Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

21-09-2018

Termin składania ofert

29-09-2018

Numer ogłoszenia

1138568

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty podpisanego przez Wykonawcę (w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ZP.272.10.27.2018) na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do projektu umowy).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.
4. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian treści oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Tylki i Aleksandra Kubiak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest emisja ogłoszeń pełnokolorowych w dwóch dziennikach ukazujących się na terenie województwa łódzkiego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Publikacji ogłoszeń w prasie na terenie woj. łódzkiego jest częścią zaplanowanych w ramach projektu działań promocyjnych, i dotyczy Zadania 2 projektu „Organizacja misji przyjazdowej dla przedsiębiorców z regionów partnerskich”. Jej celem jest informowanie o efektach realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest emisja ogłoszeń pełnokolorowych w dwóch dziennikach ukazujących się na terenie województwa łódzkiego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.

Kod CPV

79970000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi publikacji

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie wcześniej niż od 12 listopada 2018 r. oraz nie później niż do 14 grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali lub należycie wykonują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), co najmniej jedną usługę obejmującą przynajmniej publikację reklam w prasie za kwotę nie mniejszą niż 15.000,00 zł brutto. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż część usługi/umowy faktycznie wykonanej przed upływem terminu składania ofert jest nie mniejsza niż 15.000,00 zł brutto. (wskazane kwota dotyczy pojedynczej usługi/umowy tzn. przynajmniej jedna usługa/umowa musi mieć wartość nie mniejszą niż 15.000,00 zł brutto).
Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia w bazie, w którym zostanie on opublikowany.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym projektem umowy –Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego .

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania
b) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, z podaniem opisu przedmiotu zamówienia, wartości, dat wykonania i odbiorców – patrz Załącznik nr 4 wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
- poświadczenie,
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli Wykonawca wraz z ofertą uzasadni, że z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tirecie pierwszym;

Przez „poświadczenie” należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca. Poświadczeniem będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.
W/w dowody należy załączyć w formie skanu z podpisem wystawcy dokumentu.
c) Wykonawca na etapie składania oferty musi wskazać tytuły dwóch wybranych dzienników i uzasadnić użycie danych tytułów, w zakresie dotarcia do grup docelowych projektu.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – 90%
Umiejscowienie reklamy – wybór czasopisma – 10%
Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania

Wykluczenia

nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

PARTNERSTWO GOSPODARCZE DROGĄ DO INTERNACJONALIZACJI MŚP WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Numer projektu

RPLD.02.02.02-10-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert