Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

03-09-2019

Termin składania ofert

11-09-2019

Numer ogłoszenia

1204190

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz.
e-mail: projekty@bydgoszcz-frdl.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@bydgoszcz-frdl.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Pierzchała-Tolak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48606398203

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie dotyczy wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych (przerwa kawowa plus obiad) na terenie Miasta Bydgoszcz, na terenie Miasta Ciechanów, na terenie Miasta Włocławek, na terenie Miasta Toruń, na terenie Miasta Maków Mazowiecki, na terenie Miasta Brodnica. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację spotkania dla max 30 osób – traktowanych jako 1 grupa szkoleniowa, dla których zorganizowane zostaną szkolenia, każde trwające 1 dzień – 6h do max 9h zegarowych. W poszczególnych lokalizacjach zorganizowanych zostanie nie mniej niż 2 spotkania szkoleniowe w terminie od września 2019 do maja 2020 roku – harmonogram zostanie ustalony po wyborze miejsc szkoleniowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7016/MEN/2019
w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
dotyczące wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych (przerwa kawowa plus obiad) na terenie Miasta Bydgoszcz, na terenie Miasta Ciechanów, na terenie Miasta Włocławek, na terenie Miasta Toruń, na terenie Miasta Maków Mazowiecki, na terenie Miasta Brodnica. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację spotkania dla max 30 osób – traktowanych jako 1 grupa szkoleniowa, dla których zorganizowane zostaną szkolenia, każde trwające 1 dzień – 6h do max 9h zegarowych. W poszczególnych lokalizacjach zorganizowanych zostanie nie mniej niż 2 spotkania szkoleniowe w terminie od września 2019 do maja 2020 roku – harmonogram zostanie ustalony po wyborze miejsc szkoleniowych.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług zgodnie z poniższą specyfikacją:
Część I. Usługa wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych
na terenie Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację spotkania dla max 30 osób – traktowanych jako 1 grupa szkoleniowa, dla których zorganizowane zostaną szkolenia, każde trwające 1 dzień – 6h do max 9h zegarowych. Zzorganizowanych zostanie nie mniej niż 2 spotkania szkoleniowe w terminie od września 2019 do maja 2020 roku – harmonogram zostanie ustalony po wyborze miejsc szkoleniowych.
Część II. Usługa wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych
na terenie Ciechanowa. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację spotkania dla max 30 osób – traktowanych jako 1 grupa szkoleniowa, dla których zorganizowane zostaną szkolenia, każde trwające 1 dzień – 6h do max 9h zegarowych. Zzorganizowanych zostanie nie mniej niż 2 spotkania szkoleniowe w terminie od września 2019 do maja 2020 roku – harmonogram zostanie ustalony po wyborze miejsc szkoleniowych.
Część III. Usługa wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych
na terenie Włocławka. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację spotkania dla max 30 osób – traktowanych jako 1 grupa szkoleniowa, dla których zorganizowane zostaną szkolenia, każde trwające 1 dzień – 6h do max 9h zegarowych. Zzorganizowanych zostanie nie mniej niż 2 spotkania szkoleniowe w terminie od września 2019 do maja 2020 roku – harmonogram zostanie ustalony po wyborze miejsc szkoleniowych.
Część IV. Usługa wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych
na terenie Torunia. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację spotkania dla max 30 osób – traktowanych jako 1 grupa szkoleniowa, dla których zorganizowane zostaną szkolenia, każde trwające 1 dzień – 6h do max 9h zegarowych. Zzorganizowanych zostanie nie mniej niż 2 spotkania szkoleniowe w terminie od września 2019 do maja 2020 roku – harmonogram zostanie ustalony po wyborze miejsc szkoleniowych.
Część V. Usługa wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych
na terenie Makowa Mazowieckiego. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację spotkania dla max 30 osób – traktowanych jako 1 grupa szkoleniowa, dla których zorganizowane zostaną szkolenia, każde trwające 1 dzień – 6h do max 9h zegarowych. Zzorganizowanych zostanie nie mniej niż 2 spotkania szkoleniowe w terminie od września 2019 do maja 2020 roku – harmonogram zostanie ustalony po wyborze miejsc szkoleniowych.
Część VI. Usługa wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych
na terenie Brodnicy. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację spotkania dla max 30 osób – traktowanych jako 1 grupa szkoleniowa, dla których zorganizowane zostaną szkolenia, każde trwające 1 dzień – 6h do max 9h zegarowych. Zzorganizowanych zostanie nie mniej niż 2 spotkania szkoleniowe w terminie od września 2019 do maja 2020 roku – harmonogram zostanie ustalony po wyborze miejsc szkoleniowych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramach, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawców.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

