Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

28-08-2019

Termin składania ofert

05-09-2019

Numer ogłoszenia

1203263

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej(przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty wraz ze skanem wymaganych formularzy podpisane przez Wykonawcę składającego ofertę - w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ADI.272.3.13.2019). Oferty należy przesyłać na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. (liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pozostałe dokumenty nie podlegają uzupełnieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania najpierw oceny ofert a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.

2. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy należy złożyć w formie skanu z podpisem Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

katarzyna.witkowska@lodzkie.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest emisja pełnokolorowych ogłoszeń (reklamy graficznej) w prasie ukazującej się na terenie województwa łódzkiego, w łącznej liczbie 20 emisji.

2. Celem emisji ogłoszeń jest informowanie o działaniach prowadzonych w ramach realizacji projektu, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30 listopada 2019 r.

4. Do zadań Wykonawcy należy zakup/zapewnienie powierzchni reklamowej oraz publikacja ogłoszeń w wybranych tytułach prasowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy - patrz załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Publikacja ogłoszeń w prasie jest częścią opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu działań promocyjnych. Celem jest informowanie społeczeństwa o efektach realizacji projektu wynikający z obowiązku nałożonego na beneficjenta w zakresie informowania o dofinansowaniu z funduszy europejskich.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest emisja pełnokolorowych ogłoszeń (reklamy graficznej) w prasie ukazującej się na terenie województwa łódzkiego, w łącznej liczbie 20 emisji.

2. Celem emisji ogłoszeń jest informowanie o działaniach prowadzonych w ramach realizacji projektu, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30 listopada 2019 r.

4. Do zadań Wykonawcy należy zakup/zapewnienie powierzchni reklamowej oraz publikacja ogłoszeń w wybranych tytułach prasowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy - patrz załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

79970000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi publikacji

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30 listopada 2019 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem emisji ogłoszeń

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali lub należycie wykonują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), co najmniej trzy usługi obejmujące publikację ogłoszeń w prasie za kwotę nie mniejszą niż 8.000,00 zł brutto. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż część usługi/umowy faktycznie wykonanej przed upływem terminu składania ofert jest nie mniejsza niż 8.000,00 zł brutto. (wskazane kwota dotyczy jednej usługi=umowy tzn. każda usługa=umowa musi mieć wartość nie mniejszą niż 8.000,00 zł brutto).

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

ne dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym projektem umowy - patrz załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:

a) Formularz ofertowy – patrz Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

b) Wykaz wykonanych/wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców – patrz Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie usług.


Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane/są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.
Ww. dowody należy załączyć w formie skanu z podpisem wystawcy dokumentu

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 85%
2. Ilość periodyków – 15%
Szczegółowy opis sposobu przyznawania punktacji zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Wykluczenia

nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

PARTNERSTWO GOSPODARCZE DROGĄ DO INTERNACJONALIZACJI MŚP WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Numer projektu

RPLD.02.02.02-10-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

POLSKA PRESS SP. Z O.O.
UL. DOMANIEWSKA 45
02-672 WARSZAWA
za cenę ofertową brutto: 14 966,00 PLN;
Data wpływu oferty: 04.09.2019 r.

Uzasadnienie:
Oferta Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w zakresie przyjętych kryteriów, spośród ofert zgodnych z treścią zapytania ofertowego oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu.