Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

23-10-2018

Termin składania ofert

07-11-2018

Numer ogłoszenia

1145107

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z treści zapytania wynika, że Beneficjent powinien umieścić dodatkowe kody CPV:

66512100-3 - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
55520000-1 - usługi dostarczania posiłków; 55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
70220000-9 - usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
39162100-6 - pomoce dydaktyczne

Okres składania ofert zostaje wydłużony do dnia 07.11.2018 - do godziny 24.00

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie od: 23.10.2018r. do dnia 02.11.2018 roku, do godz. 16.00,
a) w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego : ProBiznes Marta Krawczyk, ul. Szpitalna 5, 32 – 300 Olkusz, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście
b) drogą elektroniczną na adres: razem@probiznes.net.pl
c) W przypadku wyboru oferty nadesłanej drogą elektroniczną, Wykonawca winien jest dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami, w terminie do 3 dni roboczych od momentu uzyskania informacji potwierdzającej jej wybór.
d) W przypadku składania oferty w wersji papierowej oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zamknięta w kopercie, która powinna być zaadresowana w następujący sposób:
ProBiznes Marta Krawczyk
Biuro Projektu: „Razem możemy więcej” ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz
z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2018/Szkolenie Zawodowe/Grafika komputerowa I stopnia/RMW

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

razem@probiznes.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Hiroń - Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 706 56 76 wew. 1

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie 90 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie pracy na stanowisku : Grafik komputerowy dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia przez wykonawcę.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
3. Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu i przerwy kawowej jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6; przerwy kawowej – w przypadku gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. Lekcyjne(45 minut).
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku: Grafik komputerowy (kod zawodu: 216602), zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olkusz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie 90 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie pracy na stanowisku : Grafik komputerowy dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia przez wykonawcę.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie 90 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie pracy na stanowisku : Grafik komputerowy dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia przez wykonawcę.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
3. Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu i przerwy kawowej jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6; przerwy kawowej – w przypadku gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. Lekcyjne(45 minut).
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku: Grafik komputerowy (kod zawodu: 216602), zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.
3. Warunki organizacyjne szkolenia:
a) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wstępnej analizy potrzeb Uczestników Projektu i dostosowania programu szkolenia do ich potrzeb i możliwości.
b) Wykonawca, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych. Zajęcia powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, środki audiowizualne, rzutnik, tablica naścienna lub informacyjną, biurka i krzesła. W przypadku udziału osoby z niepełnosprawnością ruchową Wykonawca udostępni sale dostosowane do ich potrzeb.
c) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom kursu materiały dydaktyczne i szkoleniowe związane z tematyką szkolenia składające się z co najmniej 40 stron A4 wydrukowane w pełnym kolorze 4+4 oraz trwale spięte (zbindowane, sklejone).
d) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacja zamówienia.
e) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym dziennik zajęć zawierający: listy obecności, wymiar godzin, zakres czasowy i tematy zrealizowanych zajęć, rejestry wydawanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu oraz sporządzi arkusze przebiegu egzaminów wewnętrznych: teoretycznego i praktycznego, certyfikat ukończenia kursu.
f) oznaczenia wszelkiej dokumentacji, miejsca prowadzenia zajęć związanego z realizacją szkolenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020,
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi organizacji szkoleń będących przedmiotem zamówienia, w tym m.in. praw autorskich.
5. Charakterystyka grupy docelowej:
Grupą docelową projektu są osoby, które przynależą przynajmniej do jednej z wymienionych poniżej grup:
a) osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielkokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej przesłanki
b) osoba o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
c) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
d) osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa
e) osoba lub rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna ww. grupy poprzez proces aktywnego włączenia.

