Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

14-11-2018

Termin składania ofert

22-11-2018

Numer ogłoszenia

1149305

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty podpisanego przez Wykonawcę (w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ZP.272.10.30.2018) na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do projektu umowy).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.
4. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian treści oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Tylki i Aleksandra Kubiak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji udziału delegacji Województwa Łódzkiego w wydarzeniu targoSLUSH 2018 w Helsinkach, Finlandia, które odbędzie się w dniach 4 – 5 grudnia 2018 r., wylot i powrót w dniach 3 – 6 grudnia 2018 r., w ramach projektu „Lodzkie4business” współfinasowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, II.2.2 Promocja gospodarcza regionu; Zadanie 2 – System Informacji Gospodarczej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Finlandia Miejscowość: Helsinki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celowość udzielenia: „SLUSH” to wiodące na świecie wydarzenie skierowane do startupów.
W trakcie Slush założyciele startupów i osoby z pomysłami spotykają się z najlepszymi międzynarodowymi inwestorami, menadżerami i mediami. Jego istota jest ułatwienie spotkań założycieli i inwestorów oraz budowanie światowej społeczności startupów. Udział w wydarzeniu Slush 2018 to doskonała okazja do promocji Województwa Łódzkiego na arenie międzynarodowej oraz firm technologicznych, które cenią sobie Slush jako miejsce zdobywania nowej wiedzy oraz nawiązywania wartościowych relacji biznesowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji udziału delegacji Województwa Łódzkiego
w wydarzeniu targoSLUSH 2018 w Helsinkach, Finlandia, które odbędzie się w dniach 4 – 5 grudnia
2018 r., wylot i powrót w dniach 3 – 6 grudnia 2018 r., w ramach projektu „Lodzkie4business” współfinasowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, II.2.2 Promocja gospodarcza regionu; Zadanie 2 – System Informacji Gospodarczej.

Kod CPV

63510000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży i podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wydarzenie SLUSH 2018 odbędzie się w Helsinkach, Finlandia, w dniach 4 – 5 grudnia 2018 r., zaś wyjazd i powrót delegacji Województwa Łódzkiego w dniach 3 – 6 grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali lub należycie wykonują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), co najmniej dwie usługi organizacji zagranicznych wyjazdów studyjnych.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym projektem umowy – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania
b) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, z podaniem opisu przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców – patrz Załącznik nr 4 wraz z dowodami* potwierdzającymi należyte wykonanie usług.
c) Wykaz wykonanych usług - Załącznik Nr 4A do zapytania ofertowego wraz z dowodami* potwierdzającymi należyte wykonanie usług – w zakresie niezbędnym do przyznania punktacji w kryterium „Doświadczenie w organizacji zagranicznych wyjazdów studyjnych”
*Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
- poświadczenie,
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli Wykonawca wraz z ofertą uzasadni, że z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tirecie pierwszym;

Przez „poświadczenie” należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca. Poświadczeniem będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.
W/w dowody należy załączyć w formie skanu z podpisem wystawcy dokumentu.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Cena (C) 80%
2 Doświadczenie w organizacji zagranicznych wyjazdów studyjnych (D) 20%
Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego

Wykluczenia

nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Lodzkie4business

Numer projektu

RPLD.02.02.02-10-0014/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający unieważnia ww. zapytanie ofertowe.
Uzasadnienie unieważnienia:
Organizator wydarzenia SLUSH 2018 odrzucił formularze aplikacyjne startupów zgłoszonych do udziału w tym wydarzeniu.