzi i aluminium o przekroju żył minimalnym nie więcej niż 25 mm2 i maksymalnym nie mniej niż 500 mm2
3. Odciąg taśmowy podający.
4. Wytłaczarka nr 1 (min 60 L/D-24) z podajnikiem tworzywa o parametrach:
a. średnica cylindra nie mniejsza niż 60mm
b. stosunek długości ślimaka do średnicy zewnętrznej ślimaka nie mniej niż 24,
c. wyposażenie w techniczną możliwość stabilizacji temperatury cylindra poprzez system grzania i chłodzenia z odchyłem nie większym niż +/- 20C, w zakresie temperaturowym minimum nie większym niż 500C i maksimum nie mniej niż 2300C
5. Wytłaczarka nr 2 (min 120 L/D-24) z grawimetrycznym podajnikiem tworzywa i suszarką o parametrach:
a. średnica cylindra nie mniejsza niż 120mm
b. stosunek długości ślimaka do średnicy zewnętrznej ślimaka nie mniej niż 24
c. wyposażenie w techniczną możliwość stabilizacji temperatury cylindra poprzez system grzania i chłodzenia z odchyłem nie większym niż +/- 20C, w zakresie temperaturowym minimum nie większym niż 500C i maksimum nie mniej niż 2300C
6. Wytłaczarka nr 3 (min 90 L/D-24) z podajnikiem tworzywa o parametrach:
a. średnica cylindra nie mniejsza niż 120mm
b. stosunek długości ślimaka do średnicy zewnętrznej ślimaka nie mniej niż 24
c. wyposażenie w techniczną możliwość stabilizacji temperatury cylindra poprzez system grzania i chłodzenia z odchyłem nie większym niż +/- 20C, w zakresie temperaturowym minimum nie większym niż 500C i maksimum nie mniej niż 2300C
7. Głowica do wytłaczania trójwarstwowego z możliwością stabilizacji temperatury z odchyłem nie większym niż +/- 20C, poprzez system grzania i chłodzenia w zakresie temperaturowym: minimum nie więcej niż 500C i maksymalnym nie mniej niż 2300C
8. Układ chłodzenia dwustrefowy:
a. pierwsza strefa podgrzewana i ruchoma ze stabilizacją temperatury w zakresie od 200C 800C
b. druga strefa, umożliwiająca schłodzenie wyrobu do temperatury nie większej niż 400C
9. Odciąg taśmowy odbierający.
10. Nawijarka na szpule dostosowana do szpul o średnicy maksymalnej nie mniejszej niż 2200mm2 i masie maksymalnej nie mniejszej niż 6 ton.
11. Laserowy pomiar średnicy gotowego kabla w zakresie maksymalnym nie mniej niż do 60mm
12. Urządzenie prześwietlające izolowaną żyłę w technolgii RTG do kontroli przestrzeni wewnętrznej kabla z regulowaną częstotliwością pomiaru.
13. System sterowania z panelem dotykowym kolorowym o przekątnej nie mniej niż 15’’ z komunikacją w języku polskim dla obsługi. System sterowania linią powinien umożliwiać:
• wprowadzanie, modyfikowanie i zapisywanie receptur na produkowane półwyroby zawierających istotne dla procesu produkcyjnego parametry (średnice wyrobów, temperatury wytłaczania, zależności pomiędzy wytłaczarkami i prędkością linii)
• gromadzenie i udostępniania (eksport) danych niezbędnych do statystycznej analizy procesu i zarządzania procesami wytwarzania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Mirosławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup LINII WYTŁACZANIA TRÓJWARSTWOWEJ IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO METODĄ SILANOWĄ, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego. Tytuł projektu: Uruchomienie w Mirosławcu przez firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. produkcji specjalizowanych dla budownictwa okrętowego kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych z możliwością bieżącego badania obciążalności prądowej, lokalizacji uszkodzeń oraz transmisji danych. Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-S023/18

