Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-08-2019

Termin składania ofert

14-08-2019

Numer ogłoszenia

1199174

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 roku do godz. 12.00 w wersji papierowej na adres: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13 (Budynek A – pokój nr 6), 62-510 Konin oraz powinna zostać oznakowana następująco: Oferta na „Organizację i przeprowadzenie 10 festynów proekologicznych w ramach projektu pt. „Świat czysty jest piękniejszy!”. Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) Michał Różycki 2) Mirosława Michalak/Zenona Czempińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) 796324106, 2) 63 246 81 79 w. 109

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu 10 festynów proekologicznych z udziałem animatora o charakterze informacyjno-edukacyjnym w ramach projektu „Świat czysty jest piękniejszy!” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Prowadzone festyny będą imprezami o charakterze tematycznym, których motywem przewodnim będzie edukacja społeczeństwa w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami, prawidłowego postępowania z wytwarzanymi odpadami komunalnymi oraz selektywnej zbiórki odpadów (propagowanie wiedzy o selektywnej zbiórce i zagospodarowaniu odpadów).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Konin Miejscowość: Powiat koniński, Powiat kolski, Powiat słupecki, Powiat turecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem projektu i zamówienia jest skupienie się na selektywnej zbiórce odpadów oraz na uświadomieniu konsumentom, że właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i środowiska i pozwala zaoszczędzać surowce naturalne. Nadrzędnym celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców Wielkopolski i subregionu konińskiego iż zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami chroni środowisko. Cel ten jest realizowany przez prowadzenie kampanii społecznej, doposażenie ośrodka Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, budowę ścieżki edukacyjnej oraz organizację proekologicznych festynów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu 10 festynów proekologicznych z udziałem animatora o charakterze informacyjno-edukacyjnym w ramach projektu „Świat czysty jest piękniejszy!” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w zaproszeniu do złożenia oferty.

Kod CPV

79952000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji imprez

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie na terenie województwa wielkopolskiego na terenie powiatów: Konin, koniński, kolski, słupecki oraz turecki, w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 r. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 5 festynów w 2019 r. i 5 festynów w 2020 r.
1) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania scenariusz festynu o charakterze informacyjno-edukacyjnym wraz z koncepcją (szczegółowym opisem) nieodpłatnych atrakcji dla dzieci i młodzieży oraz prezentacji i warsztatów na temat selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona akceptacji przekazanego projektu oraz szaty graficznej bądź przekaże Wykonawcy uwagi. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia uwag Zamawiającego i przekazania poprawionego scenariusza oraz koncepcji atrakcji, prezentacji i warsztatów w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.
2) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania projekt oraz szatę graficzną szablonu plakatu informacyjnego o organizowanym festynie w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona akceptacji przekazanego projektu oraz szaty graficznej bądź przekaże Wykonawcy uwagi. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia uwag Zamawiającego i przekazania poprawionego projektu (szablonu) w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.
3) Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową (OC) zabezpieczającą pod względem bezpieczeństwa osób i mienia uczestników festynów stanowiących przedmiot zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania, że wciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 usługi polegające na przeprowadzeniu wydarzenia o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł netto każda.
Wykonawca na okoliczność potwierdzenia spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenie zobowiązany jest do przedłożenia:
1. Wykazu wykonanych usług, polegających na przeprowadzeniu wydarzenia o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 30.000 zł netto,
2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług (np. referencje), o których mowa w pkt. 1.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Wykonawcy.
3. Cenę oferty należy podać wg wzoru określonego w formularzu oferty stanowiącego załącznik nr 1.
4. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.
5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
6. Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszej pod względem przyjętych w postępowaniu kryteriów.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usługi w terminie,
2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa – w zakresie mającym wpływ na realizację obowiązków umownych – Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym prawem. Zmiana będzie obowiązywać nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa,
3) zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,
4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiące załącznik nr 2,
4) Wykaz wykonanych usług (....) stanowiący załącznik nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (np. referencje).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty:
1. Kryteria formalne:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę, na którą składają się dokumenty, o których mowa w sekcji „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy” oraz spełniają wymogi określone w sekcji „Warunki udziału w postępowaniu” niniejszego zapytania.
2. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
A. Cena (C) – 80% (80 punktów)
B. Liczba nieodpłatnych atrakcji o tematyce edukacji ekologicznej realizowanych podczas każdego z festynów (A) – 20% (20 punktów)

