Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

28-08-2018

Termin składania ofert

05-09-2018

Numer ogłoszenia

1133618

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z pkt. IX Zapytania ofertowego nr 2/RPSW/2018 - v1
Oferta powinna zostać dostarczona:
 osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:
PRETENDER Adrian Wronka
ul. Piotrkowska 173, lok. 102
90-447 Łódź
z dopiskiem na kopercie: „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 2/RPSW/2018 – V1 - Dotyczy projektu: RPSW.08.04.02-26-0015/17”
lub
 drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail; mnowak@pretender.pl.
W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 2/RPSW/2018 – V1 - Dotyczy projektu: RPSW.08.04.02-26-0015/17”.
Termin złożenia oferty: 05.09.2018 r. do godziny 16:00. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mnowak@pretender.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

MONIKA NOWAK

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących potwierdzających zdobycie przez Uczestnika projektu poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz Załącznikiem nr XV do Regulaminu Konkursu nr RPSW.08.04.02-IZ.00-26-124/17 na poziomie A2 z języka angielskiego dla 312 uczestników (grupy 10 -12 osobowe) projektu pn. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Powiat: Konecki, Kielecki, Skarżyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy do przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących potwierdzających zdobycie przez Uczestnika projektu poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz Załącznikiem nr XV do Regulaminu Konkursu nr RPSW.08.04.02-IZ.00-26-124/17 na poziomie A2 z języka angielskiego dla 312 uczestników (grupy 10 -12 osobowe) projektu pn. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących potwierdzających zdobycie przez Uczestnika projektu poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz Załącznikiem nr XV do Regulaminu Konkursu nr RPSW.08.04.02-IZ.00-26-124/17 na poziomie A2 z języka angielskiego dla 312 uczestników (grupy 10 -12 osobowe) projektu pn. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17 - zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 2/RPSW/2018 - v1.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

- 80500000-9 - Usługi szkoleniowe
- 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
- 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2018 r. - kwiecień 2019 r.
Egzaminy zaplanowano po zakończeniu szkolenia danej grupy - w okresie wrzesień 2018 r.- kwiecień 2019 r.
Szczegółowe terminy przeprowadzania egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego w załączeniu.

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego w załączeniu.

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego w załączeniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego w załączeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego w załączeniu.

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego w załączeniu.

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego w załączeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego w załączeniu.

Zamówienia uzupełniające

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego w załączeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny:
1. K1 cena – waga 50% (maksymalnie 50 punktów);
2. K2 gotowość do realizacji - waga 30% (maksymalnie 30 punktów);
3. K3 znaki jakości– waga 20% (maksymalnie 20 punktów);
Opis sposoby wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:

a) Kryterium Cena - najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej x 50) / cena oferty ocenianej

Liczba punktów oferty zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 50 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą liczbę punktów.
Weryfikacja spełnienia kryterium: podstawę do oceny ww. kryterium będzie stanowił przedłożony przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego.
b) Kryterium gotowość do realizacji – oznacza, okres liczony w dniach pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo przed daną sesją egzaminacyjną wezwania do realizacji przedmiotu zamówienia dla danego egzaminu, a dniem rozpoczęcia jego realizacji przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 30 dni.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo przed daną sesją egzaminacyjną do realizacji przedmiotu zamówienia dla danej sesji egzaminacyjnej, a dniem rozpoczęcia jego realizacji (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże
w ofercie okres 30 dni, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć Wykonawcy termin realizacji usługi najpóźniej na 30 dni przed tym terminem). Zamawiający informuje, że najdłuższy oceniany punktowo okres gotowości
to 30 dni. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda w ofercie terminu, przyjmuje się, że oferuje wykonanie zamówienia
w terminie powyżej 30 dni.
Uwaga: ocenie będzie podlegać oferta, w której czas gotowości do realizacji nie będzie dłuższy niż 30 dni. Oferty zawierające czas gotowości do realizacji dłuższy niż 30 dni podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie
z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.
Ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:
Liczba punktów oferty = (najmniejsza liczba dni wskazana w ofertach x 30 ) / liczba dni wskazana w badanej ofercie
Liczba punktów oferty zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Gotowość do realizacji”: 30 pkt.
Weryfikacja spełnienia kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę wraz
z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 3 do Formularza Ofertowego.


c) Kryterium Znak jakości - Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę posiadanych certyfikatów/akredytacji, „Znaku jakości” (np. Certyfikat ISO 29990:2010, Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 900:2009), Certyfikacja VCC Akademia Edukacyjna, Znak Jakości TGLS Quality Alliance, Pearson Assured, Standard Usługi Szkoleniowo – Rozwojowej PIFS SUS 2.0, Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015), i inne podobne).
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym schematem:
Brak znaku jakości: 0% (0 pkt.);
1 znak jakości: 10% (10 pkt.);
2 znaki jakości i więcej: 20% (20 pkt.);
Weryfikacja spełnienia kryterium: Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie dołączonych do Formularza ofertowego kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez Oferenta danego „Znaku jakości”.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów otrzymanych ze wszystkich kryteriów.
Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego w załączeniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"PRETENDER" ADRIAN WRONKA

Adres

Piotrkowska 173/102

90-447 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

606381467

Fax

0

NIP

7282625587

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu.

Numer projektu

RPSW.08.04.02-26-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Perfect English Małgorzata Stone
ul. Matejki 17, Nowy Sącz 33-300

data wpływu oferty - 04.09.2018

cena - 131.040,00