55120000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Harmonogram realizacji zamówienia

Spotkania szkoleniowe w salach szkoleniowych z zapewnionym kateringiem przewy kawowej - serwis kawowy i obiadem dla uczestników spotkania - w okresie wrzesień 2019 - maj 2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).
1. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie warunki określone w pkt. 1.1–1.3 oraz którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt. 1.4 (niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie
z postępowania):
1.1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań.

1.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło oświadczenie Wykonawcy składane w ofercie (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).
b) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło oświadczenie Wykonawcy składane w ofercie (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

1.2. Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
1.3. Dysponują potencjałem i doświadczeniem gwarantującym wykonanie niniejszego zamówienia:
a) Dysponują doświadczeniem w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia określonego w Części VII niniejszego zapytania, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonali lub wykonują co najmniej jedno zamówienie (zamówienie rozumiane jako umowa) na wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczeniem usług cateringowych dla co najmniej 30 osób.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił „Wykaz posiadanego doświadczenia Wykonawcy” (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Potencjał techniczny

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełnione załaćzniki:
a) Załącznik nr 1: Formularz oferty Wykonawcy.
b) Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełnienia klauzuli społecznej.
c) Załącznik nr 3: Wykaz posiadanego doświadczenia Wykonawcy.

d) Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium ceny:
Cena brutto (C) w zł za całość zamówienia brutto – waga: 80% (max. 80 pkt):
W ramach przedmiotowego kryterium maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta (cena brutto) według wzoru (pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów): C = (CN/COB) x 80 gdzie:
C – cena brutto
CN – cena najniższa spośród badanych ofert
COB – cena oferty badanej
2. Kryterium jakościowe:
Doświadczenie Wykonawcy (DW) – waga: 5% (max. 5 pkt):
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” otrzyma Wykonawca, który wykaże największą liczbę wykonanych lub wykonywanych zamówień (zamówienie rozumiane jako umowa) na wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych dla co najmniej 30 osób (każda), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – to w tym okresie), które będą ujęte w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, wg wzoru:

Wykazana ilość wykonanych lub wykonywanych zamówień (zamówienie rozumiane jako umowa) na wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych dla co najmniej 30 osób (każda) w badanej ofercie
(DW) Doświadczenie Wykonawcy = --------------------------------------------------------------------- x 5 Największa ilość wykonanych lub wykonywanych zamówień (zamówienie rozumiane jako umowa) na wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych dla co najmniej 30 osób (każda) spośród badanych ofert
3.„Klauzule społeczne” (KS) – waga: 15% (max. 15 pkt):
Spełnienie klauzuli społecznej oznacza, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zostanie zatrudniona/zaangażowana co najmniej 1 osoba niepełnosprawna zgodnie z wymogami określonymi w części XIII b) Ocena ofert, „Klauzule społeczne” niniejszego zapytania.

Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, wg założenia:
Oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 15 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: C + DW + KS, gdzie:
C – cena brutto
DW – doświadczenie Wykonawcy
KS – klauzule społeczne
Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

Wykluczenia

1.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło oświadczenie Wykonawcy składane w ofercie (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).
b) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło oświadczenie Wykonawcy składane w ofercie (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223519312

Fax

223519310

NIP

5220001895

Tytuł projektu

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-7016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ I Focus Hotel Premium Pod Orłem, ul. Gdańska 14, 85-006 Bydgoszcz NIP: 9671347422, REGON 341041740
Cena: 1380,00 zł brutto, oferta z 10.09.2019 r.

CZĘŚĆ II złożone oferty przekroczyły budżet projektu

CZĘŚĆ III Pałac Bursztynowy Krzysztof Grządziel ul. Okrężna 21 87-800 Włocławek NIP 888139828230 REGON 340712390
Cena: 1380,00 brutto, oferta z 06.09.2019 r.

CZĘŚĆ IV złożone oferty przekroczyły budżet projektu
CZĘŚĆ V złożone oferty przekroczyły budżet projektu
CZĘŚĆ VI złożone oferty przekroczyły budżet projektu