Kryterium C – Cena
Ocena oferty w zakresie kryterium „Cena” zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
C = Cmin / Coferty x 100 pkt x 80%
Gdzie:
C – liczba punktów za kryterium Cena
Cmin – cena oferty z najniższą ceną
Coferty – cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów za cenę – 80,00 pkt

Kryterium A – Liczba nieodpłatnych atrakcji o tematyce edukacji ekologicznej realizowanych podczas każdego z festynów
Ocena oferty w zakresie kryterium „Liczba nieodpłatnych atrakcji....” zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
A = Aoferty badanej / Amax x 100 pkt x 20%
Gdzie:
A – liczba punktów za kryterium Liczba nieodpłatnych atrakcji o tematyce edukacji ekologicznej realizowanych podczas każdego z festynów
Aoferty badanej – liczba nieodpłatnych atrakcji o tematyce edukacji ekologicznej realizowanych podczas każdego z festynów wskazana w badanej ofercie
Amax – liczba nieodpłatnych atrakcji o tematyce edukacji ekologicznej realizowanych podczas każdego z festynów wskazana w ofercie z najwyższą ilością
Minimalna liczba nieodpłatnych atrakcji o tematyce edukacji ekologicznej realizowanych podczas każdego z festynów - 3.
Maksymalna liczba nieodpłatnych atrakcji o tematyce edukacji ekologicznej realizowanych podczas każdego z festynów - 8.

Przy czym:
- maksymalna liczba punktów za liczbę nieodpłatnych atrakcji o tematyce edukacji ekologicznej realizowanych podczas każdego z festynów – 20,00 pkt
- podanie mniejszej liczby nieodpłatnych atrakcji o tematyce edukacji ekologicznej realizowanych podczas każdego z festynów (poniżej 3) skutkuje odrzuceniem Oferty.
- przy podaniu wyższej liczby nieodpłatnych atrakcji o tematyce edukacji ekologicznej realizowanych podczas każdego z festynów od maksymalnej liczby (powyżej 8) przyznana zostanie maksymalna liczba punktów – 20 pkt. natomiast do umowy zostanie wpisana liczba nieodpłatnych atrakcji określona w ofercie.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów – „P”, gdzie P oznacza sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach:
Cena (C)
Liczba nieodpłatnych atrakcji o tematyce edukacji ekologicznej realizowanych podczas każdego z festynów (A)
P=C+A
Maksymalna liczba punktów: 100 punktów
Oferta, która będzie przestawiała najkorzystniejszy bilans, czyli najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ww. kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią zaproszenia do złożenia ofert,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zaproszeniem do złożenia oferty niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
7) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
8) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
9) jest nie ważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Adres

62-510 Konin

wielkopolskie , Konin

Numer telefonu

(63) 246-81-79

Fax

(63) 246-92-91

NIP

6652970029

Tytuł projektu

Świat czysty jest piękniejszy!

Numer projektu

RPWP.04.05.04-30-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizację i przeprowadzenie 10 festynów proekologicznych w ramach projektu pt. „Świat czysty jest piękniejszy!” zostało unieważnione.
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
UZASADNIENIE
W trakcie prowadzenia procedury udzielenia ww. zamówienia Zamawiający na wniosek wykonawców dokonał zmiany treści Zaproszenia do składania ofert. Zmiana dotyczyła również terminu składania ofert.
Informacja o zmianie terminu składania ofert została wskazana w Bazie konkurencyjności w sekcji „ Pytania i wyjaśnienia” a nie w sekcji „termin składania ofert” , co spowodowało , że postępowanie otrzymało status zakończone.
Zaistniała sytuacja prowadzi do naruszenia zasady konkurencyjności.