Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

09-10-2018

Termin składania ofert

17-10-2018

Numer ogłoszenia

1142174

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 17.10.2018 roku, do godz. 12:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko.
Oferty należy składać:
a) osobiście,
b) pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego,
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

klecko@klecko.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Cieślińska, Justyna Frąckowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 4270125

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłecku. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowywania, dostarczania zestawów kanapkowych z napojem i owocem, zwanym również „posiłkiem”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: gnieźnieński Miejscowość: Kłecko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłecku. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowywania, dostarczania zestawów kanapkowych z napojem i owocem, zwanym również „posiłkiem”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłecku. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowywania, dostarczania zestawów kanapkowych z napojem i owocem, zwanym również „posiłkiem”.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a) przygotowania i dowozu posiłków w dni nauki szkolnej do miejsca i sali wskazanej przez Zamawiającego, w której będą odbywały się zajęcia w okresie od podpisania umowy do 14 czerwca 2019 r.
b) świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych,
c) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.),
d) świadczenia usług cateringowych na półmiskach jednorazowych,
e) estetycznego podawania posiłków,
f) dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego w godzinach od 1300 do 14 00,
g) kanapki podawane bez indywidualnego pakowania nie mogą być układane jedna na drugiej.

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przygotowanie i dowóz posiłków w dni nauki szkolnej do miejsca i sali wskazanej przez Zamawiającego, w której będą odbywały się zajęcia w okresie od podpisania umowy do 14 czerwca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach:
• zmiany danych teleadresowych stron umowy określonych w umowie;
• wydłużenie/skrócenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu warunków realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację dostaw. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres,
• zmniejszenie/zwiększenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku zmian w ilości uczniów i ilości zajęć, a tym samym wartości umowy z uwagi na rzeczywiste potrzeby Zamawiającego;
• wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego (np. w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy,
b) dokument potwierdzający spełnienie kryterium premiującego oferty podmiotów ekonomii społecznej – jeżeli dotyczy,
c) oświadczenie RODO - jeżeli dotyczy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium 1: Cena: 90%
Ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena” – obliczone będzie ze wzoru:
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Kryterium 2: Kryterium premiujące oferty podmiotów ekonomii społecznej: 10%
Ilość punktów uzyskanych za kryterium „premiujące oferty podmiotów ekonomii społecznej” – 0 lub 10 pkt

Wykonawca otrzyma 10 pkt, jeżeli udokumentuje, że jest zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, 1292 i 1321);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 665, 666 i 768), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 823).
W pozostałych przypadkach Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.

Wykonawca do oferty przedstawi dokument potwierdzający jego status tj. decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Wykluczenia

Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KŁECKO

Adres

Dworcowa 14

62-270 Kłecko

wielkopolskie , gnieźnieński

Numer telefonu

614270125

Fax

614270221

NIP

7842438290

Tytuł projektu

Nowa szansa

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0315/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający zgodnie z pkt. 17.6 zapytania ofertowego unieważnił postępowanie.