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej - harmonogram szczegółowy zostanie ustalony po wyborze wykonawcy.
2. CorelDraw:
• Obszar roboczy programu, Parametry strony, Otwieranie i zapisywanie rysunków, Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń
• Rysowanie prostych kształtów: prostokątów i kwadratów, elips i okręgów, wielokątów i gwiazd, spiral i kratek, kształty podstawowe, Rysowanie odręczne, Pędzle i pisaki
• Transformacja i modyfikacja obiektów: Zaznaczanie obiektów, Zmiana położenia, rozmiarów, obracanie, pochylanie, odbicia lustrzane, Kopiowanie i duplikowanie obiektów, Wyrównywanie i rozkładanie obiektów, Grupowanie, Łączenie, sumowanie, przycinanie, oraz wyznaczanie części wspólnej obiektów, Blokowanie obiektów, Określanie kolejności obiektów, Dzielenie i usuwanie części obiektów (narzędzie Nóż i Gumka),
• Wypełnienia i kontury: RGB, CMYK, Kolory dodatkowe, Wybieranie kolorów, Wypełnienia jednolite, tonalne, deseniem, teksturą, Wypełnienia interakcyjne, Ustawienie atrybutów konturu, Zmiana ustawień domyślnych
• Praca z tekstem: Rodzaje i sposoby wprowadzania tekstu (tekst ozdobny i akapitowy), Praca z tekstem ozdobnym, Podstawowe formatowanie i edycja tekstu
• Wykorzystanie efektów specjalnych: obwiednia, zniekształcenie, perspektywa, głębia, metamorfoza, obrys, cień, przezroczystość i szybkie kadrowanie
3. Photoshop:
• Obszar roboczy programu, Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń (paleta Historia, Pędzel historii)
• Praca z obrazem: Otwieranie, powielanie i zapisywanie zdjęć, Zmiana wielkości i rozdzielczości, Kadrowanie, Obracanie i prostowanie, Tworzenie panoramy ze zdjęć
• Usuwanie zbędnych elementów ze zdjęć (narzędzie Stempel, Łatka, Pędzel korygujący)
• Korygowanie obrazu i poprawa jakości zdjęć cyfrowych: Usuwanie przebarwień, Poprawa jasności, kontrastu, nasycenia kolorów, Korekta zniekształceń, Wyostrzanie zdjęć, Usuwanie szumu
• Foto-modyfikacje: Konwersja fotografii kolorowej na skalę szarości, Zdjęcia czarno-białe z kolorem, Zmiana kolorów na zdjęciu, Tworzenie szkiców ze zdjęć
• Renowacja starych fotografii: Przywracanie oryginalnych barw, Usuwanie uszkodzeń, Zmiana koloru
• Poprawianie wyglądu postaci: Usuwanie zmarszczek, Korekta efektu "czerwonych oczu", Wybielanie zębów, Poprawianie cery, Korekta sylwetki, Modelowanie elementów twarzy
• Podstawy pracy z Pędzlem - kształt, rozmiar, przezroczystość
• Definiowanie kolorów, Praca z kolorem i Gradientem
• Wprowadzanie tekstu i prostych kształtów
• Podstawowe metody zaznaczania obiektów na zdjęciach: Zaznaczenie eliptyczne lub prostokątne, Lasso, Lasso magnetyczne, Lasso wielokątne, Różdżka i szybkie zaznaczanie, Usuwanie i modyfikacja zaznaczeń, Zapisywanie i wczytywanie zaznaczeń, Praca w trybie Szybkiej maski
• Podstawy pracy na warstwach: Tworzenie i usuwanie warstw, Zmiana kolejności warstw, Przezroczystość, Mieszanie warstw, Modyfikacja obiektów na warstwach
• Wycinanie obiektów z tła, Podstawy tworzenia fotomontaży - realistycznych i surrealistycznych

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Oferenci muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Weryfikacja będzie następowała na podstawie załączonej kopii wpisu.

Wiedza i doświadczenie

1. Oferenci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

1.Oferenci posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Oferenci dysponują potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania przedmiotowego zamówienia, w tym: Oferent ubiegający się o przyznanie zamówienia musi dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą. Do realizacji usługi firma deleguje Trenera, który posiada min. 2 -letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki: grafika komputerowa – I stopnia lub posiada udokumentowane przeprowadzenie min. 560 h szkoleń z zakresu: Grafika komputerowa I stopnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1.Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Liczba osób określona w zamówieniu może ulec zmianie o 100%.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zostać przygotowana na wzorze stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać całkowitą cenę brutto za organizację szkolenia: grafika komputerowa I stopnia wraz z kosztem egzaminu zewnętrznego i ubezpieczeniem NNW, podaną dla 1 osoby.
2. Komplet oferty składa się z poprawie uzupełnionych załączników tj. oferty - załącznik nr 1, oświadczenie o spełnieniu istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2, oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.
3. W ramach niniejszego zapytania brak jest możliwości składania ofert cząstkowych.
4. Prognozowana ilość Uczestników Projektu kwalifikujących się do objęcia szkoleniem Grafika komputerowa I stopnia: 1, liczba ta może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium 1 – Cena ofertowa – 100 %
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

C= (Cmin/ Co) x 100 gdzie:

C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty

2. Ocenie wskazanej w pkt. 1 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne kryteria dostępu.
3. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty lub uzupełnienia braków formalnych ( np. brak załącznika lub załączników do złożonej oferty).
4. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję ,w skład której wchodzić będą: Beneficjent projektu– Pani Marta Krawczyk oraz Koordynator projektu – Pani Monika Hiroń - Nowak
6. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
7. Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji.
8. Informacja o wynikach oceny zostanie umieszczona na stronie Beneficjenta: www.probiznes.net.pl oraz w portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
9. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a)Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
b)W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
c)Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d)Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
e)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie w/w braku powiązania oferent składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROBIZNES MARTA KRAWCZYK

Adres

Króla Kazimierza Wielkiego 15

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

692929353

NIP

6372090310

Tytuł projektu

Razem możemy więcej

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0233/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS Waldemar Węglarz z siedzibą ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12 34 – 700 Rabka - Zdrój, data wpływu oferty: 2018-10-26, godz. 15:12, cena: 2920,00 zł brutto za 1 Uczestnika Projektu.