Przedmiot zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 42940000-7 - Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw;
CPV: 42994000-0 - Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI DOSTAWA LINII WYTŁACZANIA TRÓJWARSTWOWEJ IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO METODA SILANOWĄ, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
Linia powinna składać się z następujących elementów:
1. Układ zdawczy dostosowany do szpul o średnicy maksymalnej nie mniejszej niż 1600mm2 i masie maksymalnej nie mniejszej niż 5 ton.
2. Indukcyjne podgrzewanie żył z miedzi i aluminium o przekroju żył minimalnym nie więcej niż 25 mm2 i maksymalnym nie mniej niż 500 mm2
3. Odciąg taśmowy podający.
4. Wytłaczarka nr 1 (min 60 L/D-24) z podajnikiem tworzywa o parametrach:
a. średnica cylindra nie mniejsza niż 60mm
b. stosunek długości ślimaka do średnicy zewnętrznej ślimaka nie mniej niż 24,
c. wyposażenie w techniczną możliwość stabilizacji temperatury cylindra poprzez system grzania i chłodzenia z odchyłem nie większym niż +/- 20C, w zakresie temperaturowym minimum nie większym niż 500C i maksimum nie mniej niż 2300C
5. Wytłaczarka nr 2 (min 120 L/D-24) z grawimetrycznym podajnikiem tworzywa i suszarką o parametrach:
a. średnica cylindra nie mniejsza niż 120mm
b. stosunek długości ślimaka do średnicy zewnętrznej ślimaka nie mniej niż 24
c. wyposażenie w techniczną możliwość stabilizacji temperatury cylindra poprzez system grzania i chłodzenia z odchyłem nie większym niż +/- 20C, w zakresie temperaturowym minimum nie większym niż 500C i maksimum nie mniej niż 2300C
6. Wytłaczarka nr 3 (min 90 L/D-24) z podajnikiem tworzywa o parametrach:
a. średnica cylindra nie mniejsza niż 120mm
b. stosunek długości ślimaka do średnicy zewnętrznej ślimaka nie mniej niż 24
c. wyposażenie w techniczną możliwość stabilizacji temperatury cylindra poprzez system grzania i chłodzenia z odchyłem nie większym niż +/- 20C, w zakresie temperaturowym minimum nie większym niż 500C i maksimum nie mniej niż 2300C
7. Głowica do wytłaczania trójwarstwowego z możliwością stabilizacji temperatury z odchyłem nie większym niż +/- 20C, poprzez system grzania i chłodzenia w zakresie temperaturowym: minimum nie więcej niż 500C i maksymalnym nie mniej niż 2300C
8. Układ chłodzenia dwustrefowy:
a. pierwsza strefa podgrzewana i ruchoma ze stabilizacją temperatury w zakresie od 200C 800C
b. druga strefa, umożliwiająca schłodzenie wyrobu do temperatury nie większej niż 400C
9. Odciąg taśmowy odbierający.
10. Nawijarka na szpule dostosowana do szpul o średnicy maksymalnej nie mniejszej niż 2200mm2 i masie maksymalnej nie mniejszej niż 6 ton.
11. Laserowy pomiar średnicy gotowego kabla w zakresie maksymalnym nie mniej niż do 60mm
12. Urządzenie prześwietlające izolowaną żyłę w technolgii RTG do kontroli przestrzeni wewnętrznej kabla z regulowaną częstotliwością pomiaru.
13. System sterowania z panelem dotykowym kolorowym o przekątnej nie mniej niż 15’’ z komunikacją w języku polskim dla obsługi. System sterowania linią powinien umożliwiać:
• wprowadzanie, modyfikowanie i zapisywanie receptur na produkowane półwyroby zawierających istotne dla procesu produkcyjnego parametry (średnice wyrobów, temperatury wytłaczania, zależności pomiędzy wytłaczarkami i prędkością linii)
• gromadzenie i udostępniania (eksport) danych niezbędnych do statystycznej analizy procesu i zarządzania procesami wytwarzania.

Kod CPV

42940000-7

Nazwa kodu CPV

Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy - nie przewiduje się dodatkowych przedmiotów zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy: nie później niż do 31.08.2020 r.
Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy stronami.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny warunku udziału w postępowaniu.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

4.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokonał co najmniej jedną dostawę LINII WYTŁACZANIA IZOLACJI DLA KABLI.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu wykonanych dostaw, do którego wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w oświadczeniu dostaw. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

4.3. Posiadanie potencjału technicznego.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny warunku udziału w postępowaniu. Spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny warunku udziału w postępowaniu.
Spełnienie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.5. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny warunku udziału w postępowaniu. Spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Przesłanki zmiany umowy określone są we wzorze umowy.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień,
b) w przypadku siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub modyfikacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu zamówienia spełniającej co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) zwiększona zostanie funkcjonalność przedmiotu zamówienia,
b) obniżone zostaną koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia,
c) zmniejszony zostanie negatywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko,
d) zmniejszona zostanie cena przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana wynagrodzenia:
a) zostanie dokonana zmiana lub modyfikacja przedmiotu zamówienia,
b) przedmiot zamówienia zostanie wyposażony w elementy dodatkowe,
c) zmian dotyczących sposobu i kosztów transportu.
4. Zmiana miejsca spełnienia świadczenia.
5. Zmiany dotyczące warunków gwarancji.
6. Zmiany dotyczące sposobu i kosztów transportu, w szczególności zmiany nakładające na Zamawiającego obowiązek transportu.
7. Zmiany wysokości płatności końcowej, terminów płatności, zmiany terminów i wysokości płatności częściowych oraz udzielenia, terminów płatności i wysokości zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Inne zmiany dopuszczalne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
9. Strona inicjująca zmianę złoży drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany powołujący się na choćby jedną ze wskazanych powyżej przesłanek.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z załącznikami, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie dostaw wskazanych w niniejszym załączniku.
5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Pełnomocnictwo w przypadku podpisu oferty przez osobę niewskazaną w dokumencie rejestrowym jako upoważnionej do reprezentowania wykonawcy. (jeśli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia Uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert.
L.p. 1.
Nazwa kryterium: CENA NETTO
WAGA: 80%
Sposób przyznawania punktów.
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100

L.p. 2.
Nazwa kryterium: Okres gwarancji,
WAGA: 20%
Sposób przyznawania punktów.
Do 24 miesięcy – 0 pkt
25-35 miesięcy – 10 pkt
36 miesięcy i więcej – 20 pkt
UWAGA:
1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZAOFEROWANIA GWARANCJI KRÓTSZEJ NIŻ 1 ROK. OFERTY Z OKRESEM GWARANCJI KRÓTSZYM NIŻ 1 ROK ZOSTANĄ ODRZUCONE. WARUNKI GWARANCJI OKREŚLA UMOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt, w tym:
• maksymalnie 80 punktów w kryterium cena netto (według wzoru wskazanego powyżej)
• i maksymalnie 20 punktów w kryterium okres gwarancji.
W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzielił gwarancji w wymiarze 1 roku.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"DRUT-PLAST CABLES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

gen. Tadeusza Kutrzeby 16G/137

61-719 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

+48672589777

NIP

7811787233

Tytuł projektu

Uruchomienie w Mirosławcu przez firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. produkcji specjalizowanych dla budownictwa okrętowego kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych z możliwością: bieżącego badania obciążalności prądowej, lokalizacji uszkodzeń oraz transmisji danych.

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-S023/18-00

Inne źródła finansowania

NIE DOTYCZY

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie PUCH Sp. z o.o.; ul. Szczecińska 55 , 72-123 Kliniska Wielkie.