Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

19-11-2018

Termin składania ofert

28-11-2018

Numer ogłoszenia

1150193

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przesunięto termin składania ofert na 28.11.2018 r. na godz. 23.59.59

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty podpisanego przez Wykonawcę (w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ZP.272.10.31.2018) na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.
4. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian treści oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Kaczmarczyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy codziennej i prasy pozostałej w 2019 roku dla:
1) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
2) Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
3) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
4) Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź,
5) Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 12,
90-051 Łódź,
6) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź,
7) Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź,
8) Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź,
9) Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź,
10) Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź,
11) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Piotra Skargi 3, 97-300 Piotrków Trybunalski,
12) Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych WŁ w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz,
13) Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 122e, 97-300 Piotrków Trybunalski

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego WŁ i 12 wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy codziennej i prasy pozostałej w 2019 roku dla:
1) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
2) Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
3) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
4) Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź,
5) Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 12,
90-051 Łódź,
6) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź,
7) Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź,
8) Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź,
9) Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź,
10) Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź,
11) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Piotra Skargi 3, 97-300 Piotrków Trybunalski,
12) Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych WŁ w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz,
13) Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 122e, 97-300 Piotrków Trybunalski

Kod CPV

22211000-2

Nazwa kodu CPV

Dzienniki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym projektem umowy – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Lp. Kryterium Znaczenie w %
1 Cena 60 %
2 Termin płatności 40 %

Szczegółowy opis kryteriów zawiera załącznik nr 3

Wykluczenia

nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Działanie XII.1 - Potencjał Instytucji

Numer projektu

RPLD.12.01.00-10-0001/18-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KOLPORTER Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Zagnańska 61
25-528 Kielce
za cenę brutto 114.438,58PLN
Data wpłynięcia 28.11.2018r.