Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

18-06-2019

Termin składania ofert

26-06-2019

Numer ogłoszenia

1191408

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

poprawiono kod CPV na 80400000-8

Miejsce i sposób składania ofert

a) osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
"Oferta w ramach postępowania nr 4/7016/MEN/2019”.
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy.
Miejsce złożenia oferty: Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz; biuro czynne w godzinach 8.00-15.00
lub
b) drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: projekty@bydgoszcz-frdl.pl, w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta w ramach postępowania nr 4/7016/MEN/2019"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@bydgoszcz-frdl.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Pierzchała-Tolak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48606398203

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Rekrutacja dotyczy projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”
realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:
1. Trenerów w zakresie przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu rozwijania kompetencji:
umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie max 140 godzin szkoleniowych z zakresu kompetencji umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”. Szkolenia realizowane będą przez pary trenerskie.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.

Uczestnikami szkoleń będą pracownicy instytucji wspomagania pracy szkoły, tj.:
a) pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN);
b) pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych (PPP);
c) pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP);
d) nauczyciele będących doradcami metodycznymi;
e) indywidualni specjaliści i trenerzy rozumiani jako osoby świadczące szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzona współpracę z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy.

Uczestnikom w ramach projektu oferujemy łącznie:
• 70 h szkoleń stacjonarnych na dwóch poziomach zaawansowania, dla 3 etapów edukacji (do wyboru);
• 20 h szkoleń e-learningowych stanowiących uzupełnienie szkoleń stacjonarnych;
• po 18 h doradztwa indywidualnego i grupowego na uczestnik/czkę;
• 7 sieci współpracy i samokształcenia animowanych do 30.06.2020 r.;
• 14 jednodniowych spotkań z ekspertami w ramach sieci współpracy;

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych z zakresu rozwijania kompetencji:
umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

Zakres zadania: łącznie w projekcie przeprowadzonych ma zostać 1400 godzin szkoleń dla 10 grup szkoleniowych, dla każdej grupy przewiduje się 70h dydaktycznych szkolenia w podziale na zjazdy dostosowanym do oczekiwań uczestników (grupa szkoleniowa składać się będzie średnio z 19 osób). Szkolenia zostaną zaoferowane we wszystkich wskazanych obszarach kompetencji, w zależności od deklaracji uczestnicy szkoleń będą kwalifikowani do grupy dla niezaawansowanych lub zaawansowanych, dla 3 poziomów edukacji szkolnej i przedszkolnej. Planuje się zatrudnienie 12 trenerów. Każde szkolenie będzie prowadzone przez 2 trenerów.

Bydgoszcz - trenerzy zapewnione będą mieli noclegi między dniami trwania szkolenia, wyżywienie (obiad, kolację między dniami szkoleniowymi, serwis kawowy całodniowy w każdym dniu szkoleniowym). Zamawiający zapewni trenerom materiały szkoleniowe, salę szkoleniową wyposażoną w rzutnik multimedialny, tablice flipchart, bezpłatny parking przyhotelowy.

Kod CPV

80400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenie z obszaru kompetencyjnego - umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie w Bydgoszczy realizowane będzie w ramach zjazdów: 8-9-10-11 lipiec 2019 oraz 13-14-15 września. Szkolenia w parach trenerskich.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) Wykształcenie wyższe magisterskie.
b) Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich) – minimum 120 godzin dydaktycznych.
Na potwierdzenie spełnienie warunku posiadania kwalifikacji i doświadczenia oferent wypełnia załącznik nr 1 do oferty. Dla każdego trenera należy załączyć załącznik nr 2.

Wiedza i doświadczenie

a) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty (nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, publicznych i niepublicznych zakładów doskonalenia nauczycieli) z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien być powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia) – co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat, w tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły.
b) Na potwierdzenie spełnienie warunku posiadania kwalifikacji i doświadczenia oferent wypełnia załącznik nr 1 do oferty. Dla każdego trenera należy załączyć załącznik nr 2.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć:
a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Oferty – z datą i czytelnym podpisem,
b. Oświadczenie dotyczące wymaganego doświadczenia i kwalifikacji – załącznik nr 1 do Oferty,
c. Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2 do Oferty,
d. Referencje potwierdzające wykonanie usług wymienionych w załączniku 2 do Oferty - kopia dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Nie jest wymagane składanie referencji w przypadku usług realizowanych na rzecz FRDL.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. ocena ofert w dwóch etapach:
a) Formalnym,
b) Merytorycznym.
2. Ocena formalna polegać będzie, na sprawdzeniu czy oferta jest kompletna oraz czy Oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu.
3. Ocena merytoryczna - ocena ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
A Cena 60 pkt.
B Doświadczenie w realizacji usług 40 pkt. – doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy, prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu wspomagania szkoły z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien być powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia)
4. Ocena ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

kryterium „cena”
Ocena kryterium nr 1 – cena oferty:
K1 = (C min/C)*100*waga (60%)
C min – najniższa cena spośród ofert
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej

Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy.
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy), koszty związane z dojazdem do miejsca wykonywania usługi (szkolenia). Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę.

Kryterium „doświadczenie w realizacji usług”
Ocena kryterium nr 2 – doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia:

K2 = (D/Dmax)*100*waga (40%)
D – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń
Dmax – maksymalna (najwyższa) liczba wśród ofert

Doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego załącznika nr 2 do zapytania – „Wykaz usług”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wymienione w załączniku nr 2 (referencje, potwierdzenie realizacji usługi, itp.). Nie jest wymagane składanie potwierdzeń usług realizowanych na rzecz FRDL.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiąc sumę punktów za oferowaną cenę i posiadane doświadczenie, zgodnie ze wzorem:

OPO (ogólna punktacja Wykonawcy) = K1 + K2

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223519312

Fax

223519310

NIP

5220001895

Tytuł projektu

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-7016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Impuls Szkolenia Dorota Tomaszewicz Jonkowo (11-042), ul. Sobieskiego 3;
– data złożenia oferty - 24.06.2019; cena 130,00 zł brutto
2. Maria Szostak, Pszczyna (43-200) ul. Lompy 4;
- data złożenia oferty - 25.06.2019; cena 130,00 zł brutto