Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

26-06-2019

Termin składania ofert

04-07-2019

Numer ogłoszenia

1192379

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim, w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty wraz ze skanem wymaganych formularzy podpisane przez Wykonawcę
- w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ADI.272.3.9.2019) na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data
i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. Dodatkowo Wykonawca wypełnia załączniki 1A i 1B. Załączniki te nie będą podlegały uzupełnieniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Tylki i Aleksandra Kubiak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest praca w Radzie Programowej, która składa się z maksymalnie 8 członków powołanej w celu organizacji Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki w 2019 r. W skład Rady Programowej wejdą polskie autorytety w obszarze biogospodarki oraz przedstawiciele kluczowych podmiotów w tym zakresie. Dzięki autorytetowi i rozległym kontaktom międzynarodowym członków Rady będzie możliwe zaproszenie najwyższej klasy specjalistów, jako prelegentów i uczestników Kongresu. Celem zamówienia jest wyłonienie 4 ekspertów pełniących funkcję członków Międzynarodowej Rady Programowej powołanej w celu organizacji Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki w 2019 roku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest integralną częścią zadania 2 Międzynarodowy Kongres Biogospodarki
w projekcie pn– „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację
i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” finansowanego
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU. Celem zamówienia jest wyłonienie 4 ekspertów pełniących funkcję członków Międzynarodowej Rady Programowej powołanej w celu organizacji Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki w 2019 roku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest praca w Radzie Programowej, która składa się z maksymalnie 8 członków powołanej w celu organizacji Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki w 2019 r. W skład Rady Programowej wejdą polskie autorytety w obszarze biogospodarki oraz przedstawiciele kluczowych podmiotów w tym zakresie. Dzięki autorytetowi i rozległym kontaktom międzynarodowym członków Rady będzie możliwe zaproszenie najwyższej klasy specjalistów, jako prelegentów i uczestników Kongresu. Celem zamówienia jest wyłonienie 4 ekspertów pełniących funkcję członków Międzynarodowej Rady Programowej powołanej w celu organizacji Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki w 2019 roku.
KOD CPV:
79000000-4
80000000-4

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Rada będzie pracować od momentu jej powołania do dnia 7 października 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami spełniającymi niżej wymienione wymagania:

Wymagania względem członków Międzynarodowej Rady Programowej:
Zamawiający wymaga aby Członkowie (maksymalnie ośmiu) Międzynarodowej Rady Programowej o doświadczeniu w koordynacji działań na rzecz biogospodarki w Polsce:
• Posiadali wykształcenia wyższe w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych lub biotechnologii,
• Posiadali co najmniej stopień naukowy doktora,
• Posiadali co najmniej 3 letnie doświadczenia we współpracy z instytucjami/ organizacjami podejmującymi tematykę biogospodarki o zasięgu europejskim,
• Posiadali co najmniej 4 letnie doświadczenie w pracach w instytucjach/ organizacjach podejmujących tematykę biogospodarki o zasięgu ogólnopolskim,
• Posiadali co najmniej 4 letnie doświadczenie w implementowaniu działań na rzecz rozwoju biogospodarki w Polsce,
• Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 3 publikacji (w formie książek, artykułów, raportów) dotyczących zrównoważonego rozwoju,
• Uczestnictwo w pracach co najmniej 2 rad programowych konferencji/kongresów/sympozjów poświęconych tematyce biogospodarki i/lub zrównoważonego rozwoju.
UWAGA: udokumentowanie spełnienia w/w wymagań winno być zawarte w załączniku 1A. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zamieszczonych informacji poprzez kontakt z wskazanymi w załączniku podmiotami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonymi projektami umów – Załącznik nr 2 i nr 2A do zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy:
a) Formularz ofertowy – sporządzony według wzoru na Załączniku nr 1 (Formularz ofertowy należy złożyć w formie skanu z podpisem Wykonawcy)
b) Dokument potwierdzający doświadczenie Wykonawcy/eksperta który będzie realizował zamówienie – sporządzony według wzoru na Formularzu/Załączniku nr 1A
( Formularz należy złożyć w formie skanu z podpisem Wykonawcy)
c) W przypadku gdy Wykonawca składający ofertę nie jest ekspertem, który będzie osobiście wykonywał zobowiązania członka Rady Programowej i zostanie wskazany na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w zapytaniu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania eksperta, iż w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę, będzie on osobiście wykonywał przedmiot zamówienia (Zobowiązanie eksperta należy złożyć w formie skanu z podpisem tego eksperta)
d) Propozycja programu wydarzenia, podlegająca ocenie zgodnie z zasadami zawartymi w opisie kryteriów (załącznik 1B do zapytania) którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty, sporządzona według wzoru na Formularzu/ Załączniku nr 1B (Formularz należy złożyć w formie skanu z podpisem Wykonawcy)

1. Podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym Cena brutto oferty brana będzie pod uwagę w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Cena brutto oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w ich skład elementów. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.
Podana przez Wykonawcę Cena brutto będzie stała, tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.
Cena brutto oferty musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W cenie brutto oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia.
Sposób obliczenia ceny
Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie
- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5. Z załączonych do oferty dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków musi jednoznacznie wynikać potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę postawionych warunków udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający może dokonać wyjaśnienia treści złożonych dokumentów.
7. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.
8. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie należy złożyć w formie skanu z podpisem Wykonawcy.
9. W ramach tego zamówienia podpisane zostaną maksymalnie 4 umowy,
z wykonawcami którzy otrzymali na liście rankingowej kolejno najwyższą ilość punktów w kryteriach (pierwszych 4 wykonawców)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 60 %
Spójność zaproponowanego programu wydarzenia z celami 40 %
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawiera załącznik nr 3 do zapytania.

Wykluczenia

nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

PROMOCJA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ I UDZIAŁ W EUROPEJSKIM FORUM GOSPODARCZYM ORAZ W MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE BIOGOSPODARKI

Numer projektu

RPLD.02.02.02-10-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu zostaną zawarte umowy z następującymi wykonawcami:

1. Kancelaria Adwokacka,
adw. Dagmara Skupień,
Al. Kościuszki 80/82
90 – 437 Łódź
03.07.2019 r. godz.: 23:19
cena: 4000

2. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
Polska Akademia Nauk
ul. Tylna 3
90 – 364 Łódź
01.07.2019 r. godz.: 09:44
cena: 4500

3. Maria Królikowska – Olczak
ul. Podjazdowa 14
94 – 232 Łódź
03.07.2019 r. godz.: 14:00
cena: 4500